רפורמת אישור עקרוני להלוואה, התאמת אופן חישוב הריבית ועוד

פישוט הסכמים ללקוח (הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 449)

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/06/2022

מבוא

בתאריך 31.8.2022 יכנס לתוקפו תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין 451 – נהלים למתן הלוואות לדיור. במסגרת זו נקבע פורמט של אישור עקרוני להלוואה, ובכלל זאת נתון "הריבית הכוללת  החזויה" (העלות הממשית של האשראי), אשר יחושב בהתאם לנוסחאות ולהסברים המפורטים בתוספת 4 להוראה 451.

לאור האמור, נדרש לבצע התאמות בהוראה 449, על מנת להתאים את אופן חישוב "הריבית הכוללת החזויה" (העלות הממשית של האשראי), המוצגת בדף הראשון להסכם האשראי בהתאם להוראה זו, לאופן החישוב הקבוע בתוספת 4 להוראה 451, בשינויים המחויבים בהתאם למועד העמדת ההלוואה.

כמו כן, חלק מההתאמות שבוצעו לעניין חישוב העלות הממשית מתייחסות להלוואות למטרות נוספות ולא רק להלוואות לדיור ונועדו לייצר אחידות במערכת.

לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, ובאישור הנגיד, קבעתי הוראה זו.

עיקרי התיקון

בסיפא לסעיף 4 להוראה יתווסף: "וכן הלוואה לדיור".

בסעיף 5 יתווסף: ""הלוואה לדיור" - כהגדרתה בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 451." כמו כן, בסיפא להגדרת "תאגיד בנקאי" יבוא: "וכן סולק כהגדרתו באותו חוק".

דברי הסבר

המונח הלוואה לדיור התווסף להוראה כהגדרתו בהוראה 451, על מנת להבהיר כי ההוראה חלה גם על הלוואות שלא נכנסות לגדר התנאים שנקבעו בחוק אשראי הוגן. הוספת סולק לסעיף 5 נועד להבהיר כי ההוראה חלה גם על סולקים. למען הסר ספק, ההוראה חלה על סולקים גם בגרסתה הקודמת תחת הגדרת תאגיד עזר, וההבהרה נדרשת לאור השינויים שחלו בשנים האחרונות במבנה הבעלות בסולקים.

בסיפא לסעיף 7 יתווסף: "נתון העלות הממשית של האשראי לא יחושב מחדש ויוצג שיעורו כפי שהיה במועד כריתת הסכם, לצד תאריך מועד חישובו." 

דברי הסבר

העדכון לסעיף 7 נועד להבהיר כי מועד כריתת ההסכם הוא המועד הקובע לעניין נתון העלות הממשית של האשראי ועל כן, במקרים בהם האשראי ניתן שלא במועד כריתת הסכם האשראי, לא נדרש לחשב מחדש נתון זה וחלף זאת יש להציגו כפי שהיה במועד כריתת הסכם לצד התאריך בו חושב. קביעה זו נובעת מהנחיות חוק אשראי הוגן לפיהן המועד הקובע לחישוב העלות הממשית הוא מועד כריתת ההסכם.

בסיפא לסעיף 10 יתווסף: "בהלוואות הכוללות מספר משנים לא יחולו הוראות סעיף זה לעניין שדה "שיעור עלות ממשית של האשראי", אשר יחושב ביחס לכל המשנים בהלוואה יחד ."