מרדכי אלגרבלי, מנכ"ל רקח: "רבעון זה מהווה המשך לתוצאות החזקות של החברה ברבעון הרביעי של שנה שעברה"

הכנסות החברה צמחו בכ-12% לכ-72 מיליון שקל; הרווח התפעולי התזרימי (EBITDA) גדל ב-21% לכ-11.2 מיליון שקל

 

 

 
Image by Steve Buissinne from PixabayImage by Steve Buissinne from Pixabay
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/05/2022

הרווחיות הגולמית עלתה לכ-27.4% לעומת 24.1% ברבעון המקביל;

הרווח הנקי (בנטרול שערוך חשבונאי של תמורה מותנית) צמח בכ-39% לכ-2.7 מיליון  שקל;

התזרים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון בכ-20 מיליון שקל;

מנכ"ל רקח מרדכי אלגרבלי: "אנו שמחים על התוצאות החזקות לרבעון הראשון של 2022, בהן הצגנו גידול משמעותי בכל הפרמטרים. רבעון זה מהווה המשך לתוצאות החזקות של החברה ברבעון הרביעי של שנה שעברה ומהווה עדות לקפיצת המדרגה שעשתה החברה. יתרה מזאת, ההכנסות ברבעון זה צמחו בכ-12% למרות שברבעון המקביל שנה שעברה נהנתה החברה מעסקאות חד פעמיות הקשורות למגפת הקורונה. הרבעון התאפיין בעלייה חדה במכירות מגזר מוצרי הליבה, הנובעת בין היתר מביקושים גבוהים למוצרי אנטיביוטיקה ומוצרי החורף, חזרת קווי ייצור לפעילות רציפה, ושיווק מוצריה של TOL שנרכשה בשנה שעברה בקרב לקוחות החברה בישראל. 

"במהלך הרבעון הראשון של שנת 2022 חנכה החברה מרכז רישום ופיתוח אחוד במרכז הארץ שייעודו הרחבת פעילות רישום מוצרי מרשם ו-OTC לשוק המקומי מספקי חו"ל ותוכנית מחקר ופיתוח מואצת בתחומי הליבה של החברה (בהם תחום מוצרי העיניים התרופתיים ומוצרים מבוססי סטרואידים) לטובת רישום ושיווק מוצריה של החברה בחו"ל. המרכז צפוי לאגם ולהרחיב את יכולות הפיתוח של החברה המתקיימים באתריה השונים, כחלק מהתוכנית האסטרטגית ארוכת הטווח לרישום ופיתוח מקביל של מגוון מוצרים מתמחים לשוק המקומי ולחו"ל".

רקח תעשיה פרמצבטית, בשליטתן של קרן פימי ומשפחת אלגרבלי, פירסמה את התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2022. החברה, העוסקת בייצור, יבוא, שיווק, מכירה והפצה של תרופות, מוצרי קוסמטיקה, ויטמינים ותוספי תזונה, דיווחה על גידול דו ספרתי במכירות ושיפור משמעותי בתוצאות שני מגזרי הפעילות המרכזיים - מוצרי הליבה ומוצרי ההפצה. 

הכנסות החברה ברבעון הראשון בשנת 2022 הסתכמו בכ-72.4 מיליון שקל, גידול של 12% לעומת 64.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול עסקאות ייבוא חד פעמיות בהיקף של 2.5 מיליון שקל למשק לשעת החירום הקשורות למגפת הקורונה, הגידול בהכנסות היה אף גבוה יותר והסתכם בכ-16%. ההכנסות כוללות את תוצאות טרי אוף לייף (TOL), הממוקדת בשוק האביזרים והמכשירים הרפואיים, שתוצאותיה מאוחדות באופן מלא החל מהרבעון הרביעי של שנת 2021. 

במגזר מוצרי הליבה, ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2022 הסתכמו בכ-44.2 מיליון שקל, גידול של 10.7% בהשוואה להכנסות בסך של כ-40 מיליון שקל ברבעון הראשון לשנת 2021. בנטרול השפעת עסקאות ייבוא משק לשעת חירום, חד פעמיות ברבעון המקביל אשתקד ההכנסות צמחו בכ-18%. הגידול בהכנסות נובע בין היתר מרמות הביקוש הגבוהות למוצרי החברה, בדגש על מוצרי האנטיביוטיקה ומוצרי החורף, חזרת קווי ייצור לפעילות רציפה (כגון בתחום מוצרי העיניים), כניסת מוצרי TOL והרחבת פעילות החברה במוצרים אלו בקרב לקוחותיה בישראל. פעילות החברה בתחום האנטיספטיקה שאופיינה בתנודתיות רבה במהלך שנות הקורונה, חזרה לרמות ביקוש יציבות ותואמות את תחזיות החברה ערב הקורונה.

פעילות מגזר מוצרי הליבה הניבה ברבעון הראשון של 2022 רווח תפעולי בסך של כ-1.9  מיליון שקל, בדומה לרווח התפעולי ברבעון הראשון לשנת 2021. בהתחשב בתוספת בגין פחת והפחתות בסך של כ- 6.1 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2022, לעומת כ-4.7 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד, תוצאות המגזר משקפות גידול של 1.4 מיליון שקל. הגידול נובע משיפור בהיקפי הפעילות וברמות הייצור, והתייעלות, בצד התייקרות בתשומות חומרי הגלם, האנרגיה, חומרי האריזה והלוגיסטיקה בשל השפעות קשיי שרשרת האספקה העולמיים.

יצוין שבמהלך הרבעון הראשון של 2022 פעלה החברה למיצוי יכולותיה הסינרגטיות, בין היתר, באמצעות העברת פעילות הפצת מוצרי TOL למרכז הלוגיסטי האחוד של החברה, סינרגיות בתחום מערכת המכירות, פתיחת קווי מוצרים בקרב לקוחות ליבה. בכוונת החברה להמשיך בפעילויות אלה במטרה לייעל את המודל התפעולי ולאפשר המשך צמיחה של פעילות הליבה של החברה בשוק המקומי ובחו"ל.

במגזר מוצרי ההפצה, ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2022 הסתכמו בכ-24 מיליון שקל, גידול של 15.4% בהשוואה להכנסות בסך 20.9 מיליון שקל ברבעון הראשון לשנת 2021. הגידול נובע בעיקרו עקב תמהיל מוצרי ספקי צד ג' ופעילויות מכירה ושיווק שבוצעו על ידי החברה וספקיה. פעילות המגזר הניבה רווח תפעולי בסך 1.3 מיליון שקל ברבעון הראשון לשנת 2022, גידול של 47.1% לעומת רווח תפעולי בסך 0.9 מיליון שקל ברבעון הראשון לשנת 2021.

עוד עולה מהדו"חות הכספיים של החברה:

הרווח הגולמי של החברה הסתכם ברבעון הראשון לשנת 2022 בכ-19.9 מיליון שקל (27.4% מההכנסות), לעומת 15.6 מיליון שקל (24.1% מההכנסות) ברבעון הראשון לשנת 2021. עיקר הצמיחה ברווח נובעת מגידול במכירות מוצרי הליבה. הגידול בשיעור הרווח נובע מחזרתה לרמות ייצור רציפות בקווים המרכזיים ומהמשך הצמיחה של החברה במוצרי הליבה.

הרווח התפעולי של החברה הסתכם ברבעון הראשון לשנת 2022 בכ-4.4 מיליון שקל (6.1% מהמכירות), גידול של 11.6% לעומת רווח תפעולי בסך 3.9 מיליון שקל (6.1% מהמכירות) ברבעון הראשון לשנת 2021.

ה-EBITDA (בנטרול הוצאות או הכנסות אחרות ובתוספת תשלום מבוסס מניות) ברבעון הראשון לשנת 2022 הסתכם בכ-11.1 מיליון שקל, גידול של 20% לעומת 9.2 מיליון שקל ברבעון הראשון לשנת 2021. 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון הראשון של 2022 בכ-0.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-1.8 מיליון שקל ברבעון הראשון לשנת 2021. השינוי נובע בעיקר בגין הוצאות נוספות של כ-2 מיליון שקל הכוללות שיעורך התמורה המותנית מעסקת רכישת TOL בהתאם להיקף המכירות של החברה. בנטרול השערוך החשבונאי של התמורה המותנית, הרווח הנקי צמח בכ-39% לכ-2.7 מיליון  שקל.

ההון העצמי של החברה מסתכם בכ-164 מיליון שקל, נכון ליום 31 במרץ 2022, לעומת 167.8 מיליון שקל ביום 31 במארס 2021. עיקר השינוי נובע מרווחי הרבעון, בניכוי הכרזת הדיבידנד בסך של כ-10 מיליון שקל. 

פעילותה השוטפת של החברה ברבעון הראשון לשנת 2022 הניבה תזרים מזומנים חיובי בסך 19.5 מיליון שקל. לחברה יתרת מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-21.6 מיליון שקל, נכון ליום 31 במרץ 2022.

לגרף רקח לחצו כאן

22 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 17.21 מיליון ברקח
קרנות נאמנות שמחזיקות את רקח. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

קסם אקטיב יתר

2.85%

1509314.31

אי.בי.אי. יתר

2.07%

1856784.87

דולפין יתר

1.16%

177081.39

ילין לפידות יתר 

1.03%

3677396.76

קסם אקטיב מניות

0.97%

1941531.12

אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90

0.49%

77354.19

אי.בי.אי מניות

0.44%

1010175.3

אי.בי.אי. גיא 25/75

0.35%

355125.06

ילין לפידות גמישה

0.3%

1502906.4

אי.בי.אי. 30/70

0.29%

1646636.04