מנועי בית שמש - המניה יורדת מעל 6% בבורסה למרות גידול חד בהיקף הפעילות ושיפור בתוצאות

ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-51.6 מיליון דולר, גידול של כ-33.7% לעומת אשתקד רם דרורי: "שמח על הגידול בהיקפי פעילות, ועל השיפור המשמעותי ברווחיות ובמדדים הפיננסיים"

 

 

 
רם דרורי, קרדיט: יח״צרם דרורי, קרדיט: יח״צ
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/08/2023

ה-EBITDA ברבעון גדל בכ- 69.1% לעומת אשתקד והסתכם בכ-7.7 מיליון דולר.

ההון עצמי לסך המאזן של החברה ליום 30 ביוני, 2023 הינו כ-54%.

רם דרורי, מנכ"ל מנועי בית שמש, מסר: "אני שמח על כך שאנו ממשיכים במגמת הגידול בהיקפי הפעילות כאשר ברבעון זה הצגנו הכנסות שיא, ואף מעבר להיקף הפעילות טרום משבר הקורונה, עם שיפור משמעותי ברווחיות ובמדדים הפיננסיים לעומת רבעונים קודמים. בתחום התעופה האזרחית אנו מזהים ביקוש גובר, אך הענף ממשיך להתמודד עם צווארי בקבוק בשרשרת האספקה והתארכות של זמני האספקה, שמשפיעה על פעילות מגזר החלקים ואנו פועלים למיתון ההשפעה במקביל לאיתור הזדמנויות שמציאות זו מייצרת. במגזר המנועים בכלל ובשוק הצבאי בפרט אנו מזהים עלייה חדה בביקושים, שמשתקפת גם בתוצאות, בין היתר בעקבות המשך הלחימה באוקראינה ושינויים גיאו פוליטיים בעולם, שכבר באים לידי ביטוי עם כניסה לפרויקטי עוגן משמעותיים". 

נתונים נוספים לרבעון הראשון לשנת 2023:

הכנסות החברה ברבעון גדלו בכ- %33.7 והסתכמו בהכנסות שיא של כ-51.6 מיליון דולר, לעומת כ-38.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות ברבעון מול אשתקד נובעת מעליה במכירות בשני מגזרי הפעילות ובפרט של מגזר המנועים: הכנסות מגזר החלקים ברבעון צמחו בכ- 20.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ- 37.5 מיליון דולר. התוצאות של מגזר החלקים משקפות את ההתאוששות ההדרגתית של ענף התעופה האזרחי. לצד זה, קשיים שחוות יצרניות המנועים בשרשרת ההספקה, באופן שחוליה חלשה בה משפיעה על כלל הביקושים, גורם להתמתנות קצב האספקות ביחס לדרישות ההולכות וגוברות של השוק.

הכנסות מגזר המנועים ברבעון צמחו בכ- 90% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ- 14.8 מיליון דולר. מגזר המנועים חווה ביקושים גוברים בשל הסביבה העסקית שמתורגמת לצמיחה חדה במכירות.

הרווח הגולמי ברבעון גדל בכ-79.2% והסתכם בכ-8 מיליון דולר (המהווה כ-15.4% מההכנסות) לעומת כ-4.4 מיליון דולר (המהווה כ-11.5% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח הגולמי נובע בעיקר מצמיחה בהיקף הפעילות ובתמהיל העסקאות.

הרווח התפעולי ברבעון גדל בכ- 157% והסתכם בכ-5 מיליון דולר (כ-9.7% מההכנסות), לעומת רווח תפעולי של כ- 1.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (כ-5.1% מההכנסות). העלייה ברווח התפעולי וברווחיות נובעת בעיקר משיפור חד בתוצאות מגזר המנועים. הרווח התפעולי של מגזר החלקים ברבעון גדל בכ- 28.3% לעומת אשתקד והסתכם בכ- 1.7 מיליון דולר. הרווח התפעולי של מגזר המנועים גדל בכ- 336% לעומת אשתקד והסתכם בכ- 3.5 מיליון דולר.

הרווח הנקי ברבעון גדל בכ- 69.3% והסתכם בכ-3 מיליון דולר לעומת רווח נקי של כ-1.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח הנקי הינו מעט מתון יותר משיפור ברווח התפעולי בשל השפעת עליית שיעור הריבית על אשראי והשפעת שער חליפין.

ה-EBITDA ברבעון גדל בכ- 69.1% והסתכם בכ-7.7 מיליון דולר (המהווה כ-15% מסך ההכנסות), לעומת כ-4.6 מיליון דולר (המהווה כ-11.8% מסך ההכנסות), ברבעון המקביל אשתקד. 

ההון העצמי של הקבוצה ליום 30 ביוני, 2023 הסתכם לכ-142.5 מיליון דולר לעומת 137.9 מיליון דולר ליום 31.12.2022, ומהווה כ- 54% מסך המאזן.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון לכ-5.1 מיליון דולר, לעומת תזרים של כ- 1.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

החוב הפיננסי נטו של החברה ממשיך לרדת והסתכם, ליום 30 ביוני, 2023 לכ- 74.1 מיליון דולר, לעומת כ- 76.2 מיליון דולר ליום 31 במרץ, 2023 וכ- 77.7 מיליון דולר לסוף שנת 2022.

נכון ל-30.6.23 לקבוצת מנועי בית שמש הסכמי מסגרת ארוכי טווח בהיקף של כ-1.7 מיליארד דולר לעומת כ- 2.1 מיליארד דולר נכון ליום 31.12.2022. הקיטון בסך ההזמנות הצפויות נובע מהערכה מעודכנת של החברה, כי ביחס להסכמי מסגרת עם שניים מלקוחותיה הגדולים צפוי קיטון של כ- 400 מיליון דולר ביחס להיקף הכולל של הזמנות הצפויות מאחר שישנה הסתברות סבירה כי לא ימומשו. החברה מדגישה כי לא מדובר בביטול של הזמנות קיימות, ואין השפעה על צבר ההזמנות (Firm Orders) של החברה או בהכנסות הנובעות מצבר ההזמנות. החברה מעריכה כי האפשרות לקיטון בהזמנות הצפויות לא צפויה להשפיע על ביצועיה השוטפים של החברה, על תוכניותיה העסקיות לרבות אפשרויות הצמיחה או על האסטרטגיה שלה.139 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 119.46 מיליון בבית שמש
קרנות נאמנות שמחזיקות את בית שמש. לרשימה המלאה


x