קיסטון חתמה עם מנורה על הסכם מסגרת להעמדת אשראי, שיחליף מסגרת חוב אחרת

מסגרת האשראי עם מנורה הינה בהיקף של 300 מיליון ₪

 

 

 
נבות בר, צילום: תמר מצפינבות בר, צילום: תמר מצפי
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/10/2023

קיסטון, בניהולו של נבות בר, המשקיעה בנכסים בעולם התשתיות, מודיעה כי התקשרה עם מספר גופים מוסדיים מקבוצת "מנורה" בהסכם מסגרת להעמדת אשראי, עד לסך כולל של 300 מיליון ש"ח לצורך החלפת מסגרת האשראי אשר עמדה לרשותה מאת קבוצת הראל.

מסגרת האשראי לתקופה בת 24 חודשים ממועד העמדתה, והיא תאפשר לקיסטון לקבל הלוואות, לתקופות של 6 או 12 חודשים, על-פי בחירתה, עד  לתום תקופת הזמינות של מסגרת האשראי.

בכוונת החברה למשוך בימים הקרובים הלוואה בהיקף של 150 מיליון ש"ח לטובת  פירעון ההלוואות מתוך מסגרת האשראי מ"הראל" שמסתיימת בימים אילו. 

יתרת מסגרת האשראי תיועד, בשלב זה, לשמש מקור אפשרי , לפירעון יתרת הנע"מ שהנפיקה החברה בחודש דצמבר 2022  ובחודש מרץ 2023, ולשימושים נוספים המותרים לפי הסכם מסגרת האשראי, כפי שיוחלט על ידי החברה מעת לעת.

x