208 קרנות נאמנות מחזיקות במניית ישראמקו יהש - שעולה אחרי הדוחות

ישראמקו נגב 2 - תוצאות רבעון שני 2023

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/08/2023

הכנסות השותפות בניכוי תמלוגים הסתכמו ברבעון השני לכ-104 מיליון דולר.

ה-EBITDA הסתכם ברבעון השני לכ-87 מיליון דולר.

היטל רווחי נפט וגז הסתכם ברבעון השני לכ-20 מיליון דולר.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני לכ-40 מיליון דולר.

במהלך הרבעון השני נרשמו הוצאות מימון, נטו של כ-2 מיליון דולר, לעומת הכנסות מימון, נטו של כ-7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. המעבר להוצאות מימון נטו ברבעון השני לעומת הכנסות מימון נטו אשתקד, נובע בעיקר מקיטון בהכנסות הנובעות משינוי בשער חליפין.

רון מאור, מנכ"ל ישראמקו: "אנחנו מסכמים את הרבעון השני של 2023 עם תוצאות טובות, המציגות קצב הכנסות ורווחים דומה לזה שנרשם ברבעון הראשון של השנה. אנו נמצאים בעיצומו של השלב הראשון להרחבת פרויקט תמר וממשיכים לפעול לקראת קבלת החלטה על השלב השני בפרויקט. ישראמקו נהנית מאיתנות פיננסית גבוהה ותמשיך לבחון הזדמנויות העומדות בפניה לפיתוח מקורות האנרגיה בישראל."

עיקרי התוצאות לרבעון השני של שנת 2023:

ההכנסות ממכירת גז וקונדנסט ברבעון השני הסתכמו לכ-129 מיליון דולר, לעומת כ-137 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד וכ-131 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023. ההכנסות בניכוי תמלוגים ברבעון השני הסתכמו לכ-104 מיליון דולר, לעומת כ-109 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד וכ-105 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023.

הקיטון בהכנסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד, נובע בעיקר מירידה של כ-7% בכמות הגז הטבעי שנמכרה. מנגד, חל גידול של כ-2% במחיר הגז הטבעי הממוצע שנמכר.

ברבעון השני של 2023 הופקו ממאגר תמר כ-2.43 BCM של גז טבעי, מתוכם כ-1.63 BCM לשוק המקומי וכ- 0.8 BCM לייצוא. לשם השוואה, ברבעון המקביל אשתקד הופקו ממאגר תמר כ-2.6 BCM, מתוכם כ-2.12 BCM לשוק המקומי ו-0.48 BCM לייצוא.

עלות הפקת הגז הטבעי והקונדנסט שנמכרו ברבעון השני הסתכמה לכ-15 מיליון דולר, לעומת כ-12 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מגידול בעלויות הולכת הגז הטבעי למצרים.

ה-EBITDA ברבעון השני הסתכם לכ-87 מיליון דולר, לעומת כ-95 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

היטל רווחי נפט וגז (היטל ששינסקי) ברבעון השני הסתכם לכ-20 מיליון דולר, לעומת כ-24 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נבע בעיקר מירידה בתקבולים נטו לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בעיקר עקב גידול בחלקה של השותפות בהשקעות שבוצעו בשלב הראשון של פרויקט ההרחבה. מאידך, חלה עלייה בשיעור ההיטל הנובעת מגידול בתקבולים המצטברים, נטו ממיזם תמר.

הוצאות המימון, נטו ברבעון השני הסתכמו לכ-2 מיליון דולר, לעומת הכנסות מימון של כ-7 מיליון דולר שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות המימון, נטו נובע בעיקר מקיטון בהכנסות מהפרשי שער שנרשמו בגין אגרות החוב השקליות של השותפות (סדרה ג'). ברבעון השני חלה עלייה בשער החליפין של הדולר לעומת השקל בשיעור של כ-2.3%, לעומת עלייה של כ-10.2% ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המסים ברבעון השני הסתכמו לכ-12 מיליון דולר, לעומת כ-10 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. השותפות נישומה לצרכי מס על בסיס מדידה בש"ח, בעוד שמטבע הפעילות של השותפות הינו דולר. הגידול בהוצאות המסים נובע בעיקר מכך שברבעון המקביל אשתקד שיעור עליית שער החליפין של הדולר היה גבוה יותר מאשר ברבעון השני השנה.

הרווח נקי והכולל ברבעון השני הסתכם לכ-40 מיליון דולר, לעומת כ-53 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד וכ-38 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023. הקיטון ברווח הנקי נבע בעיקר מגידול בהוצאות המימון, נטו אשר נגרם בעיקר מהכנסות הפרשי שער גבוהות יותר שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד בגין אגרות החוב השקליות של השותפות (סדרה ג') וכן מקיטון בכמויות הגז שנמכרו. 

התזרים מפעילות שוטפת ברבעון השני הסתכם לכ-43 מיליון דולר, לעומת כ-52 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הון השותפות לתאריך 30 ביוני 2023 הסתכם לכ-562 מיליון דולר, לעומת הון לתאריך 31 בדצמבר 2022 שהסתכם לכ-532 מיליון דולר. הגידול בהון נבע בעיקר מהרווח הכולל במחצית הראשונה של השנה בסך של כ- 79 מיליון דולר. מנגד, נרשם קיטון מחלוקת רווחים למחזיקי יחידות ההשתתפות בסך של כ-50 מיליון דולר.

החוב הפיננסי, נטו של השותפות לתאריך 30 ביוני 2023 הסתכם לכ-320 מיליון דולר.

לגרף ישראמקו יהש לחצו כאן

208 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 125.56 מיליון בישראמקו יהש
קרנות נאמנות שמחזיקות את ישראמקו יהש. לרשימה המלאה
x