שחר אושרי, יו"ר קבוצת אחים נאוי: "ערוכים היטב להרחבת הפעילות והמשך יצירת ערך"

החברה ממוקדת בתחום הנדל"ן ומממנת 67 פרויקטים גדולים של החברות היזמיות המובילות והמשמעותיות בישראל | מודיעה על חלוקת דיבידד של 37 מיליון שקלים

 

 

 
שחר אושרי, יו״ר קבוצת האחים נאוי, צילום: ניר סלקמןשחר אושרי, יו״ר קבוצת האחים נאוי, צילום: ניר סלקמן
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/08/2023

שיא בהון העצמי, הגבוה בענף ונושק ל-800 מיליון שקל – סך ההון העצמי לסוף תקופה הדוח עמד על 797 מיליון שקל בהשוואה ל-674 מיליון שקל ברבעון המקביל.

התשואה על ההון לתחילת שנה על פי הרווח הנקי בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2023 הינה כ-21.48% במונחים שנתיים.

שיא בהכנסות - הכנסות מימון, נטו, של 110.4 מיליון שקל במחצית ראשונה של 2023.

שיא ברווח הכולל – 111.5 מיליון שקל.

החברה תחלק דיבידנד בהיקף של כ- 37 מיליון שקל – מיום הפיכתה לחברה ציבורית חילקה החברה 359 מיליון שקל כדיבידנד.

תיק אשראי יציב וחזק בסך כ- 3.3 מיליארד שקל. מתוך תיק הלקוחות, השיעור המגובה בביטחונות עמד על סך 78% (כ-2.6 מיליארד שקל).

הנהלת החברה שומרת על יציבות תיק האשראי האיכותי שלה וממשיכה בחיזוק מערך הבטוחות וטיוב תיק הלקוחות.

לחברה יתרות אשראי פנויות בהיקף 700 מיליון שקל למימון שוטף והמשך צמיחה.

שחר אושרי, יו"ר קבוצת האחים נאוי: "בשלוש השנים האחרונות החברה בחרה להתמקד בתחום הנדל"ן והיא ממוצבת כיום כגוף מימון מוסדי מוביל – אנו ממנים כיום 67 פרויקטי נדל"ן של החברות היזמיות הגדולות, המובילות והמשמעותיות בישראל. החברה נוקטת בתהליך חיתום קפדני, מטייבת את התיק עם מעטפת בטוחות חזקה תוך שמירה על איתנות פיננסית. לאור תוצאות הפעילות החזקות החלטנו להמשיך בחלוקת דיבידנד של 37 מיליון שקל. לאור הנזילות הגבוהה ויתרות אשראי פנויות לפעילות השוטפת בהיקף של 700 מיליון שקל, אנו ערוכים היטב להרחבת הפעילות והמשך יצירת ערך רב לבעלי המניות שלנו."

קבוצת אחים נאוי, החברה הציבורית המובילה בתחום האשראי החוץ בנקאי, מדווחת את תוצאותיה למחצית ראשונה ולרבעון השני של 2023. במחצית הראשונה של 2023 החברה מדווחת על רווח נקי של כ- 74 מיליון שקל ורווח כולל של 111.5 מיליון שקל. 

תוצאות המחצית והרבעון החזקות משקפות הצלחה ומיצוב החברה כגוף ממימון מוסדי מוביל בישראל. החברה ממוקדת במימון פרויקטי נדל"ן גדולים, אשר המהווה כ- 66% מתיק האשראי, עם מימון 67 פרויקטים של החברות היזמיות הגדולות בישראל. 

הכנסות מימון, נטו, במחצית הראשונה של 2023 הסתכמו לשיא של כ-110.4 מיליון שקל, עליה של כ-23% בהשוואה לכ-89.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות מימון, נטו, ברבעון השני של 2023 הסתכמו בכ-57.3 מיליון שקל, עליה של כ-26% בהשוואה לכ-45.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל במחצית הראשונה של 2023 הסתכם לשיא של כ-111.5 מיליון שקל, עליה של 86%, בהשוואה לכ-68 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל ברבעון השני של 2023 הסתכם לכ-45.7 מיליון שקל, עליה של 47%, בהשוואה לכ-31 מיליון שקל בתקופה במקבילה אשתקד.

ההון העצמי של החברה ב-30 ביוני 2023 עלה משמעותית לשיא של כ-797 מיליון שקל והתשואה על ההון לתחילת שנה במונחים שנתיים עומדת על כ- 21.4%.

החברה תחלק דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של כ-37 מיליון שקל, המשקף חלוקה של כ-50% מהרווח הנקי למחצית הראשונה של 2023. 

לחברה נגישות למקורות מימון במערכת הבנקאית ובשוק ההון ונכון ליום 30 ביוני 2023, לחברה קווי אשראי לא מנוצלים בסך 700 מיליון שקל להמשך מימון פעילותה השוטפת וצמיחת תיק האשראי.

החברה מקפידה לשמור על תיק האשראי יציב שהסתכם ברבעון השני של 2023 על כ-3.28 מיליארד שקל, בדומה ליתרת תיק האשראי בסך של 3.3 מיליארד שקל ב-31.12.2022. יתרת החובות המגובה בביטחונות עומדת של סך של כ-2.6 מיליארד שקל, כ-78%, היקף הביטחונות המגבה את תיק האשראי של החברה מסתכם בסך של כ-3.5 מיליארד שקל. הנהלת החברה ממשיכה את מגמת טיוב התיק, לרבות לקוחות איכותיים יותר עם פרופיל פיננסי חזק. החברה שומרת על מח"מ תיק (כולל תיק אגרות החוב ואגרת חוב פרטית) של כ-9.7 חודשים. 

הוצאות חובות מסופקים בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2023 הסתכמו להוצאה בסך של 6.4 מיליון שקל, לעומת ביטול הוצאה (הכנסה) של כ-9 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד, ומהווה כ-0.39% במונחים שנתיים מיתרת תיק האשראי הכולל תיק ניירות ערך ואגרת החוב הפרטית נטו.

לגרף נאוי לחצו כאן

80 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 96.58 מיליון בנאוי
קרנות נאמנות שמחזיקות את נאוי. לרשימה המלאה
x