גישה מחו"ל לאתר הדיווח ולמערכת ההצבעות האלקטרונית

 

 

 
לוגו רשות ניירות ערךלוגו רשות ניירות ערך
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/10/2023

לאור המצב הבטחוני הפוקד את מדינתנו, פועלת רשות ניירות ערך לחיזוק מערכות ההגנה שלה במרחב האינטרנטי. זאת כחלק ממדיניות הרשות להגביר בתקופה זו את ההגנות על מערכות המידע ותשתיות המחשוב שלה ובדומה לפעולות שמבוצעות על ידי גופים נוספים. פעולות אלה עשויות לכלול גם הטלת מגבלות זמניות על יכולת הגישה מחו"ל למערכות הרשות. בכלל זה גישה של גורמים מפוקחים לאתר הדיווח וכן מגבלות זמניות על יכולת הגישה מחו"ל של מחזיקי ניירות ערך למערכת ההצבעות האלקטרונית, לשם הצבעה באסיפות של גורמים מפוקחים.

יובהר כי מגבלות אלה אינן משפיעות על אתר ההפצה )מגנ"א(, כך שאין למשקיעים או לכל גורם אחר בעיית גישה לדיווחי הגורמים המפוקחים וניתן להמשיך לצפות בהם כרגיל.

אנו מפנים כל גורם מפוקח שנתקל בבעיית גישה כאמור ולא הצליח לפתור אותה בעצמו, לפנות למוקד התמיכה של המגנ"א. במוקד התמיכה ניתן, בין היתר, להנפיק טוקן נוסף על ידי גורם מדווח שנמצא בישראל.

בכל הנוגע להצבעה באסיפות – אנו מפנים כל מחזיק ניירות ערך שנתקל בבעיית גישה כאמור לעיל ולא הצליח לפתור אותה בעצמו, לעשות שימוש בדרכי ההצבעה החלופיות המתאפשרות - באמצעות כתב הצבעה או באמצעות יפוי כוח.

נבקש מכל תאגיד מדווח אשר מפרסם דוח זימון אסיפה – לציין במסגרת ההתייחסות לדרכי ההצבעה באסיפה, כי עלולים להתעורר קשיים זמניים בגישה מחו"ל ולהפנות את מחזיקי ניירות הערך לדרכי ההצבעה האחרות המפורטות בדוח זימון האסיפה או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של המערכת בטלפון 077-2238333.

ניתן למצוא ריכוז פרטים אודות תמיכה ויצירת קשר באתר הרשות – קישור.

תוקף הודעה זו עד ליום 31.12.2023, אלא אם הרשות תודיע אחרת, לפי המוקדם מביניהם.
x