אמות מסכמת את הרבעון הראשון עם תוצאות חזקות וצמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים

ה-NOI ברבעון הראשון לשנת 2022 צמח בכ-24% בהשוואה לרבעון המקביל והסתכם בכ-219 מיליון ₪; ה-NOI מנכסים קיימים עלה בכ-15% והסתכם לכ-205 מיליון ₪; ה-FFO ברבעון הראשון הסתכם לכ-172 מיליון ₪, גידול של כ-36% בהשוואה לשנה קודמת

 

 

 
Image by ktphotography from PixabayImage by ktphotography from Pixabay
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/05/2022

בחודש מאי זכתה החברה במכרז פומבי של עיריית תל אביב לרכישת מלוא זכויות החכירה של מתחם בשטח של 3.2 דונם בדרך השלום 15, תמורת 261 מיליון ₪; המתחם הינו בייעוד למגורים, תעסוקה ומסחר

שמעון אבודרהם, מנכ"ל אמות: "אנו מסכמים את הרבעון הראשון עם תוצאות חזקות וצמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים, זאת לצד המשך תנופת עשיה ופיתוח בכל תחומי הפעילות. במקביל אנו ממשיכים להשביח את תיק הנכסים הקיים של החברה. 

הרחבנו את סל השירותים המסופק ללקוח והיום אנו ערוכים לספק מעטפת שירותים מלאה הכוללת לווי בתכנון פנים הנכס, ביצוע ההתאמות במושכר, ליווי במעבר ותחזוקת פנים מלאה לאורך כל תקופת השכירות.  

אנו ממשיכים בקידום תכנון ובביצוע הפרויקטים בייזום בהיקף של כ-4 מיליארד ₪. לאחרונה זכינו במכרז של עיריית תל אביב לרכישת מגרש בשטח של כ-3.2 דונם בדרך השלום 15 בתל אביב, בתמורה ל-261 מיליון ש"ח. המתחם, בייעוד מגורים, תעסוקה ומסחר, ממוקם בסמוך לפרויקט ToHa. ברכישה זו אמות מעמיקה את האחיזה במיקום אסטרטגי זה אשר נהנה כבר היום מנגישות תחבורתית גבוהה ואשר צפוי בעתיד להתמצב כמרכז העסקים הראשי של ישראל. 

לצד פיתוח פעילויות הליבה של החברה, אנו ממשיכים לפעול לאיתור הזדמנויות כניסה לתחומי פעילות חדשים בהם לנדל"ן המניב חלק משמעותי." 

נתונים ונקודות עיקריים לדוח (לפי דוחות מאוחדים מורחבים):

במהלך הרבעון הראשון נחתמו 106 חוזים חדשים לרבות מימושי אופציה וחידושי חוזים בהיקף של 45 אלף מ״ר בדמי שכירות שנתיים בסך של 44 מיליון ש״ח.

ה-NOI ברבעון הסתכם לכ-219 מיליון ש"ח, גידול של 24% ביחס לרבעון המקביל. הגידול נובע מנכסים חדשים שנרכשו, מהקלות אשר ניתנו לשוכרי המרכזים המסחריים ברבעון המקביל אשתקד וכן מנכסים שהקמתם הסתיימה והחלו להניב הכנסה. ה-NOI  ברבעון הראשון של שנת 2022 כולל הכנסה חד פעמית בסך 2.3 מיליון ₪.

ה-NOI מנכסים קיימים (Same property NOI) ברבעון הסתכם לכ-205 מיליון ש"ח לעומת כ-177 מיליון ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 15% הנובע מהקלות שניתנו בעקבות הסגר לשוכרי המרכזים המסחריים ברבעון המקביל אשתקד ומתוספת הכנסות מנכסים קיימים. בנטרול השפעות הקורונה הגידול ב-NOI מנכסים קיימים הינו כ-4%. 

ה-FFO ברבעון הסתכם בכ-172 מיליון ש"ח לעומת 126 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-36% אשר נובע מעליה ב-NOI ומירידה במיסים השוטפים כתוצאה מהשפעת המדד. 

ה-FFO למניה ברבעון הראשון הסתכם ב-38 אג', גידול של כ-23% ביחס לתקופה המקבילה, וזאת אגב גידול של 11% במספר המניות המשוקלל של החברה.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-195 מיליון ש"ח לעומת 102 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת מגידול בשווי ההוגן בסך של 132 מיליון ש"ח ברבעון הנוכחי אשר קוזזה בגין העלייה בהוצאות הפרשי ההצמדה על חוב החברה.

סך שווי נדל"ן להשקעה (מניב ובהקמה) ליום 31.03.2022 הסתכם בכ-17.5 מיליארד ש''ח.

שיעור התפוסה ליום 31.03.2022 נותר גבוה ועומד על כ-94.9% (כ-98.3% בנטרול קמפוס אמות חולון).

ההון עצמי המיוחס לבעלי המניות ליום 31.03.2022 הסתכם לסך של 7.84 מיליארד ש"ח (הון עצמי למניה של 17.23 ש"ח) לעומת 7.6 מיליארד ש"ח ליום ה-31.12.2021 (הון עצמי למניה של 17.17 ש"ח).

נכון למועד פרסום הדוח, לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-300 מיליון ש"ח ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות בסך של 1,100 מיליון ש"ח. 

כל נכסי החברה אינם משועבדים (למעט נכסים בבעלות עם שותפים בשווי של כ- 2% מסך השווי הכולל).

החוב הפיננסי נטו לתאריך המאזן הינו כ-7.6 מיליארד ש"ח, המהווה כ-43% מסך המאזן (בנטרול מזומנים ושווה מזומנים). 

Cap Rate - שיעור התשואה המשוקלל הנגזר מהנדל"ן המניב להשקעה נכון לסוף התקופה עומד על 6.09%.

לאמות שבעה פרויקטים בהקמה אשר חלק החברה בהם הינו 230 אלף מ"ר: ToHa2, מתחם הלח"י בבני ברק, מתחם K ירושלים, בית הורד בגבעתיים, בנין משרדים במודיעין, מרכז לוגסטי בבית שמש ומבנה משרדים נוסף (בנין D) בקומפלקס אמות פארק אפק.  היקף ההשקעה הצפוי הכולל בפרוייקטים בהקמה הינו בטווח של 3.2-3.4 מיליארד ש"ח (חלק החברה)

אירועים במהלך תקופת הדו"ח: 

אמות קמפוס חולון: בתחילת שנת 2022 הושלמה הקמת מבנה משרדים הכולל 60 אלף מ״ר ברוטו עילי וחניון תת קרקעי בן 5 קומות (חלק החברה 77.8%). לאור האמור סיווגה החברה ברבעון הראשון של שנת 2022 את מבנה המשרדים מנדל״ן בהקמה לנדל״ן להשקעה, בסך של 470 מיליון ש״ח. המגדל נמצא בשלבי אכלוס ראשוניים ונכון למועד פרסום הדוח נחתמו חוזים בהיקף של כ- 10,300  מ״ר, אשר צפויים להניב כ-10 מיליון ש״ח לשנה. 

בחודש ינואר 2022 הנפיקה החברה בדרך של הקצאה פרטית 11.6 מיליון מניות. התמורה ברוטו שהתקבלה בגין ההנפקה הסתכמה לסך של כ- 302 מיליון ש״ח. 

אירועים לאחר תקופת הדו"ח: 

בחודש מאי הגישה אמות הצעה במכרז של עיריית תל אביב לרכישת מלוא זכויות החכירה (49 שנים עם אופציה להארכה ב- 49 שנים נוספות) במתחם בשטח של כ-3.2 דונם ברח' דרך השלום בתל אביב.  במסגרת המכרז, בוצע הליך מעטפות פומבי במסגרתו עלה כי הצעת אמות, בסכום של כ-261 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ, הינה ההצעה הגבוהה ביותר. המתחם הינו למגורים, תעסוקה ומסחר. נכון למועד פרסום הדוח, טרם התקבלה בידי החברה הודעה מטעם העירייה על זכייתה במכרז. 


דיבידנד

בחודש מרץ 2022 קבע דירקטוריון החברה כי בשנת 2022 בכוונת החברה לחלק דיבידנד שנתי מינימאלי בסך של 106 אג' למניה, שישולם ב-4 תשלומים רבעוניים. בגין הרבעון הראשון והשני של השנה 26 אגורות למניה ובגין הרבעון השלישי והרביעי 27 אגורות למניה, בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון. בהתאם לכך, הכריזה החברה בחודש מאי 2022 על חלוקת דיבידנד לרבעון השני בסך של 26 אג' למניה (כ-118.5 מיליון ש"ח) אשר ישולם במהלך חודש יוני 2021 . 

לגרף אמות לחצו כאן

205 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 245.55 מיליון באמות
קרנות נאמנות שמחזיקות את אמות. לרשימה המלאה