פלנטארק - "יתרת המזומנים הקיימת צפויה להספיק לחברה עד לסוף שנת 2025"

פלנטארק ביו מפרסמת את תוצאות המחצית הראשונה לשנת 2023 ועדכון עסקי. במחצית הראשונה של 2023 רשמה החברה הכנסות בסך כ- 2.2 מיליון ש"ח הנובעות מהרחבת שיתוף הפעולה עם ICL ומדמי רישיון שימוש וייעוץ בהסכמים בהם התקשרה בסוף 2022 ותחילת 2023

 

 

 
דרור שליטין, באדיבות: פלנטארק ביודרור שליטין, באדיבות: פלנטארק ביו
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/08/2023

במחצית הראשונה של 2023 רשמה החברה הכנסות בסך כ- 2.2 מיליון ש"ח הנובעות מהרחבת שיתוף הפעולה עם ICL ומדמי רישיון שימוש וייעוץ בהסכמים בהם התקשרה בסוף 2022 ותחילת 2023.
 
נכון ל- 30 ביוני 2023 לחברה יתרות מזומנים ופיקדונות של כ- 11.1 מיליון ש"ח הצפויות להספיק למימוש תוכניותיה עד סוף שנת 2025.

פלנטארק ביו בע"מ ("פלנטארק", ת"א: פלנט; PLNT), חברת אג-ביוטק העוסקת במחקר ופיתוח בתחום איתור גנים ורכיבים ביולוגיים לשיפור תכונות בצמחים, המיועדים בעיקר לשימוש בתעשיית החקלאות העולמית, פרסמה תוצאות כספיות ועדכון עסקי למחצית הראשונה לשנת 2023.
 
דרור שליטין, מנכ"ל פלנטארק ביו, מסר: "במחצית הראשונה לשנת 2023 רשמנו לראשונה הכנסות בהיקף משמעותי של מעל ל- 2 מיליון ש"ח הודות להרחבת שיתוף הפעולה המחקרי עם ICL בתחום ה- RNAi לפיתוח ביו-סטימולנטים אקולוגיים, וכן לקבלת דמי רישיון שימוש ודמי ייעוץ מההסכמים בהם התקשרנו בסוף שנת 2022 ובתחילת 2023 עם חברת קלאבין הברזילאית ועם חברת ביוטכנולוגיה חקלאית אמריקאית. בכפוף לעמידה ביעדי הפיתוח, קצב ההכנסות מהסכמים אלה, הכוללים דמי רישיון ותשלומי ייעוץ בהיקף מצטבר פוטנציאלי של מאות אלפי דולרים בשנתיים הקרובות, צפוי להיות דומה גם בהמשך. זאת, לא כולל תגמולים מהסכמים חדשים פוטנציאליים ו/או תמלוגים ממסחור מוצרים בפורטפוליו. אנו ממשיכים לקדם את שיתופי הפעולה הקיימים עם חברות זרעים ואג-כימיה גלובאליות הן בתחום איתור הגנים והן בתחום ה- RNAi, בדגש על שיתוף הפעולה עם חברת הזרעים ההודית Rallis בצמח התירס, מהגידולים החקלאיים הגדולים בעולם, ועל שיתוף הפעולה עם ICL להעלאת יבול בגידולים חקלאיים נפוצים. כמו כן, אנו ממוקדים בהשלמת תהליך הפיתוח והרגולציה של המוצר הביולוגי אקולוגי להדברת חדקונית הדקל בשיתוף עם גדות-אגרו, שמסחורו בישראל צפוי במהלך המחצית השנייה של 2024."

"אנו שמים דגש חזק על ניהול קפדני של מצבת המזומנים וערוכים היטב, בהתחשב בתוכניותיה העסקיות של החברה למועד הדוח, למימוש תוכניות החברה עד לסוף שנת 2025."

התפתחויות עיקריות במחצית הראשונה לשנת 2023 ולאחר תאריך המאזן:

בינואר 2023 הודיעה החברה על הרחבת שיתוף הפעולה עם ICL והגדלת תקציב הפיתוח שיועבר לחברה במסגרת הסכם הרישיון לפיתוח ומסחור ביו-סטימולנטים (חומרים ביולוגיים אקולוגיים מעודדי צמיחה) לשיפור תפוקת יבולים בגידולים חקלאיים נפוצים המבוססים על טכנולוגיית RNAi פרי פיתוחה של החברה. נכון למועד הדוח, הצדדים דנים בהרחבת תכונות נוספות למוצרים שבפיתוח לגידולי קנולה, סויה ואורז, חלף עדכון מספר הגידולים. בתמורה להעמקת הפעילות בין הצדדים, החברה תהיה זכאית לתקציב פיתוח בסך כולל של כ- 1.1 מיליון דולר (כ- 4 מיליון ש"ח) בשנת 2023, זאת בהשוואה לתקציב בסך של כ- 1 מיליון ש"ח בשנת 2022. במחצית הראשונה של שנת 2023 הכירה החברה בהכנסה בסכום כולל של כ- 1.5 מיליון ש"ח בגין הסכם זה.

בדצמבר 2022 התקשרה החברה בהסכם רישיון בלעדי לשוק הברזילאי עם חברת Klabin, יצרנית ויצואנית חומרי הגלם והנייר לאריזות הגדולה בברזיל, וחברת מחזור הנייר הגדולה במדינה, לביצוע מחקר ופיתוח להשבחת עצי אקליפטוס ואורן שמגדלת Klabin לטובת פעילותה כיצרנית נייר, המבוסס על פירות הטכנולוגיה שפיתחה החברה להעלאת הביו מסה של העצים ועמידותם ליובש. במסגרת ההסכם, החברה תהיה זכאית בשנתיים הראשונות לתשלום דמי רישיון, שחלקם שולמו בסמוך לחתימת ההסכם, וכן לתשלומי ייעוץ, בהיקף כולל של כ- 200 אלף דולר עבור כל שנה. Klabin תהיה אחראית ותישא בכל עלויות הפיתוח במסגרת ההסכם. במחצית הראשונה לשנת 2023 הכירה החברה בגין הסכם זה בהכנסה בסכום כולל של כ- 612 אלף ש"ח.

באוגוסט 2023 קיבלה החברה מרשות החדשנות אישור לתוכנית פיתוח המשך בקשר עם פלטפורמה חדשה שמפתחת החברה לאיתור מקומות מיטביים ב- DNA לעריכת גנים (Gene editing, שנעשה למשל עם CRISPR-CAS) לצורך הפיכת צמחים לעמידים לקוטלי עשבים (הרביצידים) מקבוצת ה- PPO. במסגרת האישור, החברה זכאית למענק המשך בסך כ- 560 אלף ש"ח, המיועד להחזר הוצאות בשיעור של כ- 40% מעלות הפיתוח בסך כולל של כ- 1.4 מיליון ש"ח, בכפוף לעמידה בתנאי התוכנית. זאת, בהמשך למענק קודם שאושר והתקבל בסך של כ- 433 אלף ש"ח, אשר היווה החזר הוצאות בשיעור של כ- 30% מעלות הפיתוח.
 
תוצאות המחצית הראשונה לשנת 2023
 
ההכנסות במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכמו בסך של כ- 2.2 מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות בסך כ- 64 אלף ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות לעומת אשתקד נובע מהרחבת שיתופי הפעולה של החברה למחקר ופיתוח, קבלת דמי רישיון שימוש בפיתוחים שפיתחה ודמי ייעוץ.
 
הוצאות מחקר ופיתוח, נטו, במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכמו בסך של כ- 1.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 1.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מתוספת עובדים למחקר ופיתוח עקב הרחבת פעילות המחקר והפיתוח וכן מקיטון בהשתתפויות של שותפים והרשות לחדשנות בעלויות מחקר ופיתוח, ומנגד גידול בהכנסות פרי מחקר ופיתוח.
 
הכנסות מימון, נטו, במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכמו בסך של כ- 241 אלף ש"ח, בהשוואה להוצאות מימון, נטו, בסך של כ- 8 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. במחצית הראשונה של שנת 2023 לחברה נצמחו הכנסות ריבית מפיקדונות שהפקידה בתאגידים בנקאיים.

ההפסד הנקי במחצית הראשונה לשנת 2023 הצטמצם והסתכם בסך של כ- 1.2 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 2.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהפסד במחצית הראשונה של שנת 2023 נובע בעיקר מגידול בהכנסות מפעילות וגידול בהכנסות מימון. מנגד, במחצית הראשונה של שנת 2022 החברה הכירה ברווח מירידה בשיעור החזקה בחברה בשליטה משותפת, בסכום הגבוה מחלקה במחצית הראשונה של שנת 2022 בהפסדי החברה שבשליטה משותפת.
 
תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכם בסך של כ- 3.2 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת בסך של כ- 2.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בתזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת נבע מגידול בפעילות החברה אשר התבטא בגידול בעלויות, וכן בגידול בחוב לקוחות, ומהכרה בהכנסות שהתקבלו בשנת 2022 ונרשמו בשנת 2022 כהתחייבות בגין חוזים עם לקוחות.
 
סך המזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר נכון ל- 30 ביוני 2023 הסתכמו לסך של כ- 11.1 מיליון ש"ח (מזה כ- 7.7 מיליון ש"ח בפיקדונות שקליים נושאי ריבית לזמן קצר), בהשוואה לסך של כ- 14.3 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2022.

להערכת הנהלת החברה, על פי תוכניותיה ותקציבה למועד הדוח, בהתחשב בהוצאותיה הנוכחיות ובשים לב להשקעותיה הצפויות במסגרת פעילותה ושיתופי הפעולה הקיימים כיום, ותקבולים והשתתפות בהוצאות מצד גורמים עימם מקיימת החברה שיתופי פעולה, יתרת המזומנים הקיימת צפויה להספיק לחברה עד לסוף שנת 2025.

לגרף פלנטארק לחצו כאן

6 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 1.04 מיליון בפלנטארק
קרנות נאמנות שמחזיקות את פלנטארק.

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

איביאי זיקה קנאביס ישראל 

6.76%

55123.21

ילין לפידות יתר 

0.21%

432354.37

ילין לפידות מניות צמיחה

0.15%

492902.59

פינסה גמישה

0.13%

20375.98

פינסה מניות

0.1%

33165.54

פינסה 20/80

0.05%

9769.31


x