מכירת הלוואות לדיור ושיתופי פעולה להעמדת הלוואות לדיור

(הוראת ניהול בנקאי תקין 329B)

 

 
Image by mohamed Hassan from PixabayImage by mohamed Hassan from Pixabay
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/05/2022

כללי

בשנים האחרונות, הבנקים ביצעו עסקאות עם גופים מוסדיים, מכרו תיקי הלוואות לדיור לתאגידים חוץ בנקאיים, העמידו הלוואות לדיור בשיתוף עם גופים מוסדיים וחתמו על הסכמים  המסדירים שיתופי פעולה להעמדת הלוואות לדיור.

ככלל, עסקאות מכירה וסינדיקציה של הלוואות לדיור תורמות לכלל המערכת הפיננסית: עסקאות אלו מפנות הון ומאפשרות המשך העמדת אשראי בנקאי; תוך מתן מענה לביקושים הגוברים לאשראי לדיור; מכניסות שחקנים חדשים לשוק נותני האשראי; ומספקות לגופים המוסדיים ביזור לתיק ההשקעות' מח"מ לעסקה התואם את צרכיו.

עם זאת, בהתבסס על לקחים שנלמדו בעקבות המשבר הפיננסי העולמי, ההוראה מסדירה עקרונות לביצוע עסקאות אלו שנועדו, בין היתר, לשמור על זכויות הלווים בתיקי ההלוואות שנמכרו, למנוע מצב של סלקציה שלילית שתפגע באיכות תיק האשראי של הבנק ולמנוע התפתחות של סיכון מוסרי לגוף הרוכש.

לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, ובאישור הנגיד, קבעתי את הוראת ניהול בנקאי תקין הבאה כמפורט להלן.

להמשך לחצו כאן