עיצומים בסכומים כוללים של כ- 2,900,000 ש"ח הוטלו על חברת ווטרסטון

הסדר אכיפה של רשות ניירות ערך עם חברת ווטרסטון פרופרטיס לימיטד ונושאי המשרה בחברה. עיצומים בסכומים כוללים של כ- 2,900,000 ש"ח הוטלו על חברת ווטרסטון ונושאי המשרה בה בגין הפרות דיווח בנוסף להטלת מניעת כהונה על נושאי המשרה

 

 

 
אילנה מודעי ליפסקר, צילום: ענבל מרמריאילנה מודעי ליפסקר, צילום: ענבל מרמרי
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/08/2023

ועדת האכיפה המנהלית ברשות ניירות ערך, בראשות השופט בדימוס זאב המר, וחברי המותב ד"ר מורן אופיר ועו"ד טל אבן זהב, אישרה ביום 8.8.2023 את הסדר האכיפה שהוגש כנגד חברת ווטרסטון, וכן כנגד נושאי המשרה ניל שלום, שכיהן כיו"ר דירקטוריון וניהל בפועל את ענייני החברה, אנטון מלקיאונדה, שכיהן במועדים הרלבנטיים כסמנכ"ל הכספים בחברה (עד ליום 22.10.19) ולאחר מכן כמנכ"ל משותף, ג'וש לוי, שכיהן כמנכ"ל החברה, וג'ים דוואלי, שכיהן כסמנכ"ל התפעול, אך שימש כסמנכ"ל הכספים בפועל. 

ניל, אנטון וגו'ש היו בעלי השליטה בחברה במועדים הרלבנטיים.

ועדת האכיפה קבעה כי המפרים אחראים להפרות דיווח רבות, והטילה על המפרים עיצומים המצטברים ל- 2,900,000 ₪, בצד עיצומים כספיים על תנאי. כן הוטלו על המפרים תקופות של מניעת כהונה בגופים מפוקחים, ועל החברה הוטלו גם אמצעים למניעת הישנות ההפרות. 

מדובר באמצעי אכיפה מהחמורים שהוטלו במישור המנהלי. כל המפרים הם אזרחי ארה"ב ותושביה ואינם מתגוררים בישראל.  

הסדר האכיפה שאושר על ידי ועדת האכיפה המנהלית, עסק במספר פרשות, בגינן יוחסו לחברה, לניל, אנטון וג'וש 7 הפרות של אי הגשת דוח במועד ברשלנות חמורה, 10 הפרות של הכללה ברשלנות של פרטים מטעים או אי הכללה של פרטים מהותיים בדוחות כספיים, ו-4 הפרות של הכללת פרט מטעה בדוח מיידי. לג'ים יוחסו 7 הפרות של אי הגשת דוח במועד ברשלנות חמורה, ו-9 הפרות של הכללה ברשלנות של פרטים מטעים או אי הכללה של פרטים מהותיים בדוחות כספיים.

על חברת ווטרסטון הוטל עיצום כספי בסך 2,000,000 ₪, שישולם ב-15 תשלומים ובצדו הוטלו עליה אמצעים למניעת הישנות ההפרות – הכנה או ריענון של נוהל הדיווחים המיידיים שלה תוך 30 ימים ממועד אישור ההסדר, תוך מתן דגש על חובות הדיווח המיידי וכן ריענון נוהל אישור עסקאות חריגות עם בעל שליטה או שלבעל שליטה יש ענין בהן או עסקאות עם צדדים קשורים, הטמעת הנהלים האמורים בחברה וביצוע מעקב אחרי יישומם. 

על ניל שלום הוטל עיצום כספי בסך 400,000 ₪ ובצדו איסור לכהן כנושא משרה בגוף מפוקח ל- 3 שנים וכן איסור לכהן כנושא משרה בגוף מפוקח על תנאי לשנתיים.

על ג'וש לוי ואנטון מלקיאונדה – הוטל עיצום כספי בסך 250,000 ₪ כל אחד, ובצדו איסור לכהן כנושא משרה בגוף מפוקח לשנתיים וכן איסור לכהן כנושא משרה בגוף מפוקח על תנאי לשנתיים.

על ג'ים דוואלי  - הוטל עיצום כספי בסך 150,000 ₪ על תנאי ובצדו איסור לכהן כנושא משרה בגוף מפוקח לשנה וכן איסור לכהן כנושא משרה בגוף מפוקח על תנאי לשנה. 

במסגרת ההסדר הודו המפרים בכל חמשת הפרשות שיוחסו להם, שעיקר עניינן הוא במשיכות כספיות ועסקאות חריגות של בעלי שליטה שלא קיבלו את אישורים הנדרשים ולא דווחו בדוחות מיידים ובדוחות הכספיים.

הבירור המנהלי בתיק זה בוצע על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר של רשות ניירות ערך. ניהול התיק והמו"מ לכריתת ההסדר בוצעו על ידי מחלקת אכיפה מנהלית ברשות בניהול עו"ד אילנה ליפסקר-מודעי, בטיפולה של עו"ד עופרה רובינפלד הוך. 

תמצית עובדות ההפרות

ווטרסטון היא חברת BVI שהתאגדה באיי הבתולה, ושהוקמה, בין היתר, לצורך גיוס אגרות חוב למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה פועלת בארה"ב ועוסקת ברכישה, השבחה ופיתוח של נדל"ן מניב בארה"ב, בעיקר בתחום הקמעונאות והמחסנים במדינות שונות בחוף המזרחי בארה"ב. החברה הנפיקה אג"ח בבורסה בישראל ביוני 2017.

במועדים הרלבנטיים להסדר הוחזקה החברה בבעלות ובשליטה משותפת של ניל, אנטון וג'וש.

שלושת בעלי השליטה חתומים על דוחותיה המיידיים והכספיים של החברה. ניל היה הגורם הדומיננטי בניהולה של החברה וניהל אותה בפועל.

בפרשה הראשונה, משכו ניל, אנטון וג'וש באוקטובר 2017, 3.5 מ' דולרים מקופתה של החברה, מעבר ליתרות הזכות שעמדו לרשותם. המשיכות, שהן עסקאות חריגות של בעלי שליטה, בוצעו ללא קבלת אישור כנדרש על פי הדין ממוסדות החברה - הדירקטוריון וועדת הביקורת, וללא דווח לציבור על משיכת הכספים כעסקה חריגה עם בעל שליטה. העסקאות גם לא דווחו לציבור בדוח הכספי לרבעון השלישי לשנת 2017 (במסגרת אירועים שלאחר תקופת המאזן) חרף היותן אירוע מהותי המחייב בדיווח.

בפרשה השנייה, משכו ניל, אנטון וג'וש מקופת החברה משיכות כספיות רבות, המצטברות לסך של 2.1 מ' דולרים, זאת בתקופה שמרבעון רביעי 2017 ועד רבעון רביעי  2018. גם משיכות אלו, בהיותן עסקאות חריגות של בעלי שליטה, בוצעו ללא אישורים כדין ממוסדות החברה על פי המנגנון הנדרש בחוק ולא דווחו לציבור בדוחות מיידים. בדוחות הכספיים התקופתיים והרבעוניים של החברה, החל מהדוח לרבעון השלישי 2017, ועד הדוח לרבעון השלישי לשנת 2018, לא ניתן גילוי אודות המשיכות.

בפרשה השלישית, לא ביצעו המפרים במרץ-אפריל 2019 הפרשה בסך 5.8 מ' דולר. מדובר בסכום לו היו זכאים כעמלת מכירה של נכס מהותי שמכרה החברה, וזאת מתוקף היותם בעלי חברת הניהול של החברה. הסכום לא הופרש ולא הופחת מחישוב תזרים המזומנים בגין מכירת הנכס, שדווח לציבור, וכנגזר מכך הרווח מהעסקה ויתרת המזומנים שדווחו לציבור בדוחות המיידיים אודות העסקה היו שגויים ומטעים. ההפרשה לא באה לידי ביטוי גם בדוח התקופתי לשנת 2018, וגם לא בדוח הרבעון הראשון 2019. כתוצאה מאי ביצוע ההפרשה, גם אושר, שלא כדין, דיבידנד בסכום שגוי לבעלי השליטה. בנוסף, דוחות מיידיים שפורסמו לאחר חלוקת הדיבדנד לבעלי השליטה כללו פרטים מטעים, בכך שלא ציינו את קיומה של עמלת המכירה והשלכתה על חישוב הדיבידנד השגוי.

בפרשה הרביעית, משכו המפרים ביולי ואוגוסט 2019 שלא כדין מקופת החברה סך שך 4.1 מ' דולרים. הסכום נמשך על ידם כשיפוי בגין חבות מס על עסקה שביצעה החברה. מאחר והחברה שקופה לצרכי מס, המס בסך 4.1 מ' דולר היה אמור להיות משולם מכיסם של בעלי השליטה. חלף זאת, שיפו עצמם בעלי השליטה על המס שהיה אמור להיות משולם מכיסם. המשיכות, שהן עסקאות חריגות של בעלי שליטה, לא אושרו ולא דווחו כנדרש על ידי מוסדות החברה - ועדת הביקורת והדירקטוריון - על פי המנגנון הנדרש לאישור עסקאות חריגות עם בעלי שליטה הקבוע בחוק, לא דווחו לציבור בדוח מיידי ולא באו לידי ביטוי גם בדוח הרבעון השני 2019 כנדרש (במסגרת אירועים שלאחר תאריך המאזן).

בפרשה החמישית, פרעו בעלי השליטה באוקטובר  2019 הלוואה שנטלו מהחברה, אך לא פרעו את הריבית עליה, בסך 760,000 דולרים שנדרשו לפרוע על פי הסכם ההלוואה. בדוח מיידי בו הודיעו על פירעון ההלוואה, לא נתנו גילוי על אי פירעון הריבית באופן שיש בו להטעות. כמו כן לא דיווחו על אי פירעון הריבית בדוח הכספי לרבעון השלישי של 2019.

בהחלטתה ציינה הוועדה את העובדה שלא מדובר באירוע חד פעמי, אלא בהפרות שבוצעו לאורך זמן, באופן המצביע על פגם שיטתי בהכנת הדוחות הכספיים ובפרסומם. 

הוועדה אישרה את ההסדר במלואו וקבעה כי בשכלול חומרת ההפרות, נלקחו בחשבון ע"י יו"ר הרשות גם שיקולים לקולא המצדיקים הקלה באמצעי האכיפה, והם העובדה כי רוב האירועים התגלו בסמוך לביצוע ההפרות על ידי רואי החשבון המבקרים במהלך הכנת הדוחות הכספיים, כאשר תהליך הגילוי היה תוך שיתוף פעולה עם החברה, שסייעה במתן הנתונים, ועוד טרם פתיחת הבירור המנהלי על ידי הרשות; החברה פרסמה מיוזמתה ועוד בטרם פתיחת הבירור המנהלי דיווחים מיידים מפורטים, בהם מסרה גילוי על האירועים ואף ערכה הצגה מחדש (ריסטייטמנט) של חלק מהדוחות הכספיים, ולקחה אחריות מלאה על האירועים עם גילוים; עם גילוי ההפרות החזירו בעלי השליטה באופן מיידי את הסכומים שנלקחו שלא כדין; חלק מהאירועים חופפים זה לזה כך שבחלק מהפרשות מדובר באותם דוחות כספיים; רוב המשיכות לא היו בסכומים מהותיים לחברה וברובם אין מהותיות כמותית (אלא איכותית, בהיותם עסקאות בעלי שליטה החייבות אישור ודיווח); החברה הביעה נכונות ליטול על עצמה אמצעים למניעת הישנות ההפרות, והחליפה את סמנכ"ל הכספים בגורם מקצועי יותר. כן נלקחה בחשבון לקולא העובדה כי כל המפרים, תושבי חוץ שאינם מתגוררים בישראל, שיתפו פעולה באופן מלא בבירור המנהלי, והביעו נכונות ליטול על עצמם אחריות להפרות וכן את אמצעי האכיפה שיוטלו עליהם בשלב מוקדם של ההליך ועוד טרם הגשת כתב הטענות לוועדה. הוועדה קבעה אמצעי האכיפה שהוטלו במסגרת ההסדר הם מידתיים וסבירים.

במסגרת הטלת העיצום הכספי על החברה, בחנה הוועדה את שאלת יכולתה של החברה לעמוד בפירעון האג"ח למחזיקי האג"ח והאם הטלת העיצום על החברה יפגע ביכולת פירעון חובה למחזיקי האג"ח. הוועדה סברה, לאור עמדת הצדדים להסדר, כי החברה צפויה לעמוד בפירעון האג"ח הסופי הקבוע לנובמבר 2023, וממילא, העיצום הכספי שיוטל על החברה עתיד להיות משולם בתשלומים, כאשר רוב העיצום צפוי להיות משולם רק לאחר סיום מועד פירעון האג"ח לנושים.  

בהתייחס להסדרי אכיפה, חזרה הועדה על עמדתה שנקבעה גם בתיקים קודמים, לפיה מדיניות הרשות החותרת לקיצורם וייעולם של הליכים מנהליים ולסיומם בדרך של הסדר מוסכם, היא מדיניות אכיפה ראויה. מדיניות זו חוסכת, בין היתר, את זמנם של המעורבים בהליך ואת כספי הציבור ויש בה לשמש גם הרתעה.

x