קצבת ביטוח סיעודי למבוטחי קופות החולים - תוקטן

כך על פי טיוטה חדשה שפורסמה היום; רשות שוק ההון החליטה לבטל את הארכת תקופת ההמתנה כפי שהציעה בטיוטה הראשונה

 

 

 
Photo Nikolai Zotov Dreamstime.comPhoto Nikolai Zotov Dreamstime.com
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/09/2023

לאחר שפרסמה טיוטה ראשונה של צעדי חירום לייצוב תוכניות הביטוח הסיעודי, רשות שוק ההון מפרסמת טיוטה שניה של ההוראות. הטיוטה השנייה מתפרסמת לאחר שהרשות ערכה סבב ראשון של דיונים בהערות שהתקבלו. 

בטיוטה הראשונה שפורסמה להערות הציבור נקבע שתקופת ההמתנה בפוליסה תוארך מחודשיים לחצי שנה וכן תבוצע הפחתה בתגמולי הביטוח החודשיים, מסכום של כ-6,100 ש"ח לסכום של 5,500 ש"ח. גם לאחר הארכת תקופת ההמתנה, צפוי שמרבית התביעות בביטוח הסיעודי ישולמו, שכן חלק עיקרי בתביעות הוא לתקופות ארוכות יותר.

הטיוטה העדכנית שמתפרסמת היום (ג') כוללת מספר רכיבים. העיקרי שבהם הוא ביטול ההארכה המוצעת של תקופת ההמתנה מחודשיים לשישה חודשים, וזאת בעקבות התייחסויות שקיבלה הרשות מגורמים רבים בדבר הפגיעה המשמעותית שמסב רכיב זה למבוטחים הסיעודיים. כנגד הקלה זו, מוצע להפחית את תגמולי הביטוח החודשיים למבוטח השוהה בבית מעבר לשיעור שהוצע בתחילה ולהעמידו על 5,000 ש"ח (עבור מבוטח שהצטרף עד לגיל 49). בנוסף, מוצע להגמיש את מנגנון חלוקת הסיכון בין חברת הביטוח לקרן המבוטחים כך שייקבע בדיון בין חברת הביטוח לבין קופת החולים.

הרשות החליטה על פרסום טיוטה שניה בכדי לאפשר לציבור הזדמנות נוספת להעיר על המתווה המוצע, וזאת לנוכח החשיבות הרבה שמייחסת הרשות לקביעת מתווה הוגן ומאוזן, אשר ישיג את מטרותיו לייצוב קרנות המבוטחים, לטובת ציבור המבוטחים בכללותו.

בטיוטה השנייה מוצע לבצע את הצעדים הבאים:

1. תקופת ההמתנה בפוליסה לא תשתנה, ותיוותר על 60 יום, כפי שקיים היום.

2. על מנת לשמור על האיזון הנדרש בקרנות המבוטחים, וחלף הארכת תקופת ההמתנה, תגמולי הביטוח החודשיים למבוטח השוהה בבית יופחתו בשיעור נוסף ויעמדו על סכום של 5,000 ש"ח. סכום זה מתייחס למבוטח אשר הצטרף לביטוח עד לגיל 49. ביחס למבוטחים אשר הצטרפו בגיל מאוחר יותר, יעודכנו הסכומים בשיעור דומה.

3. החריג למקרה הביטוח שאירע לראשונה ב-36 החודשים הראשונים לחייו של מבוטח יורחב כך שלא יכלול מקרה שאירע לראשונה ב-60 החודשים הראשונים לחייו של מבוטח, וזאת מכיוון שככלל, במקרים אלה מקרה הביטוח אירע עוד טרם הצירוף, אך לא ניתן לאבחון טרם חלפו 60 חודשים.

4. בוטל הרף המינימאלי לנטילת סיכון של המבטח על מנת לאפשר גמישות לקופת החולים לקבוע את גובה הסיכון שתיטול חברת הביטוח בהתאם למאפיינים הייחודים של תכנית הביטוח בקופות השונות ולהגדיל את היתכנות להמשך קיומן של תכניות הביטוח.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (בפועל), עמית גל: "סוגית הביטוח הסיעודי היא סוגיה חברתית-כלכלית מורכבת שאין להמעיט בחשיבותה. טיפול הוגן ומכבד באזרחים לעת זקנה הוא יעד קולקטיבי שלנו כחברה. רשות שוק ההון ממשיכה לפעול ברגישות ובאחריות למציאת מתווה שיבטיח לאזרחי ישראל את המשך הנגישות לביטוח סיעודי. נמשיך לפעול בתיאום עם שותפינו בממשלה ובשיח עם כלל הגורמים הרלוונטיים על מנת לאפשר לאזרחי ישראל כיסוי ביטוחי הולם למקרה בו יקלעו למצב סיעודי."

x