מיזוג וישור-איילון: מנהל העיזבון של איילון דוחה טענות ווישור על חוסר התאמה בנתונים ודורש השלמת העסקה

רשות המסים אישרה מיזוג איילון אחזקות ואיילון ביטוח שהיה התנאי המתלה האחרון בעסקה

 

 

 
Photo: © Wavebreakmedia Ltd, Dreamstime.comPhoto: © Wavebreakmedia Ltd, Dreamstime.com
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/06/2022

מנהל העיזבון של איילון אחזקות עו"ד מורן מאירי, דוחה את טענות ווישור עליהן בשבוע שעבר. ווישור אף איימה בביטול העסקה אם דרישותיה לא ייענו.

כפי שפרסמנו, ווישור גלובלטק פנתה לעו"ד מורן מאירי, מנהל העיזבון של לוי רחמני ז"ל ובעלי השליטה באיילון אחזקות, וטענה בפני כי דוח יחס כושר הפירעון שפרסמה איילון ב-31 במאי, אינו תואם לכאורה את הנתונים שהוצגו לה, ויש ביניהם הפרש ניכר. במכתב למנהל העיזבון, באמצעות בא כוחה עו"ד צביקה אגמון, טענה ווישור כי מדובר ב"מידע אשר עליו הסתמכו החברה וקבוצת השליטה בה, ושעל בסיסו, בין היתר, נאותו ליטול על עצמן התחייבויות נוספות, ובכלל זה התחייבויות אשר כלולות בנספח ההתחייבות המצורף להיתרי השליטה".

ווישור דרשה ממנהל העזבון לפעול לכך, שטרם העברת השליטה באיילון לווישור, וקודם להשלמת העסקה, תבוצע הזרמת הון ראשוני בסיסי אשר תשיב את יחס כושר הפירעון של איילון לשיעור שהוצג לרשות שוק ההון ולווישור, כך שהתחייבויות החברה יותאמו למידע שהוצג".

בעקבות עסקת מיטב יחס הפירעון יגדל

החברה מדווחת, כי במכתב התגובה דוחה מנהל העיזבון את כל טענות ווישור ומציין כי בכוונתו לעמוד על השלמת העסקה בהתאם לתנאיה, במלואם ובמועדם. בתגובה מסרה ווישור: "החברה לומדת את מכתב התגובה של מנהל העיזבון. מבלי לגרוע ו/או לפגוע מכל טענה, מתנהלים מגעים מול מנהל העיזבון ומי מטעמו, במטרה להגיע להסכמות שיאפשרו את השלמת העסקה". ווישור מתייחסת גם למכירת חלקה של איילון (20%) במיטב גמל לבית ההשקעות מיטב, ומציינת כי  איילון דיווחה שבעקבות המכירה לבית ההשקעות מיטב, "יחס כושר הפירעון שלה צפוי לגדול בתקופת הפריסה בשיעור של כ-3.8%, אם כי אין כל ודאות כי תנאים אלה אכן יתקיימו וכי עסקת מיטב גמל תושלם".

התקבל אישור רשות המסים ל"קיפול שכבה" באיילון

העסקה לרכישת השליטה באיילון אחזקות בידי ווישור נחתמה לפני כשנה, כשהצדדים העריכו, לא באופן רשמי, כי היא תושלם במהלך יולי 2022. להסכם על מימוש העסקה צורפו מספר תנאים מתלים. התנאי המתלה האחרון התקבל בתחילת השבוע; מדובר באישור רשות המסים למיזוג איילון אחזקות ואיילון ביטוח שמהווה "קיפול שכבה", אשר תסדיר את סוגיית חוק הריכוזיות בקשר עם ביצוע עסקת רכישת השליטה בחברה. איילון אחזקות דיווחה כי אישור רשות המסים התקבל ביום ראשון השבוע. איילון אחזקות ציינה בדיווח המיידי שלה, כי "עם קבלת החלטת המיסוי של רשות המסים, התקיימו כל התנאים המתלים לביצוע המיזוג וכי איילון אחזקות ואיילון ביטוח יפנו לרשם החברות בבקשה להנפקת תעודת המיזוג ובכך יושלם ביצוע הסכם מיזוג".