בית המשפט לא נענה לבקשת מגדל אחזקות להוציא צו ביניים נגד רשות שוק ההון

מדובר בצו ביניים לצד עתירה שהגישה החברה לביטול הוראות הממונה לדירקטוריון מגדל ביטוח בטענה ל"פגיעה בניהול התקין של החברה", בהן העברת משרדו של היו"ר חנן מלצר ממשרדי מגדל ביטוח

 

 

 
בית מגדל, צילום: פאנדרבית מגדל, צילום: פאנדר
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/09/2023

מגדל אחזקות ביטוח מדווחת כי בית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו בית משפט לעניינים מנהליים, החליט שלא להיענות לבקשתה למתן צו ביניים נגד הרשות והממונה בפועל עמית גל

בהחלטתו מיום ראשון האחרון, קבע בית המשפט, בין היתר, כי מאזן הנוחות נוטה לטובת האינטרס הציבורי בקיום ההוראות שמצא הממונה כי הן נחוצות בנסיבות העניין, כאשר בבחינת מכלול טענותיה של החברה, בית המשפט לא שוכנע כי עלול להיגרם לה נזק במידה המצדיקה מתן צו ביניים. 

באשר לסיכויי העתירה, קבע בית המשפט כי טענות החברה ראויות לבירור, לצד התייחסות לכך, כי על פני הדברים נראה כי ההליך שהתקיים בפני הממונה, בטרם נתן החלטתו, היה רציני וסדור, ומכל מקום, בנסיבות העניין, בית המשפט לא ראה מקום להידרש בפירוט לשיקול סיכויי העתירה כאמור.

העתירה והבקשה לצו ביניים הוגשה בידי מגדל אחזקות ביטוח ב-30 באוגוסט, יום לפני מועד הביצוע של אחת מהוראות הממונה להעביר את משרדו של היו"ר חנן מלצר, ממשרדי מגדל ביטוח. עוד הורה הממונה לחברי דירקטוריון מגדל חברה לביטוח תחת הכותרת "פגיעה בניהול התקין של החברה", לנקוט בשורה של צעדים ונקב במועדים ליישומם וזאת "בתוקף סמכותו לפי סעיף 65 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981".  בנוסף להוראה כי על יו"ר חברת האם (מגדל אחזקות) חנן מלצר, לפנות עד סוף אוגוסט את לשכתו הממוקמת במשרדי החברה בפתח תקווה, ולהעבירה למקום נפרד, מתח ביקורת על דרך מינויו של מנכ"ל מגדל ביטוח רונן אגסי. בנוסף, הבהיר גל, כי לא אישר את מינויו של יוסי בן ברוך, מנכ"ל מגדל אחזקות, לדירקטור במגדל ביטוח (שנעשה מתוך כוונה למנותו ליו"ר החברה הבת). 

"הוראות שניתנו בהיעדר סמכות בדין"

בעתירתה טענה מגדל, כי הוראות הממונה לדירקטוריון מגדל ביטוח ניתנו "בהיעדר סמכות בדין, וזאת בהתחשב, בין היתר, בכך שמרבית ההוראות כאמור נוגעות למעשה לצעדים המצויים בסמכות החברה ולא בסמכותה של מגדל ביטוח". עוד קבעה בעתירתה, כי "הטענות שציין הממונה כתשתית להוראות שנתן, אשר עיקרן התערבות לא נאותה במינוי מנכ"ל מגדל ביטוח ובגיבוש האסטרטגיה שלה, אינן נכונות עובדתית ומשפטית כאחד, וכי הנסיבות של האירועים כאמור תאמו את הוראות הדין והפסיקה ואת המקובל בכלל חברות הביטוח". 

החברה גם טענה, כי "הוראות הממונה אינן נשענות על תשתית עובדתית כנדרש והן פוגעות, הלכה למעשה, בזכות השליטה של החברה במגדל ביטוח בניגוד לדין ולמושכלות יסוד של ממשל תאגידי" וכי "נפלו פגמים של אי סבירות וחוסר מידתיות בשיקול דעת הממונה וכי ההוראות מהוות אפליה פסולה אל מול קבוצות ביטוח אחרות".

הוארך בחודש המועד לקיום הוראות הממונה

ביה"מ קבע בהחלטתו, כי "ביחס להוראות בהחלטת הממונה שנקבע כי יש לקיימן עד ליום 1 באוקטובר 2023, הרי שהמועד יוארך עד ליום 1 בנובמבר 2023, וזאת בשים לב למועד מתן החלטת בית המשפט זמן קצר יחסית לפני המועד הקבוע בהחלטת הממונה, לרצון לתת שהות-מה נוספת לשם השלמת הדרוש, אך גם לפרק הזמן הממושך שבו מתנהלת מגדל ביטוח ללא יו"ר דירקטוריון קבוע," מסרה מגדל אחזקות בהודעתה.  

x