לראשונה קריטריוני הנזילות והסחירות ישפיעו מהותית על משקל החברות הנכללות במדדי הבורסה

הבורסה ממשיכה לשכלל את שוק ההון בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים - מציגה רפורמה מקיפה להגברת הסחירות והנזילות במדדי הבורסה

 

 

 
בורסה, צילום: פאנדרבורסה, צילום: פאנדר
 

אלי אופיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/06/2022

לראשונה קריטריוני הנזילות והסחירות ישפיעו מהותית על משקל החברות הנכללות במדדי הבורסה.

המהלך יגביר את הסחירות והנזילות במניות לטובת החברות והמשקיעים, תוך שילוב מנגנוני ריסון למניעת תנודות חדות במניות הנכללות במדדים.

מדרגות המשקל של אחזקות הציבור ישוקללו באופן לינארי ותבוטל שיטת מדרגות משקל אחזקות הציבור.

לראשונה הבורסה תשלב במתודולוגית המדדים את קריטריון הסחירות והנזילות.

הכניסה למדדים תיעשה באופן הדרגתי על מנת למנוע עיוותים.

המסלול המהיר יתאפשר לחברות גדולות חדשות בלבד.

מאגר רימון ישודרג וייכללו בו עד 300 המניות הגדולות, הנזילות  והסחירות ביותר.

מדד SME-150 ישודרג בהתאם למתודולוגיה של המדדים המובילים.

הבורסה לניירות ערך בתל אביב מעלה היום (14 ביוני, 2022) להערות הציבור את הכללים לרפורמה להגברת הנזילות במדדי הבורסה בתל אביב. 

אחד האתגרים של שוק ההון הישראלי הוא נושא עידוד הסחירות והנזילות של המניות הנסחרות בבורסה. לצורך התמודדות עם אתגר זה ועל מנת לשפר את הסחירות והנזילות במניות לטובת המשקיעים, המחפשים להשקיע במניות בעלות נזילות וסחירות גבוהה, נעשתה בחינה מעמיקה של סגל הבורסה על מתודולוגית המדדים הקיימת, וכן נבחנו  הסטנדרטים המקובלים אצל עורכי המדדים המובילים בעולם והכלים הנדרשים לשדרוג המדדים בהיבט של נזילות וסחירות.

במסגרת הבחינה המקצועית, נמצא כי במדדים המובילים בעולם, קריטריון הנזילות והסחירות הוא קריטריון מהותי לשם הכניסה אליהם. נמצא כי קיים צורך לשדרג את מתודולוגית המדדים הקיימת, תוך הטמעת קריטריונים של נזילות וסחירות כמקובל במדדים מובילים בעולם. 

המתודולוגיה של הרפורמה הנוכחית תוכננה כך שתגרום לתמריץ משמעותי לחברות הציבוריות להגדיל את הסחירות והנזילות במספר אמצעים כמו: תכנון מבנה ההנפקה שמכוון לסחירות ונזילות מוגברת ב"יום שאחרי" ההנפקה, הגדלת שיעור האחזקות של הגופים מקרב הציבור המהווים ספקי נזילות כגון קרנות נאמנות, מנהלי תיקים וציבור משקיעי 

הריטייל, גיוון והרחבת בסיס המשקיעים המוגדרים משקיעי טווח ארוך ותמריץ לחברות להעסיק עושי שוק ועוד.

להלן השינויים המרכזיים המוצעים:

תום עידן מדרגות אחזקות הצבור

כיום הבורסה מתמרצת את החברות להגדיל את אחזקות הציבור באמצעות שיטת מדרגות אחזקות הציבור, אשר נותנת "בונוס" מהותי למשקל החברות במדד אשר הגדילו את אחזקות הציבור. כחלק מהתבגרותו והתפתחותו של שוק ההון המקומי והשינויים שנעשו במבנה אחזקות הציבור, נדרש היה לבצע התאמות ושינויים ולכן הוחלט ליישר קו עם הסטנדרט המקובל בעולם ביחס לשקלול אחזקות הציבור כקריטריון למשקל המניה במדד. ברפורמה המוצעת, ישוקלל אחוז אחזקות הציבור של החברה לצורך חישוב משקלה במדד תוך ביטול שיטת מדרגות אחזקות הציבור. השינוי צפוי להפחית במידה רבה עיוותי מסחר ולהגביר את הנזילות והסחירות בשוק. 

לראשונה הבורסה תשלב במתודולוגית המדדים את קריטריון הסחירות והנזילות

המתודולוגיה הנוכחית לקביעת משקל החברה במדדים, מושתתת על קריטריון של שווי שוק ושיעור אחזקות הציבור. מתודולוגיה זו אינה נותנת משקל לקריטריון הסחירות והנזילות, אשר הינם קריטריוני מפתח התומכים בנזילות וסחירות המדדים. קריטריון הסחירות והנזילות הוא חלק אינטגרלי ממתודולוגיות המדדים בעולם והבורסה בתל אביב אימצה את הסטנדרט המקובל בעולם תוך התאמה לתנאי השוק הישראלי. שילוב קריטריון הסחירות והנזילות במתודולוגיית המדדים, תקטין את סיכון הנזילות למשקיעים ותיטיב עם החברות בטווח הארוך.   

מנגנון ההדרגתיות בכניסה למדדים:

על מנת להגן על המשקיעים המחזיקים במדדי הבורסה ולמנוע תנודות חריגות בהיצעים וביקושים חריגים בעת הכניסה למדדים, כפי שעשוי לקרות כיום, הבורסה תיישם מתודולוגיה חדשה אשר תכליתה למזער עיוותי מסחר כפועל יוצא מעדכוני המדדים. השינוי צפוי לשפר את ביצועי המדדים לצד הגנה טובה יותר על המשקיעים. 

מסלול מהיר לחברות חדשות וגדולות בלבד

היצע החברות בבורסה גדל באופן משמעותי בשנתיים האחרונות וכפועל יוצא נוצר ריבוי של חברות הנכנסות למדדים במסגרת המסלול המהיר. לתפיסת דגל הבורסה, מסלול הכניסה המהיר למדדים, צריך להישמר למספר מוגבל של חברות כמקובל בעולם. זאת במטרה לשמור על יציבות המדדים ומניעת עיוותים ושינויים תכופים בכניסה וביציאה מהמדדים.  המסלול המהיר לכניסה למדדים יתאפשר לחברות גדולות חדשות בלבד ויוגבל למניות שיעמדו בתנאי הסף של מאגר רימון, אשר דורגו בין 100 המניות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר ברימון. 

שדרוג מאגר רימון – שקלול מרכיב של סחירות ונזילות מניות בהרכב המדד

על מנת לטייב את איכות המדד, הבורסה תשקלל את שווי השוק ואחזקות הציבור של החברה ובנוסף תשלב את קריטריון הסחירות והנזילות של כל מניה, כך שככל שתהיה נזילות וסחירות גבוהה יותר במניה, כך משקלה במדד יהיה גבוה יותר ובנוסף יוגבל מספר 

המניות במדד ל-300 מניות בלבד. המניות אשר ייכללו במדד יהיו על בסיס שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין המניות שעומדות בתנאי הסף של הרימון. תנאי הסף של הסחירות יעודכנו למניה הנמנית עם 250 המניות בעלות חציון המחזור, או חציון מהירות המחזור הגבוה ביותר בין המניות העומדות בתנאי הסף של מאגר תמר. תנאי סף של שיעור החזקות הציבור ושווי החזקות ציבור יבוטלו. היכללות במאגר רימון תיקבע כתנאי סף במדדי הבורסה – ת"א-בניה, ת"א-נדל"ן, ת"א-פיננסים, ת"א-טכנולוגיה ות"א-ביטוח. 

שדרוג מדד SME-150 – המתודולוגיה תותאם למדד ת"א-90

מהלך שנועד לייצר מוקד נזילות חדש לחברות בשורה השניה והשלישית, חברות שהן העוגן של הכלכלה הישראלית. המדד אשר כולל בתוכו את החברות הכלולות במדד ת"א-90 ומדד SME-60 ישודרג והמתודולוגיה תותאם למתודולוגיה של מדד ת"א-90 המוצלח, כך שלא יינתן משקל קבוע לכל מניה במדד אלא ייקבע לה משקל בהתאם לשווי השוק, אחזקות הציבור והקריטריון החדש של נזילות וסחירות במניה. מהלך זה יהפוך את המדד לסחיר יותר, ויאפשר למנהלי הקרנות להשיק מוצרי השקעה על פלח החברות הכלולות במדד.