מידרוג קובעת דירוג A2 עם אופק שלילי לג׳י סיטי לגיוס של עד 74 מיליון שקל

 

Photo Wutthichai Luemuang Dreamstime.comPhoto Wutthichai Luemuang Dreamstime.com

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/11/2023

ג'י סיטי בע"מ


דירוג מנפיק

A3.il

אופק דירוג: שלילי 

דירוג סדרות

A3.il

אופק דירוג: שלילי 

דירוג סדרה טו

A2.il

אופק דירוג: שלילי


מידרוג קובעת דירוג A2.il לאגרות חוב בסך של עד 74 מיליון ₪ ערך נקוב שתנפיק ג'י סיטי בע"מ באמצעות הרחבת סדרה טו'. תמורת הגיוס מיועדת לפעילות השוטפת של החברה ומחזור חוב. אופק הדירוג שלילי.

אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג:

סדרת אג"ח

מספר נייר ערך

דירוג

אופק דירוג

מועד פירעון סופי

יא

1260546

A3.il

שלילי

30.09.2024

יב

1260603

A3.il

שלילי

30.06.2027

יג

1260652

A3.il

שלילי

30.06.2028

יד

1260736

A3.il

שלילי

30.09.2031

טו *

1260769

A2.il

שלילי

31.03.2028

טז **

1260785

A3.il

שלילי

01.04.2029

יז

1198142

A3.il

שלילי

30.06.2029


* אג"ח סדרה טו' מובטחות בשעבוד על נכסים מניבים בישראל כאמור בשטר הנאמנות אג"ח סדרה טו'. **אג"ח סדרה טז' מובטחות שעבוד על מניות G City Europe Limited כאמור בשטר הנאמנות לאג"ח סדרה טז'.

למידע אודות שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח מעקב מחודש דצמבר 2022.

x