הצעה לתיקון כללי רישום, חתימה, דיווח והפצה במגנ"א בעניין עצירת דיווח

קביעת מנגנון לעצירת דיווח לאחר הפצתו

 

 

 
לוגו רשות ניירות ערךלוגו רשות ניירות ערך
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/09/2023

רקע

1. מערכת המגנ"א - מערכת גילוי נאות אלקטרוני (להלן: "המערכת" או "מערכת המגנ"א") היא מערכת המופעלת על ידי רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") המשמשת לקליטה והפצה דרך רשת האינטרנט, של מכלול הדיווחים הנדרשים מהגופים הכפופים לפיקוחה של הרשות: תאגידים מדווחים, מנהלי קרנות נאמנות, נאמנים, חברות יועצי השקעות, חברות לניהול תיקים, חתמים ועוד. הדיווחים נעשים על ידי הגופים המדווחים באמצעות דיווח אלקטרוני אשר נחתם בחתימה אלקטרונית. 

2. מערכת המגנ"א נבנתה כך שהדיווחים הפומביים הנשלחים באמצעותה מאוחסנים בארכיון ומתפרסמים ב'אתר ההפצה ללא התערבות אנושית. בנוסף, מופצים הדיווחים הפומביים לבורסה ולמפיצי מידע מסחריים באופן אוטומטי.

3. ככלל, העדר התערבות אנושית בתהליך אחסון המידע הוא חיוני על מנת להבטיח כי מסמכים אלקטרוניים המאוחסנים בארכיון ייחשבו לעד כמסמכי מקור, שאין כל דרך לשנותם או לעבדם. יצוין, כי מבנה זה של המערכת אינו מאפשר, מבחינה טכנית, הסרה של דיווחים שנקלטו בארכיון מערכת המגנ"א, אולם תיתכן הסתרה של דיווחים באתר ההפצה מהפצתם לציבור באופן פומבי, כפי שיפורט להלן.

4. בחלוף הזמן חלו שינויים בסביבה הטכנולוגית, באתר הרשות, במערכת הדיווחים, בנהלים הפנימיים ברשות, בטפסי הדיווח, בגרסאות מערכות המידע ועוד, באופן שהצריך ביצוע התאמות ועדכון של כללי רישום, חתימה, דיווח והפצה במגנא (להלן: "הכללים").

5. בעקבות עדכונים שנעשו במערכת המגנ"א ובטפסי הדיווח שנועדו להקל ולהרחיב את אפשרויות הדיווח העומדות לרשות הגופים המפוקחים מוצע לעדכן את הכללים על מנת להתאימם לשינויים שנעשו וזאת כפי שיפורט להלן.

מנגנוני עצירת דיווח במערכת המגנ"א

6. בטרם נסקור את המנגנונים הקיימים המאפשרים לעצור ולהסתיר דיווחים של תאגידים מדווחים ממערכת המגנ"א, נעמוד על ההבחנה שבין "אתר הדיווח" ל"אתר ההפצה". "אתר הדיווח" – אתר האינטרנט של הרשות, שאליו מתבצע הדיווח האלקטרוני לרשות (HTTPS://FILING.MAGNA.ISA.GOV.IL);

"אתר ההפצה" – אתר אינטרנט של הרשות הפתוח לעיון הציבור, שבו מוצגים דיווחי הגורמים המדווחים (WWW.MAGNA.ISA.GOV.IL);

7. כיום עומדים לרשותם של תאגידים מדווחים שני מנגנונים באמצעותם יכולים בעצמם לפעול לעצור את הפצת הדיווח, ולמנוע את דיווחו באופן פומבי באתר ההפצה:

(א) עצירה של דיווחים מושהים (להלן: "עצירת דיווח") – מדובר על דיווחים שנשלחו לאתר הדיווח וטרם הופצו לציבור באתר ההפצה (עניין שנע בין 2 דקות ל-20 דקות, תלוי בסוג הדיווח והחלטת הבורסה על סיום השהייתו). החל מחודש דצמבר 2022 תאגידים המדווחים בישראל יכולים לפעול בעצמם לעצירת הדיווח באתר הדיווח ומניעת הפצתו לציבור באתר ההפצה באמצעות טופס ייעודי. מוצע להתאים את הכללים למנגנון זה של עצירת דיווח וזאת כפי שיפורט בהמשך.

למען הסר ספק יובהר, כי מקום בו תאגיד שלח דיווח במערכת המגנ"א והדיווח כבר הופץ לציבור באתר ההפצה – התאגיד לא יוכל לעשות עוד שימוש עצמי במנגנון עצירת דיווח. במקרה כזה פתוחה לתאגיד האפשרות לפנות לרשות בבקשה להסתרת הדיווח, וזאת באמצעות טופס ייעודי (להלן: "הסתרת דיווח").

(ב) עצירת תזמון מועד הפצת הדיווח – המערכת כיום מאפשרת לתאגידים לתזמן את מועד הדיווח ולקבוע את שליחת הדיווח לאתר הדיווח למועד עתידי. דיווח שתוזמן על ידי תאגיד ובוטל על ידו בתוך הזמן שקבע, כלל לא ישלח לאתר הדיווח. בעבר אפשרות זו הייתה שמורה לתאגידים ברישום כפול (בשל הפרשי השעות), והחל מחודש מאי 2023 באפשרותם של כלל התאגידים המדווחים לעשות שימוש במנגנון זה.

רקע משפטי וההצעה לתיקון הכללים

8. אופן הדיווח האלקטרוני מוסדר בפרק ז'1 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"), בתקנות מכוחו וכן בכללי הרשות. סעיף 44ה(א) לחוק, מסמיך את הרשות לקבוע כללים, בין היתר, לעניין אופן הדיווח האלקטרוני, מבנה ומתכונת הטפסים שנדרש להשתמש בהם לצורך דיווח אלקטרוני. 

9. בשנת 2005 פרסמה הרשות את הכללים הקובעים, בין היתר, את אופן הגשת הדיווחים האלקטרוניים במערכת המגנ"א. 

10.בחודש מאי 2020 אישרה מליאת הרשות תיקון של הכללים, בין היתר הוספת סעיף 19(א), שעסק באפשרות של הסתרת דיווח באתר ההפצה. בסעיף זה נקבע כי יו"ר הרשות או עובד שהסמיכו, רשאי להתיר הסתרת דיווח אלקטרוני שדווח בשגגה, במקרים חריגים, ובלבד שהמידע שנכלל בדיווח אינו נדרש בגילוי בהתאם לחוק והתקנות שהותקנו מכוחו ואף אינו עשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל רכישה או מכירה של ניירות הערך של התאגיד המדווח.

11.הסעיף מסדיר את אופן הסתרת דיווח שדווח במערכת המגנ"א באופן כללי, ושותק לגבי דיווחים שדווחו רק באתר הדיווח וטרם הופצו באופן פומבי לציבור "באתר ההפצה". בהמשך הרשות החילה את דרישת הסעיף גם על דיווחים שדווחו רק "באתר הדיווח" ולמעשה נעצרו, וטרם הופצו לציבור באתר ההפצה.

12.להשלמת התמונה יצוין, כי בחודש יולי 2020 פרסמה הרשות הודעה לחברות במסגרתה הבהירה לגורמים המפוקחים את האופן שבו ניתן להגיש בקשה להסתרת דיווח ולאילו פרטים יש להתייחס במסגרת הבקשה.3 יצוין כי במסגרת הודעה זו ניתנה התייחסות לאופן הטיפול גם בבקשות לעצירת דיווחים שלא דווחו לציבור באתר ההפצה, ובעודם באתר הדיווח. 

13.כאמור, סעיף 19(א) לכללים התווסף בטרם הוטמע מנגנון עצירת דיווח, ועל כן אינו קובע הבחנה באופן מפורש בין דיווח שפורסם "באתר ההפצה" לבין דיווח שפורסם רק "באתר הדיווח" וטרם התפרסם בפומבי.

14.כעת, מוצע לתקן את הסעיף כך שגורם מדווח יוכל לפעול באופן עצמאי לעצירת דיווח שדווח בשגגה, ללא צורך באישור יו"ר הרשות או עובד שהסמיך לכך, וזאת בתנאי שהדיווח דווח לרשות באתר הדיווח בלבד, ובטרם דווח באופן פומבי באתר ההפצה.

15.התיקון נדרש כעת לאחר שהוטמע מנגנון עצירת דיווח, כפי שסקרנו בסעיף 7(א) לעיל, המאפשר לחברות לפעול בעצמן לעצירת דיווח באתר הדיווח וזאת בתנאי שהדיווח לא דווח לציבור באתר ההפצה.4

16.התיקון המוצע יקל על הגורמים המדווחים וייעל את התהליכים, שכן לא יידרש אישור של יו"ר הרשות או עובד שהסמיכו לצורך עצירת דיווח מקום שהדיווח דווח רק באתר הדיווח. ההצדקה לכך שלא נדרש אישור כאמור במקרה של עצירת דיווח נובעת מכך שהדיווח טרם פורסם לציבור באתר ההפצה. מדובר בפעולה קלה יותר מהסתרת דיווח, שכן האחרון קיבל פומבי ופורסם לציבור "באתר ההפצה" באופן שיתכן שחלק מהציבור כבר נחשף אליו. 

17.הודעה על תיקון הכללים תפורסם ברשומות והם יכנסו לתוקף עם פרסומה.

חריג לחובה להכנת דוח הערכת רגולציה (RIA)

18.עם כניסתו לאחרונה לתוקף של חוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב-2021 ("חוק עקרונות האסדרה"), החל מחודש ינואר 2023, חלה על הרשות חובה לערוך דוח הערכת רגולציה (RIA) בהתאם לחוק זה.

19.עם זאת, בחוק עקרונות האסדרה מנויים מספר חריגים, אשר בהתקיימם חל פטור מעריכת דוח כאמור. אחד הפטורים, עוסק במקרה שבו ההשפעות הישירות והעקיפות שצפויות להיות לאסדרה על הגורמים שעליהם היא נועדה לחול או על אינטרסים מוגנים אחרים, לרבות עלות הציות לה, אינן מהותיות (סעיף 34(ג)(2) לחוק עקרונות האסדרה). 20.לעמדת הרשות ההצעה נשוא תזכיר זה היא טכנית בעיקרה ואינה מהותית, אשר מטרתה להקל על הגורמים המפוקחים, תוך ייעול הליך הדיווח על ידם וטיוב הממשק של גורמים אלה מול הרשות, והכל בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות בתחום. לפיכך ובהתאם להנחיות הרשות לפי חוק עקרונות האסדרה, מוצע לקבוע כי ההצעה הנוכחית חוסה תחת הפטור האמור.

להלן בנספח א' נוסח משולב של התיקון המוצע לכללים


x