יפתח רון טל, יו״ר מגדל אחזקות ביטוח: "התוצאות בתקופה שאופיינה בשווקים לא יציבים, מדגישות את עוצמתה של קבוצת מגדל"

רווח של כ-294 מיליון ש"ח ברבעון הראשון לשנת 2022 לעומת רווח כולל בסך של כ-233 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-26%

 

 

 
שגיא יוגב, צילום: גל חרמונישגיא יוגב, צילום: גל חרמוני
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/05/2022

התשואה על ההון ברבעון הראשון לשנת 2022 (במונחים שנתיים) הסתכמה ב-13.7%

יו"ר מגדל ביטוח, יפתח רון טל ומנכ"ל מגדל ביטוח, שגיא יוגב, מסרו:

"אנו מסכמים את הרבעון הראשון לשנת 2022 ו תוך הצגת גידול משמעותי ברווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד וצמיחה בקווי העסקים של החברה. התוצאות בתקופה זו שאופיינה בשווקים לא יציבים, מדגישות את עוצמתה, חוסנה ובסיסה האיתן של קבוצת מגדל."

מגדל אחזקות, קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל, מדווחת על תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2022:

ברבעון הראשון לשנת 2022 ("הרבעון המדווח") נרשם רווח כולל של כ-294 מיליון ש"ח, לעומת רווח בסך של כ-233 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-26%.

היקף הנכסים המנוהלים  עמד על כ-377 מיליארד ש"ח, נכון ל-31.03.2022, לעומת כ-338 מיליארד ש"ח נכון ל-31.03.2021, עלייה של כ-11%. 

הגידול ברווח הכולל הושפע מעלייה של עקום הריבית שהביאה לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-1.6 מיליארד ש"ח, בעיקר בביטוח חיים ובביטוח סיעודי. מנגד, נרשמו הפסדי השקעות עודפים של כ-1.3 מיליארד ש"ח הנובעים מירידה בשערי אגרות החוב והמניות בחו"ל. 

ברבעון המדווח חלה עלייה ניכרת במכירות בכל תחומי הפעילות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד – הן בתחום חא"ט, בפרט בפנסיה ובמוצרים פיננסיים (מוצרי חסכון, גמל והשקעה), והן בתחום ביטוח כללי ובמוצרי בריאות פרט.

הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים ברבעון המדווח הסתכמו בכ-6.9 מיליארד ש"ח, עלייה של כ-20% לעומת ברבעון המקביל אשתקד, שהתבטאה בכל תחומי הפעילות. 

בהפקדות חד פעמיות בגין חוזי ביטוח ובתקבולים חד פעמיים בגין חוזי השקעה נרשמה עלייה של כ-118% ברבעון המדווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בנוסף נרשם גידול של כ-25% בהפקדות בגמל, כ-11% בהפקדות בפנסיה וכ-13% בפרמיות ברוטו בביטוח כללי לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

בתיק הנוסטרו נרשמו הפסדים מהשקעות של כ-267 מיליון ש"ח (כולל אג"ח מיועדות) לעומת רווחים מהשקעות בתיק הנוסטרו בסך של כ-440 מיליון ש"ח (כולל אג"ח מיועדות) ברבעון המקביל אשתקד. 

מתחילת שנת 2022 לא רשמה מגדל ביטוח דמי ניהול משתנים כתוצאה מתשואה ריאלית שלילית בפוליסות ביטוח החיים המשתתפות ברווחים ששווקו עד שנת 2004. אומדן דמי הניהול שלא יגבו בשל התשואה הריאלית השלילית עד להשגת תשואה חיובית מצטברת, הסתכם נכון ליום 31 במרס 2022 בכ-0.3 מיליארד ש"ח לפני מס וסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים בכ-0.8 מיליארד ש"ח לפני מס. זאת, לעומת גביית דמי ניהול משתנים בסך כ-395 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון המקביל אשתקד.

ברווח החיתומי חלה הרעה ברבעון המדווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד בעיקר בשל הפסד חיתומי בתחום ביטוח כללי, שהתרכז בענפי הרכב. 

יו"ר מגדל ביטוח, יפתח רון טל ומנכ"ל מגדל ביטוח, שגיא יוגב, מסרו: "אנו מסכמים את הרבעון הראשון לשנת 2022 עם רווח כולל של 294 מיליון ש"ח, המהווה גידול משמעותי  בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וצמיחה בקווי העסקים של החברה תוך שנמשכת מגמת הגידול במכירות, התואמת את תכניות העבודה של החברה השמה דגש על מכירת מוצרים בהתאם למיקודים העסקיים שהגדירה.

מגמות אלו, בימים אלה של חוסר יציבות בשווקים, מדגישות את חוסנה ובסיסה האיתן של קבוצת מגדל ויכולותיה להתמודד עם האתגרים הניצבים בפניה ובפני העולם העסקי כולו נוכח השינויים התכופים בשוק ההון ובסביבה הכלכלית. 

במהלך הרבעון הורגשה השפעה ניכרת של שני גורמים מקרו כלכליים מרכזיים: עליית הריבית, שהביאה לשחרור עתודות, והתשואות השליליות בשוק ההון.

חוסר היציבות בשוק ההון מדגיש את חשיבות  גיוון האפיקים בתיקי ההשקעות והגדלת שיעור ההשקעות הריאליות והאלטרנטיביות. תחום עליו שמה החברה דגש בשלוש השנים האחרונות, מתוך ראיה אסטרטגית וארוכת טווח. 

ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך: 

ברבעון המדווח נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-442 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך של כ-419 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הכולל הושפע מעלייה בעקום הריבית, לרבות השינוי בפקטור ההיוון K, אשר הובילו לקיטון בעתודות ולגידול ברווח הכולל לפני מס בביטוח חיים בסך כ-871 מיליון ש"ח, זאת לעומת קיטון בעתודות וגידול ברווח הכולל בסך של כ-11 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון המקביל אשתקד. מנגד, ברווח ההשקעתי ברבעון המדווח נרשם הפסד השקעתי לעומת רווח השקעתי ברבעון המקביל אשתקד. ההרעה נבעה מאי גבייה של דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים בשל התשואה הריאלית השלילית שהושגה על ידי הקבוצה וזאת לעומת הרבעון המקביל בו נגבו דמי ניהול משתנים בסך של כ-395 מיליון ש"ח לפני מס, וכן ממרווח פיננסי שלילי מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות המבטיחות תשואה בביטוח חיים לעומת מרווח פיננסי חיובי ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף, נרשם הפסד השקעתי בתיק הנוסטרו של מקפת לעומת רווח השקעתי ברבעון המקביל אשתקד. 

ברווח החיתומי ברבעון המדווח, בביטוח חיים, נרשמה ירידה קלה לעומת רבעון מקביל אשתקד אשר נבעה בעיקרה מירידה ברווח מסיכון מוות וקוזזה ברובה מגידול בהכנסות מדמי ניהול בשל עלייה בנכסים המנוהלים. בפנסיה חל גידול ברווח החיתומי שהושפע בעיקרו מגידול בהכנסות מדמי ניהול בשל עלייה בנכסים המנוהלים שקוזזה בחלקה בשל גידול בהפחתת הוצאות רכישה נדחות וגידול בהוצאות רכישה ושיווק. 

מכירות חדשות - ברבעון המדווח חלה עלייה במכירות בתחום חא"ט, בעיקר בפנסיה, לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 

פרמיות ודמי גמולים:

בביטוח חיים - ברבעון המדווח הסתכמו הפרמיות השוטפות (כולל תקבולים שוטפים בגין חוזי השקעה) בכ-1,889 מיליון ש"ח, לעומת כ-1,864 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-1%. הפרמיות החד פעמיות בגין חוזי ביטוח והתקבולים החד פעמיים בגין חוזי השקעה הסתכמו בכ-1,288 מיליון ש"ח לעומת כ-590 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-118%. 

בקרנות פנסיה - דמי הגמולים הסתכמו בכ-2,009 מיליון ש"ח לעומת כ-1,810 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ 11%.

בקופות גמל - דמי הגמולים הסתכמו בכ-556 מיליון ש"ח לעומת כ-445 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-25%.

ניודים ופדיונות - ברבעון המדווח נרשם ניוד נטו חיובי בענף הגמל אשר הסתכם בכ-313 מיליון ש"ח, וכן ירידה בניוד השלילי נטו בענף הפנסיה (כ-426 מיליון ש"ח לעומת כ-705 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד). מנגד חלה עלייה בניוד השלילי נטו בענף ביטוח חיים.

ביטוח בריאות: 

ברבעון המדווח נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-631 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס בסך של כ-46 מיליון ש"ח אשתקד. העלייה ברווח הושפעה בעיקרה מעלייה של עקום הריבית, לרבות פרמית אי הנזילות, בקיזוז השפעת עדכון הייחוס של עודף השווי ההוגן של הנכסים הלא סחירים מעבר לערכם בספרים, אשר הביאו לקיטון בהפרשות בביטוח סיעודי ולגידול ברווח הכולל לפני מס בסך של כ-776 מיליון ש"ח, וזאת לעומת גידול בעתודות וקיטון ברווח הכולל לפני מס של כ-88 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מנגד, ברבעון המדווח נרשם הפסד השקעתי לעומת רווח השקעתי ברבעון המקביל אשתקד. 

ברבעון המדווח חלה ירידה קלה ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שנבעה בעיקרה מגידול בתביעות בביטוחי הוצאות רפואיות, ביטוח סיעודי וכן בביטוחי הקולקטיבים וקוזזה בחלקה בשל שיפור בביטוח תאונות אישיות בשל קיטון בתביעות. 

מכירות חדשות - ברבעון המדווח חל גידול במכירות חדשות של פוליסות הוצאות רפואיות לעומת הרבעון המקביל אשתקד. יצוין, כי הופסק שיווקן של פוליסות תאונות אישיות החל מחודש מאי 2021.

פרמיות שהורווחו ברוטו - ברבעון המדווח הסתכמו הפרמיות בכ-442 מיליון ש"ח לעומת כ 417 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-6%.

ביטוח כללי: 

ברבעון המדווח חלה עלייה ניכרת בהפסד החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שהתרכזה בביטוחי הרכב. בענף רכב חובה - חלה הרעה בהפסד החיתומי ברבעון המדווח שהושפעה מהתפתחות שלילית בניסיון התביעות לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בענף רכב רכוש - המעבר להפסד חיתומי ברבעון המדווח הושפע בעיקרו מגידול בעלות התביעות, אשר הביא לרישום הפרשה של פרמיה בחסר. בענפי רכוש אחר - חלה הרעה ברווח החיתומי ברבעון המדווח שהושפעה מהתפתחות שלילית בניסיון התביעות לעומת הרבעון המקביל אשתקד. מנגד, בענפי החבויות - חלה עלייה ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שהושפעה בענפי חבות מעבידים וצד ג' מהתפתחות חיובית בניסיון התביעות בגין שנות חיתום קודמות וכן מצמצום בהפסד החיתומי בשנת החיתום השוטפת. 

ברבעון המדווח נרשם הפסד כולל לפני מס בסך כ-239 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך כ-14 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון המדווח נרשם הפסד השקעתי לעומת רווח השקעתי ברבעון המקביל אשתקד, בשל תשואות שליליות ברבעון המדווח לעומת תשואות חיוביות ברבעון המקביל אשתקד. 

מנגד, השפעת עליית עקום הריבית, בקיזוז השפעת עדכון הייחוס של עודף השווי ההוגן של הנכסים הלא סחירים מעבר לערכם בספרים, הביאה להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בשייר (לרבות LAT) בענפי רכב חובה וחבויות ולגידול ברווח הכולל לפני מס בסך של כ-9 מיליון ש"ח ברבעון המדווח.

הפרמיות ברוטו בביטוח כללי ברבעון המדווח הסתכמו בכ-674 מיליון ש"ח לעומת כ-598 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-13%. העלייה בפרמיות נבעה בעיקרה מחלקה של מגדל ביטוח במכרז לביטוח רכב לעובדי המדינה לשנת 2022 וכן מגידול בכמות הפוליסות בענפי הרכב. בנוסף, חלה עלייה בפרמיות בענפי רכוש אחרים וחבויות הנובעת בעיקרה מגידול בכמות הפוליסות של העסקים המבוטחים.

השקעות: 

מגדל ביטוח ממשיכה ביישום האסטרטגיה של הפחתת התלות בשוק ההון תוך הגדלת הרכיב הלא סחיר בתיק ההשקעות.

מדיניות זאת משתלבת היטב עם מדיניות ה- ESG אשר מלווה את החברה מזה כשלוש שנים.

מתחילת שנת 2022 נחתמו עסקאות Net Positive בהיקף של כ- 1.2 מיליארד ש"ח.

השקעות Net Positive ESG – Q1 2022 

קרן Energy Transition של קופנהגן – 252 מיליון ש"ח.

חברת FU GEN בתחום האנרגיות המתחדשות בסקנדינביה – השקעה של 53 מיליון ש"ח בחברה ועוד 172 מיליון ש"ח בפלטפורמת ההשקעות שלה.

פרויקט Mammoth South של דוראל – 216 מיליון ש"ח.

רכישת פרויקטים פוטוולטאיים של EDF – 207 מיליון ש"ח.

השקעה בחברת CCE (בניהול קרן KKR) בתחום ה District Heating 288 מיליון ש"ח.

סולבנסי:

ביום 31 בינואר 2022 הודיע הממונה, כי לאחר בחינת הצעדים והפעולות בהן נקטה מגדל ביטוח בתחומי הממשל התאגידי ומדיניות ניהול ההון, בעקבות הליך הביקורת של רשות שוק ההון ומילוי ההוראות שניתנו בעקבותיו, הוא החליט להסיר, לעת הזאת, את מגבלת סכום הניכוי. יחס כושר הפירעון של מגדל ביטוח ירד ליום 31 בדצמבר 2021 ל-159% מ-166% ליום 31 בדצמבר 2020 (כשהוא מחושב ללא מגבלת הניכוי שקבע הממונה). לירידה בעקום הריבית חסרת הסיכון היתה השפעה שלילית מהותית על מצב ההון של מגדל ביטוח אשר קוזזה בחלקה על ידי התשואות החיוביות בשוק ההון.

יחס כושר הפרעון ליום 31.12.21 עומד במדיניות ההון שקבע דירקטוריון החברה.

לגרף מגדל ביטוח לחצו כאן

209 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 273.01 מיליון במגדל ביטוח
קרנות נאמנות שמחזיקות את מגדל ביטוח. לרשימה המלאה