אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים: "השכירות הגבוהה ובתפוסה בנכסים שלנו נשמרת"

מציגה צבר פרויקטים ענק, במוקדי הביקוש המרכזיים של ישראל, הכולל 19 פרויקטים, בשטח כולל של כ-900 אלף מ"ר (כ-715 אלף מ"ר חלק החברה), בהשקעה כוללת של כ-6.2 מליארד ש"ח (חלק החברה)

 

 

 
אבי יעקובוביץ׳, צילום: אלדד רפאליאבי יעקובוביץ׳, צילום: אלדד רפאלי
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/05/2022

כ-41% מהשטחים העיליים בפרויקטים שבביצוע - שווקו.

בעיתוי הנכון, גייסה החברה חוב צמוד בהיקף 1.2 מיליארד ש"ח, בריבית ממוצעת משוקללת בשיעור 0%.

ה-NOI של החברה הסתכם ברבעון הראשון של השנה בסך של 133 מליון ש"ח, לעומת 129 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמה בסך של 121 מליון ש"ח, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

גידול של כ-12% ב-FFO המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2022 ב-67 מיליון ₪, לעומת 60 מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

גידול של 24% בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת של החברה הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2022 בסך של 102 מיליון ש"ח, לעומת 82 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2022 בסך של כ-129 מיליון ₪, בהשוואה ל-197 מיליון ש"ח אשתקד. השינוי נובע בעיקרו מעליית מדד המחירים לצרכן וקיטון בהכנסות מעליית שווי הוגן, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים: "היציבות בשכר הדירה הגבוה ובתפוסות במוקדי הביקושים המרכזיים, PRIME LOCATION, פארקים ובנייני פרימיום, CLASS-A, הנשענים על ההון האנושי האיכותי, בעיקר במטרופולין ת"א-הרצליה ומתם והן בפארקים האקדמיים - המהווים את הבשורה הבאה - נמשכת, ואנו צופים כי יציבות זו תישמר בשנים הקרובות. חברות הטכנולוגיה הבינלאומיות כאן כדי להישאר, לגדול ולהתפתח למשך שנים רבות. במטרופולין ת"א קיימים ביקושים קשיחים לנדל"ן, ואנו מעריכים כי הם ימשיכו.

החברה מציגה צבר פרויקטים ענק, שמתמקד במוקדי הביקוש המרכזיים והמובילים של המדינה, הנשענים על ההון האנושי האיכותי ועל נגישות מרבית לתחבורה ציבורית, ויוצרים בסיס רחב לפיתוח בשנים הקרובות, בין היתר במטרופולין ת"א, מרחב הרצליה ופארק מתם, שעומדים בחזית ומובילים את המגמה, וצפויים להתחזק ולצמוח בשנים הקרובות, עם ביקושי שיא. אין שטחים פנויים במוקדים אלו. בנוסף, פארקי ההייטק הנוספים של החברה, הפארקים האקדמיים, המהווים את ה-CUTTING EDGE, והפארק הלוגיסטי במפרץ חיפה - משלימים את בסיס מוקדי הביקוש.

פעילות הייזום האינטנסיבית כוללת 19 פרויקטים, בשטח כולל של כ-715 אלף מ"ר, בהשקעה של כ-6.2 מיליארד ש"ח, גוזרת תוספת הכנסות שנתיות מייצגות של כ-550 מיליון ש"ח, והכל כחלק מהתוכנית האסטרטגית שפרסמה החברה. כ-41% מהשטחים העיליים בפרויקטים שבביצוע שווקו, וההסכמים החתומים, לתקופת שכירות ממוצעת בת 8 שנים, יוסיפו כ-300 מיליון ש"ח ל-FFO המיוחס לבעלי המניות של החברה.

הביקושים להקמת והרחבת מרכזי פיתוח מצד חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, והביקושים הגוברים להון האנושי האיכותי חזקים ונמשכים בעוצמה. השטחים החדשים נספגים בשלבי ההקמה, וחלקם אף בשלב התכנון. גב-ים פוגשת את הביקושים ומהווה שחקן מרכזי.

החברה חתמה על הסכם עקרונות עם רב בריח להקמת שלב ב' של קריית רב בריח באשקלון, בשטח של כ-55 אלף מ"ר. קריית רב בריח #1+#2 תוקם בשטח כולל של כ-93 אלף מ"ר, בהשקעה כוללת של כ-620 מיליון ש"ח (470 מיליון ש"ח חלק החברה)".

ברבעון הראשון של שנת 2022 המשיכה גב-ים בצמיחה מואצת ואינטנסיבית, תוך הרחבת פעילות הייזום. כ-41% מהשטחים העיליים בפרויקטים בביצוע כבר שווקו.

נכון ליום 31 במרץ 2022, לחברה נכסים מניבים בשטח כולל של כ-1,037 אלף מ"ר, באזורי ביקוש מהמובילים בארץ, בצמוד לצירים ראשיים, בנייני Class A פרמיום, בתקני LEED גבוהים. בנוסף, לחברה עתודות של זכויות בניה זמינות, בהיקף של כ-490 אלף מ"ר. לחברה כ-400 לקוחות, חברות בינלאומיות גדולות, Top Tier, מתאגידי הטכנולוגיה הגדולים בעולם. שיעור התפוסה בנכסיה המניבים של החברה, נכון לתום הרבעון הראשון של השנה, עומד על כ-98%. 

במהלך הרבעון הראשון של השנה חתמה החברה על 42 חוזי שכירות בבניינים קיימים ובהקמה, ביחס לשטח עילי של כ-27 אלף מ"ר המניבים כ-18.3 מיליון ש"ח בשנה. הסכמי השכירות שמתייחסים לשטחים בבניינים קיימים נחתמו ברבעון הראשון של השנה תוך עלייה ריאלית ממוצעת בדמי השכירות בשיעור של כ-3%.

לאחר תאריך הדוח הכספי חתמה החברה על הסכם עקרונות עם רב בריח, להקמת שלב ב' בפרויקט באשקלון, בהיקף של כ-55 אלף מ"ר, אשר יוקמו על גבי מגרש בשטח של כ-38 דונם. לאחר הקמתו של הפרויקט, תשכור רב בריח את הפרויקט לתקופה של כ-25 שנים, בתמורה לדמי שכירות המשקפים תשואה בשיעור של כ-6%.  

במהלך הרבעון הראשון של השנה השלימה החברה הנפקה של אגרות חוב בתמורה לכ-1.2 מיליארד ש"ח, בריבית צמודה משוקללת בשיעור 0%, למח"מ ממוצע של כ-6 שנים. בעקבות גיוס החוב כאמור, ופרעון אג"ח במהלך הרבעון, הריבית הממוצעת המשוקללת על חוב החברה, עומדת על שיעור שנתי של 0.8%, צמוד למדד המחירים לצרכן, למח"מ ממוצע של 4.7 שנים.

החברה מציגה המשך יציבות בכל הפרמטרים התפעוליים ואיתנות פיננסית, שבאה לידי ביטוי ביתרות מזומנים של כ-1.3 מליארד ש"ח, מינוף בשיעור 53%, דרוג חוב של AA על-ידי מעלות, ו-100% מנכסי החברה שאינם משועבדים. כמו כן מציגה החברה המשך מגמת יציבות ברמת התפוסות ועלייה בדמי השכירות.

החברה פועלת להקמתם של 19 פרויקטים שונים ברחבי הארץ, בהיקף כולל של כ-717 אלף מ"ר (בדוח הכספי המאוחד), בהשקעה כוללת של כ-6.2 מיליארד ש"ח בדוח הכספי המאוחד. פרויקטים אלו צפויים להניב, עם השלמת הקמתם ואכלוסם (הצפויה בהדרגה, עד לרבעון הרביעי של שנת 2026), דמי שכירות שנתיים צפויים (על בסיס דמי השכירות הנוהגים כיום) בסך 547 מיליון ש"ח, והכל כמפורט בדוח זה להלן. 

בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2022 השקיעה החברה סך של כ-188 מליון ש"ח בפרויקטים שנמצאים בתכנון, רישוי והקמה, וכן בפרויקטים שהקמתם הושלמה אשתקד.   

החברה השלימה את הקמתם של שני מרלו"גים, האחד בפארק גב-ים גדרות והשני בפארק גב-ים מפרץ חיפה. שני הפרויקטים אוכלסו במלואם. 

פרויקטים בביצוע: 

מגדלי מתם מזרח - שלב א' - חברת מת"ם פועלת להקמתו של שלב א' בפרויקט מגדלי מתם מזרח, הכולל כ-28 אלף מ"ר עילי וכ-18 אלף מ"ר שטחי חניה תת-קרקעית. מת"ם השכירה את כלל הבניין לאחת מענקיות ההייטק בעולם. 

מגדלי מתם מזרח - שלב ב' - במקביל להקמתו של שלב א', פועלת מת"ם להקמתו של שלב ב', הכולל כ-28 אלף מ"ר עילי וכ-19 אלף מ"ר שטחי חניה תת-קרקעית. מת"ם השכירה שטח של כ-6,600 מ"ר עילי ו-170 מקומות חניה לחברת GE Healthcare וכן השכירה 5,000 מ"ר עילי ו-98 מקומות חניה לחברת PLUS500. 

פארק גב-ים רעננה - עסקת קומבינציה עם שופרסל נדל"ן בע"מ (חלק החברה 69.5%), להקמת פרויקט משרדים ברעננה. החברה פועלת להקמתו של הפרויקט, הכולל שני מבנים בשטח עילי כולל של כ-40 אלף מ"ר וכ-33 אלף מ"ר תת-קרקעי. לאחר תאריך הדוח השכירה החברה שטח של כ-5,300 מ"ר עילי וכ-50 מקומות חניה בפרויקט לפתאל וורקספייס (ROOMS), שותפות מקבוצת פתאל, המפעילה חללי עבודה. 

גב-ים פארק העברית - שלב א' - עסקת קומבינציה עם האוניברסיטה העברית (חלק החברה 66%) להקמת פארק הייטק בשטחי קמפוס האוניברסיטה בגבעת-רם, ירושלים. 

גב-ים פועלת להקמתו של שלב א' בפרויקט, אשר יכלול 2 בניינים (בניינים 1+2) בשטח עילי כולל של כ-57 אלף מ"ר, וכ-32 אלף מ"ר תת-קרקעי. בשנת 2020, חתמה גב-ים על הסכם שכירות ראשון, משמעותי, בפארק, עם חברת לייטריקס, אשר שכרה שטח של כ-16 אלף מ"ר עילי ו-265 מקומות חניה. מתחילת שנת 2022 ועד מועד חתימת דוח זה חתמה החברה על ארבעה הסכמי שכירות נוספים בפרויקט, בשטח כולל של כ-3,500 מ"ר, אשר יניבו כ-2.9 מיליון ש"ח בשנה, ביניהם עם חברה מקבוצת Merck. 

במקביל להקמתו של שלב א', פועלת החברה לתכנון תב"ע (בסמכות וועדה מחוזית), אשר תאפשר תוספת של כ-140 אלף מ"ר, לצורך הקמתו של המשך הפרויקט. 

פארק גב-ים הרצליה צפון - הרחבת גב-ים 2O והקמת חניון - בהמשך לאישור התב"ע על-ידי הוועדה המחוזית, פועלת החברה להקמת בניין נוסף בפרויקט גב-ים 2O בכ-38 אלף מ"ר עילי נוספים. כמו כן פועלת החברה לתכנון ורישוי חניון נוסף בפארק, בשטח של כ-22 אלף מ"ר. בסוף שנת 2021 השכירה החברה את כלל השטחים האמורים לחברת טכנולוגיה בינלאומית מהמובילות בעולם, תמורת הכנסה שנתית בסך 40 מליון ש"ח. 

ToHa2 - באוקטובר 2021, קיבל דירקטוריון החברה החלטה על הקמתו ושיווקו של פרויקט ToHa2 בתל-אביב. ToHa2 מוקם על-ידי החברה וחברת אמות השקעות בע"מ ("השותפים"), בעלות הזכויות במשותף, בחלקים שווים, במקרקעין אשר בצומת הרחובות תוצרת הארץ, יגאל אלון ודרך השלום בת"א, בהמשך ובצמוד לפרויקט ToHa1, המוחזק גם הוא על ידי השותפים. ToHa2 כולל כ-160 אלף מ"ר עילי לשיווק וכ-45 אלף מ"ר חניון תת-קרקעי. באוגוסט 2021 רכשו החברה ואמות מעיריית תל-אביב את הזכויות להקמתו של פרויקט ToHa2 וחכרו את המקרקעין לתקופה שתסתיים בשנת 2108 (לרבות הארכת תקופת החכירה בגין מקרקעי פרויקט ToHa1 עד לאותו מועד).

פארק גב-ים חולון - בניין #3 - בשנת 2021 זכתה החברה במכרז מנהל הדיור הממשלתי להקמה והשכרה של מבנה ייעודי עבור משרדי ממשלה, בשטח כולל של כ-29 אלף מ"ר מתוכם כ-15.5 אלף מ"ר עילי. בהתאם, החלה גב-ים בהקמתו של הבניין השלישי בפארק גב-ים חולון, בשטח כולל של כ-44 אלף מ"ר, מתוכם כ-22 אלף מ"ר עילי וכ-22 אלף מ"ר חניון תת-קרקעי. במהלך הרבעון הראשון של השנה שכר מנהל הדיור הממשלתי שטח נוסף בפרויקט. 

פארק גב-ים מפרץ חיפה - מרלו"ג #4 - החברה פועלת לתכנון ורישוי מרלו"ג נוסף בפארק, בשטח של כ-20 אלף מ"ר עילי. בתום שנת 2021 השכירה החברה את כלל שטחי המרלו"ג הרביעי לחברת מילניום לוגיסטיקה בע"מ. 

חוות שרתים - פארק מתם - חוות שרתים (Data Center) בשטח של כ-12,800 מ"ר, בהספק של כ-9.5 מגה-וואט, אשר עתידה לשמש את השוכרים בפארק מתם וכן משתמשים נוספים באזור. 

גב-ים אשקלון - רב-בריח 1# - בשנת 2021 התקשרו גב-ים ורב בריח בעסקה משותפת להקמת מפעל רב בריח באשקלון, בשטח כולל של כ-41 אלף מ"ר, על גבי חטיבת קרקע של רב בריח בשטח של כ-55 דונם באזור התעשיה אשקלון. במסגרת השותפות, גב-ים תנהל ותממן את הקמתו של הפרויקט. עבודות ההתאמה במפעל תבוצענה על-ידי רב בריח ועל חשבונה, והיא תשכור את הנכס לתקופה של כ-25 שנה. עם השלמת הקמתו של המפעל יהיה חלקה של גב-ים בנכס - 70% וחלקה של רב בריח - 30%. עם חתימת ההסכם, החלה גב-ים בהקמתו של המפעל כאמור. 

פרויקטים בתכנון ורישוי: 

גב-ים אשקלון - רב-בריח 2# - לאחר תאריך הדוח חתמו גב-ים ורב בריח על הסכם עקרונות, לפיו יפעלו להקמת שלב ב' של הפרויקט. על-פי ההסכם, יקימו הצדדים באמצעות חברה משותפת (גב-ים -70%; רב בריח - 30%) מפעל נוסף עבור רב בריח, על גבי קרקע סמוכה לשלב א', אשר תוקצה לייעוד זה על-ידי רמ"י. הפרויקט יכלול כ-55 אלף מ"ר, אשר יוקמו על גבי מגרש בשטח של כ-38 דונם. לאחר הקמתו של הפרויקט, תשכור רב בריח את הפרויקט לתקופה של כ-25 שנים, בתמורה לדמי שכירות המשקפים תשואה בשיעור של כ-6%. 

מגדלי מתם מזרח - שלב ג' - לאור הביקושים בפארק, פועלת חברת מת"ם לתכנון ורישוי בניין נוסף, בשטח של כ-28.5 אלף מ"ר עילי וכ-12.5 אלף מ"ר תת-קרקעי. 

פארק גב-ים רחובות - בניין #5 - בהמשך להשכרת מרבית שטחי הבניין הרביעי בפארק, החברה פועלת לתכנון ורישוי הבניין החמישי, בשטח של כ-22 אלף מ"ר עילי וכ-15 אלף מ"ר חניון תת-קרקעי. 

פארק גב-ים נגב - בניין #5 - במהלך הרבעון הראשון השכירה גב-ים נגב את כלל שטחי הבניין הרביעי בפארק גב-ים נגב לגוף ממשלתי. בעקבות השכרה זו, גב-ים נגב פועלת לתכנון ורישוי הבניין החמישי בפארק, בשטח של כ-15 אלף מ"ר עילי. 

מרכז עסקים גב-ים קיסריה - בניין #1 - החברה פועלת לתכנון ורישוי הבניין הראשון במרכז העסקים גב-ים קיסריה, אשר יוקם בשיתוף עם החברה לפיתוח קיסריה (50%). הבניין הראשון יוקם בשטח של כ-11.5 אלף מ"ר עילי. 

פארק גב-ים מפרץ חיפה - מרלו"ג 5# - לאור הביקושים הגדולים לשטחי לוגיסטיקה, החברה פועלת החברה לתכנון ורישוי מרלו"ג נוסף בפארק, בשטח של כ-9,000 מ"ר עילי. 

פארק גב-ים מפרץ חיפה - קריית מלאכה - החברה פועלת לתכנון ורישוי קריית מלאכה בשטח של כ-49 אלף מ"ר עילי, אשר תוקם לאחר הריסת מבנים קיימים. 

קרית מלאכה - פארק גב-ים יבנה - החברה פועלת לתכנון ורישוי קריית מלאכה בשטח של כ-45 אלף מ"ר עילי, אשר תוקם לאחר הריסת מבנים קיימים. 

מתקנים פוטו-וולטאים - החברה פועלת להתקנת מערכות פוטו-וולטאיות על גבי גגות של מבנים אשר בבעלות החברה. עלות הפרויקט כולו נאמדת בכ-31 מליון ש"ח וההכנסות הצפויות נאמדות בכ-6 מליון ש"ח בשנה. עד כה התקינה החברה 10 מערכות, בהיקף של כ-1.7 מגה-ווט, המניבים הכנסות בסך של כ-1.3 ש"ח בשנה. 

לגרף גב ים לחצו כאן

53 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 25.57 מיליון בגב ים
קרנות נאמנות שמחזיקות את גב ים. לרשימה המלאה