הדיבידנד שיציל את מניית אודיוקודס ? 134 קרנות נאמנות מחזיקות סה"כ 103.44 מיליון באודיוקודס

אודיוקודס מדווחת על תוצאות הרבעון השני של שנת 2022 ומכריזה על חלוקת דיבידנד חצי שנתי בסכום של 18 סנט למניה

 

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/08/2022

דגשים לתוצאות הרבעון השני של שנת 2022: 

ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב- 68.4 מיליון דולר, גידול של 12.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; 

ההכנסות הרבעוניות משירותים הסתכמו ב-27.8 מיליון דולר, גידול של 21.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; 

תוצאות על בסיס GAAP:

שיעור הרווח הגולמי הרבעוני הסתכם ב-65.1%;

שיעור הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם ב-11.6%; 

הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-6.9 מיליון דולר או 21 סנט למניה בדילול מלא;

תוצאות על בסיס Non-GAAP:

שיעור הרווח הגולמי הרבעוני הסתכם ב-65.6%;

שיעור הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם ב-17.4%;

הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-11.3 מיליון דולר או 34 סנט למניה בדילול מלא;

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב- 4.8 מיליון דולר ברבעון;

במהלך הרבעון רכשה אודיוקודס 374,479 ממניותיה הרגילות בשווי מצטבר של 8.3 מיליון דולר.

אודיוקודס (נאסד"ק: AUDC), ספקית מובילה של פתרונות פרודוקטיביות, תקשורת, תוכנה ומוצרים לסביבות עבודה דיגיטליות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני אשר הסתיים ביום 30 ביוני 2022.

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2022 הסתכמו ב-68.4 מיליון דולר, לעומת 60.6 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2021.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני של שנת 2022 ב-6.9 מיליון דולר או 21 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 8.2 מיליון דולר או 24 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של שנת 2021. 

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון השני ב- 11.3 מיליון דולר, או 34 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 12.7 מיליון דולר או 37 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של שנת 2021. 

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: (1) הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות; (2) הפחתת נכסים בלתי מוחשיים; (3) הוצאות בגין תשלומים דחויים, בהקשר לרכישת ;Callverso Ltd. (4) הכנסה אחרת בגין תשלום ל- AudioCodes Inc., חברה בת של החברה, בהקשר לסיום הסכם שכירות של משרדיה בניו ג'רזי (5) הוצאות או הכנסות מימון בגין הפרשי שער בהקשר לשערוך נכסים והתחייבויות במטבעות שאינם דולר; (6) הוצאות או הכנסות שלא במזומן בגין עדכון מיסים נדחים. התאמה בין הרווח הנקי GAAP ו-Non-GAAP מופיעה בטבלאות הדוחות הכספיים המצורפות להודעה לעיתונות זו.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ל- 4.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2022. נכון ליום 30 ביוני 2022, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, בטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר והשקעות פיננסיות לטווח ארוך וקצר בהיקף של 138.5 מיליון דולר, לעומת 174.8 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2021. הירידה בהיקף מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, בטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר והשקעות פיננסיות לטווח ארוך וקצר נבעה מהשימוש במזומן להמשך רכישת מניותיה הרגילות של החברה במסגרת תכנית רכישת המניות שלה ומתשלום דיבידנד ברבעון הראשון של שנת 2022.

"אני שמח לדווח על תוצאות פיננסיות חזקות לרבעון השני של 2022, עם צמיחה של 12.9% בשורת ההכנסות ביחס לאשתקד," אמר שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס. חווינו ברבעון ביקושים גבוהים למוצרים ולשירותים שלנו הנובעים מצמיחה של שווקי ה-UCC וה-CX והאצת המעבר למוצרי תוכנה ושירותים מנוהלים. המכירות לארגונים בסביבות Microsoft צמחו ביותר מ-20% בהשוואה לאשתקד, והמכירות בסביבות Zoom Phone צמחו במעל ל-50%. ההכנסות השנתיות החוזרות (ARR) מהשירותים המנוהלים AudioCodes Live ל- Microsoft Teams, המשיכו לצמוח והגיעו ל-24 מיליון דולר, גידול של 100% בהשוואה לאשתקד. התחלנו במספר פרויקטי Live בהיקף של שבע ספרות ברבעון השני, כאשר הערך הכולל של החוזים (TCV) עולה על 60 מיליון דולר".

"בפלח השוק של חווית הלקוח (CX) ראינו התאוששות יפה ברבעון עם גידול של יותר מ-20% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד הנובע מהמעבר המתמשך של מרכזי השירות לענן וסביבת הוצאות בריאה יותר. ההכנסות משירותים צמחו ביותר מ-20% בהשוואה לאשתקד, בעיקר משירותים מקצועיים ושירותי AudioCodes Live מנוהלים, והגיעו לרמה של יותר מ-40% מסך הכנסות החברה".

"למרות סביבת מאקרו לא וודאית, אנו ממשיכים לפעול בהתאם לתוכניות שלנו ושולטים במבנה ההוצאות של החברה. אנו מזהים הזדמנויות חדשות בשווקי הליבה שלנו, ומנצלים את היצע הטכנולוגיות והפתרונות אותם אנו מציעים לבסיס לקוחות החברה ב F500, ולכן אנחנו נחושים להגדיל את השקעותינו במו"פ ובגיוס הון אנושי. למרות שאנחנו עדיין מושפעים משיבושים בשרשרת האספקה, אנו מאמינים כי מדובר בתופעת קצרת טווח אשר תדעך ברבעונים הקרובים. אנחנו חווים גידול במכירות של יישומים הקשורים לקול בחטיבת ה Voice AI ואנו צפויים להשיק מספר מוצרים ושותפויות בתחום זה במחצית השנייה של השנה," סיכם מר אדלרסברג.

רכישה עצמית של מניות

במהלך הרבעון אשר הסתיים ביום 30 ביוני 2022, רכשה אודיוקודס 374,479 מניות במסגרת תכנית הרכישה העצמית בהיקף כספי של 8.3 מיליון דולר. 

ביוני 2022 קיבלה אודיוקודס אישור מבית המשפט בישראל לרכוש מניות נוספות של החברה בסכום כולל של עד 35 מיליון דולר. בית המשפט אף אישר לאודיוקודס להכריז על דיבידנד עבור כל חלק מתוך סכום זה. האישור בתוקף עד 12 בדצמבר 2022. 

נכון ל-30 ביוני 2022, היו לחברה 35 מיליון דולר זמינים לפי אישור זה לרכישה חוזרת של מניות ו/או הכרזה על דיבידנדים במזומן.

חלוקת דיבידנד

אודיוקודס הודיעה כי דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד במזומן בסכום של 18 סנט למניה. הסכום הכולל של הדיבידנד הוא כ- 5.7 מיליון דולר. הדיבידנד ישולם ב 31 באוגוסט 2022, לכל מחזיקי המניות של החברה עם סיום המסחר בשוק הנאסד"ק העולמי ביום 17 באוגוסט 2022. 

בהתאם לדיני המס בישראל, שיעור המס החל על הדיבידנד הינו  25% מסכום הדיבידנד שישולם למחזיקי מניות החברה הרשומים, בכפוף לפטורים החלים בחוק. במידה ומקבל הדיבידנד החזיק בעת חלוקת הדיבידנד או בתקופה של 12 חודשים שקדמו למועד החלוקה, 10% ומעלה מהון המניות של החברה, שיעור המס היחול הינו 30%.

הדיבידנד ישולם בדולר ארה"ב על המניות הרגילות של אודיוקודס בע"מ, הנסחרות בשוק הנאסד"ק הגלובלי או בבורסה לניירות ערך בתל אביב. הסכום ומועד התשלום של כל דיבידנד אחר ייקבעו על ידי דירקטוריון החברה.  

לגרף אודיוקודס לחצו כאן

134 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 103.44 מיליון באודיוקודס
קרנות נאמנות שמחזיקות את אודיוקודס. לרשימה המלאה