מניבים קרן הריט החדשה מדווחת על תוצאות מכרז מוסדי להנפקה של אגרות חוב ואופציות למניות

מניבים קרן הריט 104 קרנות נאמנות מחזיקות סה"כ 52.13 מיליון במניבים ריט. ביקושים בהיקף של כ-848 מיליון ש"ח בשלב המכרז למשקיעים מסווגים להרחבה של סדרות אג"ח ב', ג' ו-ד' בשילוב כתבי אופציה סחירים הניתנים למימוש למניות, בשלושה מכרזים נפרדים ובלתי תלויים

 

 

 
Photo Iryna Drozd Dreamstime.comPhoto Iryna Drozd Dreamstime.com
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/08/2023

אגרות החוב דורגו לראשונה על ידי מידרוג בע"מ בדירוג A1

מתוך כלל הביקושים נענתה החברה להזמנות בהיקף כספי כולל של כ-267 מיליון ש"ח (ברוטו) בגין אג"ח ג' ו-ד' בלבד אשר הוצעו יחד עם כתבי האופציה, בהיקף של כ-87 מיליון אופציות למניות; 

מניבים קרן הריט החדשה השלימה אמש את שלב המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבה של סדרות אג"ח ג' ו-ד' אשר הוצעו ביחידות הכוללות גם כתבי אופציה סחירים הניתנים למימוש למניות החברה. במהלך המכרזים שהתקיימו לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-848 מיליון ש"ח, מתוכם נענתה החברה להזמנות בהיקף של כ-267 מיליון ש"ח (ברוטו). 

טרם ההנפקה, חברת דירוג האשראי מידרוג בע"מ קבעה לראשונה דירוג A1.il באופק "יציב" לחברה ולסדרות האגח ב', ג' ו-ד', וזאת במסגרת דו"ח דירוג ראשוני. בין היתר, צויין במסגרת הדו"ח לחיוב, הגיוון בתמהיל השימושים בנכסי החברה, הכוללים מרכיב משמעותי של נכסי תעשייה ולוגיסטיקה לצד שטחי משרדים ומסחר, שיעורי התפוסה הגבוהים בנכסי החברה ורמת המינוף הנמוכה.

בחברת הדירוג הדגישו שהגמישות הפיננסית של החברה בולטת לחיוב לאור כך שכל נכסיה אינם משועבדים, והעריכו שנכסי החברה ימשיכו להניב תזרים יציב ולהציג שיעורי תפוסה גבוהים. השלמת ההנפקה כפופה לקבלת דירוג להרחבת סדרות אג"ח ג' ו-ד' מאת מידרוג בע"מ. 

סדרה ג', במח"מ של 5.25 שנים, נסחרה אתמול בתשואה לפדיון (ברוטו) של 2.96% צמוד למדד המחירים לצרכן. הסדרה משולבת בכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות (ביחס של 1 ל-2.5). קרן האג"ח עומדת לפירעון בשישה תשלומים בין דצמבר 2024 לדצמבר 2029. יתרת הסדרה טרם ההנפקה המתוכננת, מסתכמת בכ-517 מיליון ש"ח. מתוך ההזמנות שהתקבלו במסגרת המכרז המוסדי על יחידות אג"ח ג', בכוונת החברה לקבל (בכפוף לאישורה של מידרוג כאמור לעיל), התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 111,206 יחידות אג"ח ג' הכוללות 111,206,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג') ובתמורה כספית של כ- 110.6 מיליון ש"ח ו-27,801,500 כתבי אופציה (סדרה 4), במחיר של 995 ש"ח לכל יחידת אג"ח ג' המשקף ריבית צמודת מדד של כ-2.84% (ללא ייחוס שווי לכתבי האופציה). מחיר היחידה האמור יהווה את המחיר המזערי ליחידת אג"ח ג' במכרז לציבור שיערך על-פי דוח הצעת המדף, שבכוונת החברה לפרסם. 

סדרה ד', במח"מ של 6.57 שנים, נסחרה אתמול בתשואה לפדיון (ברוטו) של 3.4% צמוד למדד המחירים לצרכן. גם סדרה זו משולבת בכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות (ביחס של 1 ל-4). קרן האג"ח עומדת לפירעון בשישה תשלומים בין דצמבר 2024 לדצמבר 2031. יתרת הסדרה טרם ההנפקה המתוכננת, מסתכמת בכ-196 מיליון ש"ח. מתוך ההזמנות שהתקבלו במסגרת המכרז המוסדי על יחידות אג"ח ד', בכוונת החברה לקבל (בכפוף לאישורה של מידרוג כאמור לעיל), התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 148,799 יחידות אג"ח ד' הכוללות 148,799,000 ש"ח ע.נ. ובתמורה כספית של כ-156.7 מיליון ש"ח ו-59,519,600 כתבי אופציה (סדרה 4), במחיר של  1,053 ש"ח לכל יחידת אג"ח ד' המשקף ריבית צמודת מדד של כ-3.02% (ללא ייחוס שווי לכתבי האופציה). מחיר היחידה האמור יהווה את המחיר המזערי ליחידת אג"ח ד' במכרז לציבור שיערך על-פי דוח הצעת המדף, שבכוונת החברה לפרסם. 

כתבי האופציות שהונפקו נכללו ביחידות הרלוונטיות ללא תמורה, וניתנות למימוש למניות של החברה החל מיום רישומם ועד ליום 5 לדצמבר 2025 לפי מחיר מימוש בסך 2 ש"ח למניה (לא צמוד).

ההנפקה נערכת בהובלת דיסקונט קפיטל, ובהשתתפות ברק קפיטל, רוסאריו, איפקס הנפקות, מנורה חיתום, אומני קפיטל, יוניקורן וקומפאס.

מניבים דיווחה באחרונה על חתימת הסכם בקשר לעסקה משמעותית, במסגרתה תרכוש את מתחם זנלכל באזור התעשייה אלון תבור בעמק יזרעאל בתמורה לכ-154 מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ והוצאות עסקה בסך של כ-11 מיליון ש"ח). המתחם הנרכש הינו בשטח של כ-60 דונם, וכולל מבנים הבנויים בשטח של כ-27,650 מ"ר. במסגרת העסקה, שכללה הסכם Sale & Leaseback, תשכיר מניבים, החל ממועד השלמת העסקה, את הנכס מחדש לזנלכל ל-15 שנים, עם אופציה להארכה בכ-10 שנים נוספות. דמי השכירות יסתכמו ב-10 מיליון ש"ח בשנה (צמוד למדד), המשקפים תשואה של 6.5%. נכון למועד זה, שולמה ע"י מניבים מקדמה בסך של כ-15 מיליון ש"ח והעסקה טרם הושלמה. 

בתחילת אוגוסט פירסמה מניבים את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2023. בין היתר, החברה דיווחה על גידול של 22.3% ב-NOI לכ-45.4 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל ב-2022, צמיחה של 23.8% ב-FFO הריאלי לכ-34.3 מיליון ש"ח, ועלייה של כ-22.1% בהכנסות מדמי שכירות וניהול לכ-49.4 מיליון ש"ח. הרווח הנקי גדל ב-48.2% לעומת הרבעון המקביל לכ-46.5 מיליון ש"ח, ובחציון הראשון של 2023 צמח הרווח הנקי בכ-153.4%, לעומת החציון המקביל, לכ-61.4 מיליון ש"ח.

מניבים, מקרנות הריט הגדולות בישראל, מחזיקה, נכון ליום 30 ביוני 2023, ב-22 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-254 אלף מ"ר וכ-63 אלף מ"ר שטחי חניה, קרקע וזכויות בנייה להקמת נכסים מניבים וכן שטחי משרדים, מסחר וחניות במגדל שנמצא בשלבי הקמה בתל אביב. סך שווי הנדל"ן המניב של החברה, נכון ליום 30 ביוני 2023 מסתכם בכ-2.74 מיליארד ש"ח. שיעור התפוסה בנכסי החברה, נכון ליום 30 ביוני 2023, מסתכם בכ-96.4%. 

מהנהלת מניבים נמסר: "החברה מודה למשקיעים הרבים שהגישו הצעות במכרזים ולמפיצים בהנפקות. כספי הגיוס ישמשו את החברה להשלמת רכישת מתחם זנלכל שנחתמה לאחרונה וטרם הושלמה, לפעילותה השוטפת, ולהמשך רכישת נכסים נוספים התואמים את מדיניות החברה. היקף הגיוס המשמעותי, הריבית הממוצעת העומדת על כ-2.95%, כמו גם הדירוג שהתקבל טרם ההנפקה על ידי מידרוג, משקפים את האמון הרב שלו זוכה החברה, במיוחד בתקופה הנוכחית המאתגרת בשוק הנדל"ן המניב״.

לגרף מניבים ריט לחצו כאן

104 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 52.13 מיליון במניבים ריט
קרנות נאמנות שמחזיקות את מניבים ריט. לרשימה המלאה
x