שינוי במחירי שוק הדירות - מחירי הדירות עלו ב-17.9%

(אינו חלק ממדד המחירים לצרכן)

 

 

 
Image by Hands off my tags! Michael Gaida from PixabayImage by Hands off my tags! Michael Gaida from Pixabay
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/09/2022

מדד מחירי דירות הכולל דירות חדשות ויד שנייה (שינוי מחירים בניכוי איכות):

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני 2022 – יולי 2022, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי 2022 – יוני 2022, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.3 אחוז. ראו סדרת נתונים משנת 2010 בלוח 1 

תרשים 1 מציג את אחוז השינוי הדו-חודשי במחירי הדירות במהלך 12 החודשים האחרונים. 


מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי יוני 2022 – יולי 2022, לעומת יוני 2021 – יולי 2021, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-17.9%. תרשים 2 מציג את אחוז השינוי השנתי במדד מחירי הדירות בעשור האחרון. מהתרשים ניתן לראות כי במהלך החודשים האחרונים חלה עליית מחירים שנתית חדה ביחס לעשור האחרון. זאת לאחר התמתנות בקצב עליית המחירים שהחלה בשנת 2016 עד כדי ירידות מחירים בשלושת הרבעונים האחרונים של שנת 2018 (האזור המוצלל). 
 

מדדי מחירי דירות לפי מחוזות (שינוי מחירים בניכוי איכות):

תרשים 3 מציג את שינויי המחירים בשלושת המדדים הארעיים האחרונים בפילוח לפי מחוזות. בחודשים יוני 2022 – יולי 2022, לעומת מאי 2022 – יוני 2022, נמצאו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.8%), צפון (1.6%), חיפה (2.1%), מרכז (2.3%), תל אביב (0.1%-) ודרום (1.6%). 

 
מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי, יוני 2022 – יולי 2022, לעומת יוני 2021 – יולי 2021, נרשמו עליות מחירים דו-ספרתיות בכל המחוזות: מרכז (20.9%), חיפה (18.3%), צפון (16.9%), תל אביב (16.5%), דרום (16.1%) וירושלים (15.7%).

מדד מחירי דירות חדשות (שינוי מחירים בניכוי איכות):

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני 2022 – יולי 2022 לעומת מאי 2022 – יוני 2022, נמצא כי מחירי הדירות החדשות עלו ב-1.9%. מכלל העסקאות של דירות חדשות, שיעור העסקאות במסגרת תמיכה ממשלתית (מחיר למשתכן) ירד מ-26.8% בתקופה הקודמת (מאי 2022 – יוני 2022) ל-25.6% בתקופה הנוכחית. יצוין כי לרוב שיעור העסקאות בתמיכה ממשלתית מתואם באופן שלילי עם מדד מחירי דירות חדשות. מבדיקה שערכנו עולה כי מדד מחירי הדירות החדשות בניכוי עסקאות מחיר למשתכן עלה ב-1.5%. לסדרת נתונים מאוקטובר 2017 ראו לוח 4

תרשים 4 מציג את התפתחות מדד מחירי דירות חדשות בהשוואה למדד מחירי דירות כללי בשלוש שנים האחרונות.


מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, יוני 2022 – יולי 2022, לעומת יוני 2021 – יולי 2021, נמצא כי מחירי הדירות החדשות עלו ב-18.0%.2

x