כיצד יש להכיר ולמדוד הפסדי אשראי בתיק הלוואות קיים בזמן רכישת חברה

בקשר עם רכישת חברת ישראכרט ועם רכישת מקס | פנייה מקדמית בנוגע לאופן יישום תקנה 2(1) לתקנות דוחות שנתיים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה

 

 
Photo Transversospinales Dreamstime.comPhoto Transversospinales Dreamstime.com
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/08/2023

סימוכין: מכתבכם מיום 24 באפריל 2023 ושיחתנו הטלפונית מיום 7 במאי 2023 ("השיחה").

במענה לבקשה להנחיה מקדמית במכתבכם שבסימוכין ("הפנייה"), ולמען הסדר הטוב, הרינו להעלות על הכתב את עמדת סגל הרשות בהתייחס לנושא שבנדון כפי שנמסרה לכם בשיחה.

עמדה זו מתייחסת לסוגיות שהועלו בפנייה והיא מבוססת על המסכת העובדתית שנפרשה על ידיכם בפנייה ועליה בלבד, ובהנחה כי זו משקפת את כל הנתונים הרלבנטיים לנדון.

להמשך לחצו כאן

סימוכין: מכתבכם מיום 30 באפריל 2023, ישיבה במשרדי הרשות ביום 10 במאי 2023 ושיחתנו הטלפונית מיום 18 במאי 2023 ("השיחה").

במענה לבקשה להנחיה מקדמית במכתבכם שבסימוכין ("הפנייה"), ולמען הסדר הטוב, הרינו להעלות על הכתב את עמדת סגל הרשות בהתייחס לנושא שבנדון כפי שנמסרה לכם בשיחה.

עמדה זו מתייחסת לסוגיות שהועלו בפנייה והיא מבוססת על המסכת העובדתית שנפרשה על ידיכם בפנייה ועליה בלבד, ובהנחה כי זו משקפת את כל הנתונים הרלבנטיים לנדון.

להמשך לחצו כאן

x