בנק ישראל ממשיך להיות מוטרד משוק הדיור - מגדיל את דרישת הבטחונות לדיור בתחומים נוספים

עדכון הוראה 203 - מדידה והלימות הון - הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי

 

 
Image by Roman Ivanyshyn from PixabayImage by Roman Ivanyshyn from Pixabay
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/05/2022

בתקופה האחרונה נמשך הגידול בסיכון האשראי הגלום בענף הבינוי והנדל"ן, אשר מתבטא, בין היתר, בגידול מואץ של יתרות האשראי לענף, וכן גידול בתיאבון הסיכון ובהקלות בתנאי  החיתום לענף בחלק מהתאגידים הבנקאיים.

לנוכח זאת, ובהמשך לצעדים קודמים שננקטו בהקשר זה על ידי הפיקוח על הבנקים, ובמטרה לחזק את עמידות המערכת הבנקאית מפני סיכונים אלו, עלה הצורך במתן ביטוי לגידול הסיכון באמצעות עדכון משקלי הסיכון בהוראה.

לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור הנגיד, תיקנתי את הוראות ניהול בנקאי תקין 203.

עיקרי העדכון

סעיף 79:

לרשימת החובות המשוקללים לסיכון ב-150% נוספו הלוואות המיועדות לרכישת קרקע למטרות פיתוח או בנייה, בשיעור העולה על 80% משווי הנכס הנרכש (LTV), למעט הלוואות לרכישת קרקע חקלאית שאין לגביה אופק תכנוני או כוונה להגיש בקשה לשינוי יעוד ולמעט הלוואות לרכישת קרקע לשימוש עצמי של לווה שאינו מסווג בענף הבינוי והנדל"ן על פי המיון הענפי בהוראת דיווח לפיקוח 831 - "סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק".

דברי הסבר

הפיקוח על הבנקים רואה במימון רכישת קרקע בשיעור העולה על 80% אשראי בסיכון מוגבר ומשקל הסיכון עודכן בהתאם.

תחילה

התיקון להוראה כאמור זה ייכנס לתוקף לגבי הדוחות הכספיים מיום 30 ביוני 2022 ואילך (להלן – יום התחילה); ואולם, תאגיד בנקאי רשאי לפרוס את השפעת השינוי במשקל הסיכון על יחס הלימות ההון בגין מלאי ההלוואות הקיים אצלו ביום התחילה, בשיעורים רבעוניים קבועים עד ליום 30 ביוני 2023.