גבי ינקוביץ`, מנכ"ל קבוצת ארד: "תוצאות הרבעון הראשון משקפות את המובילות הטכנולוגית של ארד והיכולת לספק פתרונות מתקדמים ומדויקים ללקוחות ברחבי העולם"

מחזקת את מובילותה העולמית בפתרונות טכנולוגים מתקדמים לניהול משק מים

 

 

 
קבוצת ארד, קרדיט: יח״צקבוצת ארד, קרדיט: יח״צ
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/05/2022

הכנסות הקבוצה ברבעון הסתכמו לשיא של כ-77.5 מיליון דולר, גידול של כ-9% לעומת המקביל אשתקד.

הכנסות שיא מהפעילות בארה"ב אשר הסתכמו ברבעון לכ-39.9 מיליון דולר, גידול של כ-26% לעומת המקביל אשתקד.

הרווח לפני מס ברבעון הסתכם בסך של כ- 6.5 מיליון דולר, גידול של כ-7.7% לעומת המקביל אשתקד.

הרווח הנקי המותאם הסתכם לכ-5.4 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

גבי ינקוביץ, מנכ"ל קבוצת ארד והוגו צ'אופן יו"ר דירקטוריון קבוצת ארד: 

"תוצאות הרבעון הראשון משקפות את המובילות הטכנולוגית של ארד והיכולת לספק פתרונות מתקדמים ומדויקים ללקוחות ברחבי העולם. צבר ההזמנות למוצרי החברה האולטראסוניים  סונטה ואוקטב, עומד על מאות אלפי יחידות, בשווקים בהם אנו פועלים, ובעיקר בארה"ב, ישראל, ספרד ואיטליה". בנוסף ציינו ינקוביץ וצ'אופן כי "משבר האקלים העולמי הדגיש את חשיבות השמירה על משאב המים וניהולו באופן מיטבי ואנו רואים כי הסביבה העסקית מאופיינת בגידול בביקוש למוצרים ופתרונות המספקים מדידה מדויקת, וכן לשירותים דיגיטליים מתקדמים. אנו נתקלים באתגרים עולמיים בשרשרת האספקה ובמחסור ברכיבים והקבוצה מייצרת פתרונות מגוונים להתמודדות עם אתגרים אלו ומצליחה להפוך את האתגר ליתרון יחסי על פני המתחרים."   

עיקרי התוצאות לרבעון הראשון לשנת 2022 :

הכנסות הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ 77.5-מיליון דולר,  לעומת כ- 71.1 מיליון דולר אשתקד גידול של כ-9%. מרבית הגידול במכירות נוצר בשוק האמריקאי.

הרווח הגולמי הסתכם בכ-24.7 מיליון דולר (כ-31.9% מההכנסות), לעומת כ-22.9 מיליון דולר (כ-32.2% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, השפעת ההתייקרות  במחירי רכיבים אלקטרוניים כתוצאה משיבושים עולמיים בשרשרת האספקה ,קוזזה  ברובה על ידי הגידול בהיקף המכירות בשוק האמריקאי ועדכון של מחירי מכירה בפעילות בחו"ל.

הוצאות מחקר ופיתוח ברבעון הסתכמו לסך של כ- 5.5 מיליון דולר, כ - 7.1% מסך ההכנסות,

לעומת סך של כ- 4.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, כ- 6.1% מסך ההכנסות.

הוצאות המכירה והשיווק ברבעון הסתכמו בכ- 7.0 מיליון דולר, כ- 9.0% מסך ההכנסות, לעומת כ-6.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהוצאות המכירה והשיווק נובע מעליה בהיקף המכירות בשילוב עם התייקרות תעריפי ההובלה הימית והאווירית כתוצאה משיבושים עולמיים בשרשרת האספקה שנגרמו ממשבר הקורונה.

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הסתכמו בכ- 5.4 מיליון דולר, כ- 6.9% מסך ההכנסות, לעומת כ- 5.0 מיליון דולר, כ- 7.0% מסך ההכנסות, בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 7.0 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי של כ- 7.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות המימון נטו ברבעון הסתכמו בסך של כ- 0.5 מיליון דולר לעומת הוצאות מימון, נטו, בסך של כ- 1.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המימון מושפעות בעיקר משינויים בתשואה על תיק ההשקעות המנוהל שמושפע מהתנודות בתנאי השוק, מהפרשי שער על פרטים כספיים, ומעסקאות הגנה על שערי המטבע.

הרווח לפני מס ברבעון הסתכם בסך של כ- 6.5 מיליון דולר לעומת רווח לפני מס בסך של כ- 6.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי המותאם ברבעון הסתכם בכ- 5.4 מיליון דולר בדומה לרווח נקי מתואם של כ- 5.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכמו לסך של כ- 4.6 מיליוני דולר, לעומת תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך של כ- 5.3 מיליוני דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

חלוקת דיבידנד החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך 11 מיליון דולר כ- 0.445 דולר למניה, למחזיקים במניות החברה ביום 7 ביוני, 2022 (יום הקום). חלוקת הדיבידנד תבוצע ביום 22 ביוני, 2022 .

לגרף ארד לחצו כאן

124 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 131.01 מיליון בארד
קרנות נאמנות שמחזיקות את ארד. לרשימה המלאה