איציק וייץ, מנכ"ל קרסו מוטורס: "אחרי השקת צ`רי, חתמנו עם XPENG יצרנית סינית נוספת"

מסכמת את המחצית הראשונה של 2023 עם צמיחה של כ-56% בהכנסות לכ-2.7 מיליארד שקל | ורווח נקי בסך כ-149 מיליון שקל

 

 

איציק וייץ, מנכל קרסו מוטורס, צילום: אסף לבאיציק וייץ, מנכל קרסו מוטורס, צילום: אסף לב

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/08/2023

ברבעון השני רשמה החברה גידול של כ-42% בהכנסות לכ-1.14 מיליארד שקל, ורווח נקי של כ-60 מיליון שקל.

נתח השוק של החברה ממשיך לטפס וברבעון השני הגיע לכ-8.6%, לעומת 7.7% בסוף הרבעון הראשון של 2023 ו- 3% ברבעון המקביל אשתקד.

איציק וייץ, מנכ"ל קרסו מוטורס: "חברת קרסו מוטורס מסכמת רבעון נוסף של צמיחה בהכנסות והגדלת נתח השוק, מטרות בהן התמקדנו במחצית זו וממשיכים לפעול כדי לקדמן גם בהמשך השנה. בהקשר זה, בהמשך להשקתו המוצלחת של המותג צ'רי, שהושק בסוף השנה שעברה, חתמנו גם על הסכם יבוא עם יצרנית כלי הרכב הסינית, XPENG.  במקביל, אנו ממשיכים להרחיב את היצע הדגמים השונים המשווקים על ידי החברה, ובהם דגמים בעלי טכנולוגיה היברדית, חשמלית ו-e-Power וביסוס מותג הגג החדש פריסבי, המרכז את כלל פעילויותיה של קרסו מוטורס. אנו פועלים כיום בסביבה כלכלית רוויית אתגרים, אך מעריכים כי איתנותה הפיננסית של החברה, והמהלכים האסטרטגים שהובלנו בשנים האחרונות, אשר הפכו את קרסו מוטורס תחת המותג "פריסבי" לקבוצת רכב מובילה ומגוונת בעלת מגזרים חזקים, ימשיכו לתמוך בצמיחת הקבוצה ובחיזוק מיצובה המוביל בשוק הרכב בישראל".

קבוצת קרסו מוטורס פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השני והמחצית הראשונה של 2023.  

עיקרי תוצאות המחצית הראשונה של 2023:

הכנסות החברה במחצית הראשונה של 2023 זינקו בכ-56% לכ-2.7 מיליארד שקל, לעומת כ-1.7 מיליארד שקל במחצית המקבילה אשתקד, גידול שנובע בעיקר מעלייה במכירות רכב חדש. כמות הרכבים החדשים שנמכרו במהלך התקופה המדווחת הסתכמה ב- 12,151 רכבים. נתח השוק של החברה ממשיך לטפס וברבעון השני הגיע לכ-8.6%, לעומת 7.7% בסוף הרבעון הראשון של 2023 ו- 3.9% בשנת 2022 .

ההכנסות ממגזר הרכב במחצית יותר מהוכפלו לכ-1.68 מיליארד שקל, לעומת כ-760 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. רווחי המגזר במחצית הסתכמו בכ-178 מיליון שקל, לעומת כ-191.2 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. 

ההכנסות ממגזר הליסינג עלו במחצית לכ-763.3 מיליון שקל, מכ-741.8 מיליון שקל במחצית המקבילה ב-2022. רווחי המגזר במחצית הסתכמו בכ-132.2 מיליון שקל, לעומת כ-154.9 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. 

ההכנסות ממגזר המימון במחצית עלו בכ-41.5% לכ-43.7 מיליון שקל, לעומת כ-30.9 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. רווחי המגזר עלו בכ-42% לכ-43.4 מיליון שקל, לעומת 30.5 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. 

ההכנסות ממגזרי שירות ואחרים במחצית צמחו לכ-174 מיליון שקל, לעומת כ-170 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. הרווח במחצית של שני המגזרים יחד הסתכם בכ-44 מיליון שקל לעומת כ-44.3 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2023 הסתכם בכ-473.7 מיליון שקל (כ-17.8% מההכנסות), לעומת כ-474.3 מיליון שקל (כ-27.9% מההכנסות) במחצית המקבילה אשתקד. השינוי בשיעור הרווח הגולמי נובע בעיקר משינוי בתמהיל המכירות של כלי רכב חדשים ומפיחות של השקל אל מול מטבעות החוץ. 

הרווח מפעולות רגילות במחצית הראשונה של 2023 הסתכם בכ-266 מיליון שקל, לעומת כ-299 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. השינוי נובע בעיקר מגידול בהוצאות מכירה ושיווק, לאור השקת המותג Freesbe , וכן מפרסום למותגים החדשים  צ'רי,  Eveasy ו- Alpine.

הרווח הנקי של החברה במחצית הראשונה של 2023 הסתכם בכ-149 מיליון שקל, לעומת כ-216.3 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. השינוי נובע מהירידה ברווח מפעולות כאמור, וכן מגידול בהוצאות מימון, נטו בעיקר בשל עלייה בחוב הפיננסי של הקבוצה וכן מקיטון ברווחי חברות כלולות. 

לקבוצה מזומנים ושווי מזומנים ליום 30 ביוני 2023 בסכום של כ-103 מיליון שקל, כאשר יצוין כי בחודש אפריל 2023 חילקה החברה דיבידנד בסך 130 מיליון שקל.   

סך ההון של החברה ליום 30 ביוני 2023 מסתכם בכ-1.9 מיליארד שקל, לעומת כ-1.9 מיליארד שקל בסוף 2022. 

עיקרי תוצאות הרבעון השני של 2023:

הכנסות החברה ברבעון השני של 2023 זינקו בכ-42% לכ-1.14 מיליארד שקל, לעומת כ-804 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ההכנסות ממגזר הרכב ברבעון זינקו בכ-90% לכ-632.3 מיליון שקל, לעומת כ-333.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווחי המגזר ברבעון הסתכמו בכ-63.5 מיליון שקל, לעומת כ-77.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ההכנסות ממגזר הליסינג ברבעון עלו בכ-6.4% לכ-395.3 מיליון שקל, לעומת כ-371.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווחי המגזר ברבעון הסתכמו בכ-70.8 מיליון שקל, לעומת כ-78.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ההכנסות ממגזר המימון ברבעון עלו בכ-35.3% לכ-23 מיליון שקל, לעומת כ-17 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. רווחי המגזר עלו בכ-35.4% לכ-22.8 מיליון שקל, לעומת 16.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ההכנסות ממגזרי שירות ואחרים ברבעון צמחו בכ-12.7% לכ-92.6 מיליון שקל, לעומת כ-82.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח ברבעון של שני המגזרים עלה לכ-23 מיליון שקל לעומת כ-22.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הגולמי ברבעון השני של 2023 הסתכם בכ-213.7 מיליון שקל (כ-18.7% מההכנסות), לעומת כ-220.3 מיליון שקל (כ-27.4% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח מפעולות רגילות ברבעון השני של 2023 הסתכם בכ-118.2 מיליון שקל לעומת כ-136.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השינוי נובע מגידול בהוצאות פרסום למותג Freesbe וכן מפרסום למותגים החדשים  צ'רי,  Eveasy ו- Alpine.

הרווח הנקי של החברה ברבעון השני של 2023 הסתכם בכ-60 מיליון שקל, לעומת כ-89.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מהשינוי ברווח מפעולות, כאמור, וכן בעיקר מגידול בהוצאות מימון, נטו בשל גידול בהיקף החוב הפיננסי של החברה, וכן מקיטון ברווחי חברות כלולות. 

אירועים אחרונים:

יוני 2023 חתמה החברה על הסכם ליבוא, הפצה ושירות לכלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת XPENG, יצרנית כלי רכב סינית. תקופת ההסכם הינה למשך 3 שנים, כאשר בהתקיים תנאים שנקבעו בהסכם, יוארך ההסכם לתקופות נוספות בהסכמת הצדדים. ב-20 ביולי 2023, אישר משרד התחבורה את בקשתה של החברה לקבלת רישיון יבוא ישיר בקשר עם רכבי XPENG. נכון למועד פרסום הדוח, החברה טרם החלה לשווק את כלי הרכב בישראל.

יוני 2023 ביצעה החברה הרחבות אג"ח לסדרות ג' וד' באמצעות הנפקה לציבור של כ-536.9 ע.נ סה"כ לשתי הסדרות יחד, תמורת ההנפקה נטו הסתכמה בכ-491.1 מיליון שקל. אג"ח אלו מדורגות il.AA- עם תחזית יציבה על ידי מעלות. 

מאי 2023 אישר משרד התחבורה את בקשתה של החברה לקבלת רישיון יבוא ישיר בקשר עם רכבי Alpine, זאת בהמשך להסכם היבוא שחתמה החברה מול רנו אשתקד. 

במרץ 2023 אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית של אגרות החוב החברה בהיקף של עד 100 מיליון שקל. התקופה שנקבעה לביצוע תכנית הרכישה כאמור היא החל מיום 3 באפריל 2023 ועד ליום 2 באפריל 2024. 

במרץ 2023 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 130 מיליון שקל לבעלי המניות של החברה, אשר שולם ביום 20 באפריל 2023. 

בינואר 2023 השיקה החברה מיתוג מחדש של כל פעילות הקבוצה תחת השם "Freesbe" בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים. המותג מאחד את כלל פעילויות החברה, ובהן פעילות חברות הליסינג של החברה, מכירת המכוניות המשומשות, סוכנות הביטוח וחברת המימון, הכל תחת קורת גג אחת. 

בנובמבר 2022 החלה החברה בשיווק רכבי צ'רי בישראל, זאת בהמשך להסכם הפצה שנחתם בין החברה לבין Chery Automobile בחודש יוני 2022. במהלך הרבעון הראשון של 2023 מכרה החברה 5,398 מרכבי המותג. 

במקביל לפרסום הדוחות, דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 100 מיליון שקל לבעלי מניותיה. הדיבידנד ישולם במהלך חודש ספטמבר 2023.

לגרף קרסו מוטורס לחצו כאן

9 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 18.11 מיליון בקרסו מוטורס
קרנות נאמנות שמחזיקות את קרסו מוטורס.

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

אלטשולר שחם מניות ישראל SmartBeta

5.79%

1942675.2

א.ש מחקה A.B SmartBeta Mid – Small Cap MultiFactor Top 30 TA

3.12%

48534.4

א.ש מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B SmartBeta

2.41%

5163095.04

א.ש מחקה Low Volatility ת"א 125 A.B SmartBeta

2.37%

3331018.88

א.ש מחקה SmartBeta משולבת Market Neutral מנוטרלת מט"ח חודשי

1.65%

252230.4

אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING

0.56%

3126673.28

אלטשולר שחם סופה מניות

0.5%

4134778.24

א.ש מחקה SmartBeta משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

0.24%

35950.72

א.ש מחקה SmartBeta משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי

0.24%

79232.64


x