קבוצת אקסל השלימה רכישת 55% מהון המניות של חברת איי וי אס

על ידי חברת דטה טק, אשר בבעלות מלאה של החברה

 

 

 
Photo Kenishirotie Dreamstime.comPhoto Kenishirotie Dreamstime.com
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
07/09/2023

היקף ההכנסות לחציון הראשון של 2023 הסתכם לכ-10.5 מיליון ש"ח וה-EBITDA לכ-1.5 מיליון ₪.
 
בצפי שנתי על פי נתוני החציון הראשון של 2023 חברת איי וי אס טק מציגה גידול של כ-30% בהכנסות וגידול ב-EBITDA של כ-78% בהשוואה לשנת 2022.
 
במועד השלמת העסקה שולם שלב הראשון בסך של 2.5 מיליון ₪ במזומן לבעלי המניות, כאשר סך נוסף של כ-0.5 מיליון ₪ מוחזק בנאמנות.
 
בשלב השני של העסקה ישולם בכפוף לעמידה באבני דרך כ-0.9 מיליון ₪ המהווה את יתרת התמורה.
 
עם השלמת העסקה, דטה טק העמידה לטובת החברה הנרכשת הלוואה בסך של כ- 500 אלף ₪.
 
חברת איי וי אס טק עוסקת בשילוב טכנולוגיות וידאו מקצועיות בארגונים ומוסדות, תוך שימת דגש על אוטומציה, נוחות, תפעול וגמישות המערכת, פיתוח מערכות סימולציה ושיווק מערכות  VRשל חברת ByteDance.
 
חברת אקסל סולושנס גרופ בע"מ שמחה לעדכן כי בתאריך ה- 6 בספטמבר, 2023, לאחר התקיימות כל התנאים המתלים של העסקה, הושלם ההסכם בדבר התקשרות חברת דטה טק שהינה חברה בת בבעלות מלאה של אקסל סולושנס, לרכישת רוב מניות חברת איי וי אס טק, ובכך תחזיק דטה טק ב-55% מהון מניותיה (בדילול מלא) של החברה הנרכשת.

במועד השלמת העסקה ובהתאם לדיווח בתמצית, הושלם שלב א' שנוגע לתמורה הכוללת עבור המניות הנרכשות ושולם סך של 2.5 מיליון ש"ח במזומן לבעלי המניות, כאשר סך נוסף של כ-0.5 מיליון ש"ח מוחזק בנאמנות.

שלב ב' המהווה את יתרת התמורה והינו בסך של כ-0.9 מיליון ש"ח ישולם בכפוף לעמידה באבני דרך.

כמו כן, במועד השלמת העסקה, דטה טק העמידה לטובת החברה הנרכשת הלוואה בסך של 500 אלף ש"ח.
 
להלן נתונים כספיים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של איי וי אס טק:*יצוין כי הנתונים האמורים המתייחסים לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר, 2021 ו-2022 ביחס לחברה הנרכשת, הינם מתוך הדוחות הכספיים שלה לשנים אלו וערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP).

**הנתונים שמתייחסים לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2023, הם נתונים כספיים פנימיים של החברה הנרכשת, שכן טרם פורסמו דוחות כספיים לתקופה זו (נתונים אלו לא נסקרו ולא בוקרו על ידי רואי החשבון של החברה הנרכשת והובאו על-ידיה לידיעת החברה).
 
קונקסה קפיטל, בניהולו של חגי ידיד, שימשה כיועץ הפיננסי של איי. וי. אס. בעסקה.

x