אלקו - דיבידנד של כ-20 מיליון שקל שישולם בחודש אוקטובר 2023 - למרות ההפסדים ברבעון

אלקו מסכמת את הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2023 ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-4.62 מיליארד שקל; החברה רשמה הפסד לבעלי המניות של כ-135.5 מיליון שקל 134 קרנות נאמנות מחזיקות סה"כ 116.82 מיליון באלקו

 

 

 
מימין לשמאל: מייקי ודני זלקינד, בעלי חברת אלקו, צילום: ישראל הדרימימין לשמאל: מייקי ודני זלקינד, בעלי חברת אלקו, צילום: ישראל הדרי
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/09/2023

ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-4.62 מיליארד שקל; החברה רשמה הפסד לבעלי המניות של כ-135.5 מיליון שקל.

התוצאות ברבעון הושפעו, בין היתר, מהפחתה בדסק"ש, מהוצאות שרשמה אלקטרה צריכה סביב השקת רשת Carrefour בישראל וכן מהפסדי אלקטרה פאוור ואלקטרה נדל"ן.

אבי ישראלי, משנה למנכ"ל אלקו: "תוצאות המחצית הראשונה של שנת 2023 הושפעו ממספר אירועים, שפגעו בשורה התחתונה. בין היתר, נרשמו הוצאות חד פעמיות בגין המהלך התקדימי של השקת רשת Carrefour בישראל, וכן נרשמה ירידת ערך של אחזקותינו בדיסקונט השקעות.

אלקטרה בע"מ ממשיכה בצמיחה בכל מגזרי הפעילות, והמשך גידול בצבר העבודות שהגיע לשיא של כ-30 מיליארד שקל. במסגרת אסטרטגיית החברה, ולאור המחסור המשמעותי בישראל בתשתיות עם אוריינטציה סביבתית כגון טיפול באשפה, מים וחשמל, החברה בוחנת כניסה או הרחבה של פעילותה  בתחומים אלו הצפויים להוות מנועי צמיחה נוספים לחברה בשנים הבאות. 

אלקטרה מוצרי צריכה מציגה גידול ביצוא מערכות חימום לשוק האירופאי, גידול במכירות קמעונאות חשמל, גידול במכירות מזון בהמשך להשקת רשת Carrefour וכן גידול במכירות ביגוד הספורט עם רכישת פעילות אדידס. עם זאת, התוצאות הושפעו בעיקר מהשקה וסגירת סניפים בתחום המזון והסבת 50 הסניפים הראשונים לרשת Carrefour. אנו מעריכים כי הגידול במכירות רשת המזון  יביא לשיפור בתוצאות כבר במחצית השנייה של השנה. 

אלקטרה נדל"ן ממשיכה ביישום האסטרטגייה לניהול קרנות השקעה פרטיות המשקיעות בנכסי בסיס איכותיים בארה"ב וממשיכים בהצלחה בגיוסי כספים משמעותיים לפלטפורמות השונות בהן פעילה החברה. השווקים בהם פעילה החברה ובפרט שוק מקבצי הדיור בארה"ב, ממשיכים להפגין איתנות. תוצאות הפעילות הושפעו בעיקר מעליית שיעורי ההיוון של נכסי הקרנות, עם עליית הריבית והאינפלציה, בקיזוז חלקי של עליית ערך משערוך בסך של כ-17 מיליון דולר בחטיבות הקרקע שנרכשו במיאמי. 

אלקטרה פאוור מתקדמת ביישום התכנית האסטרטגית להפיכתה לחברת פתרונות אנרגיה וספקית חשמל, וחתמה בחודשים האחרונים על מספר הסכמים משמעותיים עם מספר ספקי חשמל וחברות לאגירת חשמל ואנרגיה על מנת להבטיח אספקה רציפה של חשמל ללקוחותיה."

קבוצת אלקו פרסמה היום את הדוחות הכספיים לרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2023. 

עיקרי התוצאות לרבעון השני לשנת 2023

סך ההכנסות ברבעון הסתכמו לכ-4.62 מיליארד שקל, בהשוואה להכנסות של כ-4.74 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה רשמה ברבעון השני לשנת 2023 הפסד נקי מיוחס לבעלי המניות של כ-135.5 מיליון שקל לעומת רווח  של כ-179.8 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד נובע בעיקר מהפחתת השקעתה של החברה בדסק"ש ברבעון בסך כ-100 מיליון שקל, מגידול בהוצאות המימון, נטו וכן מהפסדים בתקופה של החברות אלקטרה נדל"ן, אלקטרה פאור ואלקטרה צריכה כמפורט להלן.

להלן תרומת החברות הבנות הציבוריות לרווחי הקבוצה ברבעון השני לשנת 2023:

אלקטרה בע"מ רשמה ברבעון הכנסות של כ-2.86 מיליארד שקל, ותרמה רווח של כ-65 מיליון שקל, לעומת רווח בסך של כ-134 מיליון שקל שנרשם ברבעון המקביל אשתקד. בניטרול הכנסות אחרות, שמרביתן מיוחסות למכירת החזקות החברה בזכיין בפרויקט אגירה שאובה בגלבוע, רשמה אלקטרה גידול ברווח שנבע מגידול ברווחיות בתחום התשתיות, מגידול ברווחי החברות הבנות של אלקטרה הפועלות בארה"ב וכן מאיחוד תוצאות אלקטרה טרגט שלא נכללו בתקופה המקבילה.

אלקטרה מוצרי צריכה רשמה ברבעון הכנסות של כ-1.58 מיליארד שקל, ותרמה הפסד של כ-62 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-12 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נבע בעיקר מהפסד בתחום קמעונאות המזון לאור אובדן הכנסות בתקופת השיפוץ והסבת הסניפים ל- Carrefourועלויות שהושקעו להשקת Carrefour, בין היתר גידול במשאבים וכ"א, הקמת מערך יבוא מוצרי Carrefour, העמקת מבצעים וגידול בפרסום. 

אלקטרה נדל"ן חלק החברה בהפסד לרבעון הסתכם לכ-51 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-197 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מקיטון בהכנסות מדמי הצלחה (Promote) בקרנות ההשקעה הנובע מירידת ערך בשווי נכסי הקרנות ושותפויות ההשקעה בדיור להשכרה עקב עליית שיעור ההיוון, ומקיטון בחלק החברה בהתאמות שווי הוגן של נכסי הנדל"ן בהם השקיעה כשותף מוגבל (LP). 

אלקטרה פאוור רשמה הכנסות של כ-152.8 מיליון שקל, ותרמה הפסד של כ-16 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר מירידה בכמויות הגפ"מ שנמכרו, וכן מירידה בכמויות הגז הטבעי שנמכרו ומירידה במרווחים כתוצאה מירידה במחירי האנרגיה. 

עיקרי התוצאות למחצית הראשונה לשנת 2023

סך ההכנסות במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכמו לכ-9.35 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-9.56 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה רשמה במחצית הראשונה לשנת 2023 הפסד המיוחס לבעלי המניות של כ-122.5 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-479.8 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד. הירידה נובעת מהפחתת השקעתה של החברה בדסק"ש במחצית הראשונה של השנה בסך כ-132 מיליון שקל, מגידול בהוצאות המימון, נטו וכן מהפסדים בתקופה של החברות אלקטרה נדל"ן, אלקטרה פאוור ואלקטרה צריכה, בעיקר מהסיבות שתוארו בהתייחס לתרומת החברות הבנות ברבעון. יצוין, כי הרווח בתקופה המקבילה אשתקד כלל רישום הכנסות אחרות בסך כ-87 מיליון שקל בגין מימוש אלקטרה בזכיין פרויקט אגירה שאובה בגלבוע. 

ממאזנה המאוחד של אלקו עולה, כי לקבוצה מצבת מזומנים והשקעות לזמן קצר, נכון ליום 30.6.2023, של כ-1.38 מיליארד שקל.

הונה העצמי של אלקו, נכון ל-30.6.2023, הסתכם בכ-5.36 מיליארד שקל (מתוכם כ-2.50 מיליארד שקל מיוחס לבעלי מניות החברה).

דיבידנדים –בחודש אוגוסט 2023 הכריזו אלקטרה בע"מ ואלקטרה נדל"ן על דיבידנדים שחלקה של אלקו בהם הינו בסך של כ-34 מיליון שקל, שיתקבלו בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2023. ב-31.8.2023 הכריזה אלקו על דיבידנד של כ-20 מיליון שקל שישולם בחודש אוקטובר 2023. בחודש מרץ הכריזה אלקו על דיבידנד של כ-50 מיליון שקל ששולם בחודש אפריל 2023. 

לגרף אלקו לחצו כאן

134 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 116.82 מיליון באלקו
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלקו. לרשימה המלאה
x