רשות שוק ההון פרסמה קול קורא לעניין החלת הוראות ה-Travel Rule על פעילות שירות בנכס פיננסי במטבעות וירטואליים

ביום 19 בספטמבר 2023, פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון קול קורא לקבלת התייחסות הציבור לעניין החלת ה-Travel Rule (הוראות הנוגעות בהעברה מיידית של פרטים על הצדדים להעברות אלקטרוניות) על העברות של מטבעות וירטואליים

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/09/2023

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים משנת 2016 קובע חובת רישוי על פעילות של מתן שירות בנכס פיננסי, לרבות שירות בנכס מסוג מטבעות וירטואליים. פעילות בנכסים אלה כפופה להוראות צו איסור הלבנת הון לעניין נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי (אשר נכנס לתוקף בנובמבר 2021). סעיף 7א לצו, המתבסס על המלצה 16 של ארגון  ה-FATF, כולל הוראות לעניין רישום פרטי הצדדים בהעברות אלקטרוניות והעברות של מטבעות וירטואליים. בהתאם להמלצה 15 להמלצות הארגון, יש להחיל הוראות אלו גם על העברות של מטבע וירטואלי. בצו נקבע כי מועד תחילתו של הסעיף הקובע כי יש להעביר את הפרטים הקבועים לגבי הצדדים לפעולת ההעברה של מטבע וירטואלי באופן מיידי ומאובטח, יהיה במועד שבו יקבע המפקח הוראות שיפרסם לעניין זה (להלן – הוראות העברה). 

הסיבה לדחיית יישום סעיף החוק בזמן התקנת הצו, הייתה הטענה בדבר היעדר תשתית טכנולוגית מתאימה לצורך יישום הוראות אלה. עם זאת, לאחרונה, הוראות המאמצות את הסטנדרט הבינ"ל בתחום זה, הנשענות על פתרונות טכנולוגיים ישימים, אומצו על ידי רשויות פיקוח מקבילות במדינות שונות בעולם, ומדינות נוספות עתידות ליישם הוראות דומות בחודשים הקרובים. על רקע זה, ובשל הצורך להתמודד עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הנובעים מפעילות במטבעות וירטואליים והרצון להתאים את החקיקה הישראלית לסטנדרטים הבינ"ל, מפורסם הקול הקורא. לצורך בחינת המשמעויות של החלת הוראות העברה על הסקטור הרלוונטי, פונה רשות שוק ההון לקבל את עמדת הציבור, ביניהם בעלי רישיונות ובעלי עניין אחרים, בכל הקשור להחלת הוראות ההעברה. במסגרת הקול הקורא, התבקשה התייחסות ספציפית לנושאים הבאים: א. אופן ההיערכות ליישום הוראת העברה תוך התייחסות לפרמטרים הבאים: היערכות טכנולוגית ופתרונות מוצעים; אופן איסוף, העברה ואימות נתונים; היבטים של שמירה על פרטיות; ממשקים מול צדדים שלישיים לצורך עמידה בהוראות ההעברה; אופן ההתמודדות עם פערים רגולטוריים בין תחומי שיפוט ביישום ההוראה. ב. פרק הזמן הנדרש לצורך היערכות לעמידת בעל הרישיון בהוראת ההעברה בליווי הסבר לפרמטרים השונים הקובעים אותו.
x