הצעה לתקנות הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ייזום תשלום ושירות מידע פיננסי (אגרות)

 

 
Image by 3D Animation Production Company from PixabayImage by 3D Animation Production Company from Pixabay
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/08/2023

בהמשך לחקיקתו של חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג–2023 (להלן – חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום או החוק), אשר מסמיך את רשות ניירות ערך (להלן – הרשות) להעניק רישיונות ולפקח על חברות אשר עוסקות בשירותי תשלום חוץ בנקאיים, מפרסמת הרשות הצעה לקביעת תקנות אגרות לפעילות כאמור להערות הציבור.

הואיל ושירותי המידע הפיננסי הניתנים כיום מכוח חוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב–2021 (להלן – חוק שירות מידע פיננסי), הינם במידה רבה שירותים משיקים לשירותי התשלום וצפויים להיות תחת פיקוח של אותה יחידה – מוצע כי התקנות כאמור יקבעו אגרות גם עבור פעילות המפוקחת על-ידי הרשות לפי חוק שירות מידע פיננסי.
x