פורסם קובץ שאלות ותשובות בנושא איסור הלבנת הון לסקטור נותני שירותים פיננסים מוסדרים

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה ביום 20.07.23 קובץ שאלות ותשובות בנושא איסור הלבנת הון לסקטור נותני שירותים פיננסים מוסדרים

 

 

 
Image by Steve Buissinne from PixabayImage by Steve Buissinne from Pixabay
 

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/07/2023

במסמך מפורסמות ההבהרות שניתנו במענה לשאלות שהתקבלו מנותני שירותים פיננסים בהתייחס ליישום הוראות הצו לאיסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ"א-2021, אשר נכנס לתחולה ביום 14.11.2021. בנוסף, המסמך כולל גם תשובות לסוגיות חדשות שהתווספו לאורך הזמן.

השאלות בקובץ התייחסו למגוון רחב של נושאים כגון הכרת הלקוח, זיהוי ואימות פרטים, הצהרות על נהנים ובעלי שליטה, חובת הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ועוד.

x