Moody`s מציבה את ישראל תחת מעקב הורדת דירוג

חברת דירוג האשראי הבינלאומית מודיעה על הצבת דירוג האשראי של מדינת ישראל תחת מעקב הורדת דירוג ובוחנת את השפעת העימות עם החמאס

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/10/2023

חברת דירוג האשראי הבינלאומית מודיעה על הצבת דירוג האשראי של מדינת ישראל, העומד על רמה של A1, תחת מעקב הורדת דירוג (Review for Downgrade).

לדברי חברת מודי׳ס, החלטה זו התקבלה בשל פרוץ העימות האלים והבלתי צפוי בין ישראל לחמאס, זאת בתגובה למתקפה רחבת היקף של חמאס. החברה בוחנת את השפעתו של העימות על דירוג האשראי של מדינת ישראל. משמעות ההחלטה היא שבכוונת החברה לעקוב בחודשים הקרובים אחר ההתפתחויות באזור, ובמקרה של הרעה משמעותית במצב הביטחוני, היא עלולה לבצע פעולת דירוג שלילית. החברה מציינת כי תהליך הבחינה עלול להיות ארוך משלושה חודשים, כפי שמקובל במקרים דומים.

החברה מציינת כי בעוד שפרופיל האשראי של ישראל הוכיח בעבר את עמידותו בפני התקפות טרור ועימותים צבאיים, חומרת העימות הצבאי הנוכחי מעלה את החשיפה, הגבוהה יחסית של ישראל, לסיכונים גיאופוליטיים, ומגדילה את הסבירות להשפעה מהותית ומתמשכת על דירוג האשראי. בשל כך, במהלך תקופת המעקב, החברה תתמקד במשכו ובהיקפו של העימות הצבאי, ותבחן את השפעתו על מוסדות המדינה, ואפקטיביות המדיניות בפרט, הקופה הציבורית והמשק בכללותו.

החברה מציינת שמדינת ישראל חווה מזה מספר שנים מתחים פוליטיים פנימיים אשר מציבים אתגר בפני יישום מדיניות אפקטיבית. החברה מוסיפה כי כינונה של ממשלת האחדות צפויה, ככל הנראה, לתרום ללכידות הפנימית ולהסכמות במהלך תקופת העימות. בהקשר זה, החברה מציינת כי בכוונתה לבחון את יכולתה של הממשלה ליישם צעדי מדיניות שיצמצמו את ההשפעה הכלכלית והפיסקלית של העימות על המשק, ואת יכולתה לתכנן ולקדם את ההתאוששות העתידית מהמשבר.

בהיבט הפיננסי, בכוונת החברה לבחון האם העימות יעצור או יהפוך את המגמה החיובית בנתוני החוב הממשלתי. מדינת ישראל מוציאה כ-4.5% מהתוצר על ביטחון אשר מהווה שיעור משמעותי יותר ממדינות ה-OECD. בעוד שהוצאות הביטחון במונחי תוצר קטנו בשני העשורים האחרונים, החברה מצפה כי תהיה עלייה בהוצאות הביטחון, כפי שקרה בעבר לאחר עימותים צבאיים. הגדלת הוצאות הביטחון כאמור יתרמו להגדלת הגירעון, העומד להערכת החברה על כ-2% תוצר, טרם תחילת העימות.

החברה מציינת שלעובדה שכ-8% מכוח העבודה מגויס למילואים לא אמורה להיות השלכה על דירוג אשראי. כמו כן, היא מציינת כי הכלכלה התאוששה בעבר באופן מהיר מאירועי אלימות לאור כלכלה דינאמית ובעלת סקטור היי-טק מגוון המהווה את מנוע הצמיחה העיקרי של המשק, ואולם מציינת שהעימות הנוכחי חמור מאלו שהיו בעשורים האחרונים ועל כן קיים סיכון להסטת משאבים וירידה בהשקעות ובאמון אשר יערערו את התחזית הכלכלית של ישראל.

גורמים אשר יגרמו להורת דירוג:

הורדת דירוג עלולה להתבצע במידה והחברה תהיה סבורה כי העימות הנוכחי עלול לפגוע מהותית במוסדות המדינה, ובאפקטיביות המדיניות בפרט, ובעוצמתה הכלכלית או הפיסקלית. לפי החברה, סביר להניח כי מסקנה זו תתקבל אם הסכסוך יסלים באופן משמעותי או יתפשט למדינות נוספות. היקף ההשפעה על דירוג האשראי תלוי בחומרת ההשפעה של אירועים אלו על פרופיל דירוג האשראי של המדינה בטווח הבינוני.

גורמים אשר יובילו להותרת הדירוג ברמתו בנוכחית:

החברה מציינת שככל הנראה תשאיר את הדירוג ברמתו הנוכחית (A1) אם תגיע למסקנה כי העימות הנוכחי יכול להסתיים ללא נזק מהותי ומתמשך לכלכלה, למצב הפיסקלי ולחוסנם של המוסדות. החברה מציינת כי נעשים מאמצים למנוע את הסלמת העימות, להגביל את המחיר ההומניטרי והאזרחי ולקיים משא ומתן לשחרור החטופים, ואלו יכולים להגביל את היקף העימות ומשכו, ובכך גם להשפיע על פרופיל הדירוג של המדינה.

x