אנרג׳יקס מסכמת את הרבעון השלישי לשנת 2023 עם המשך התרחבות בפעילות החברה

ההכנסות ברבעון השלישי בניתוח כלכלי, לרבות החלק היחסי מסכום הפיצוי בפולין בגין ביטול עסקאות קיבוע המחיר בפולין (Unwinding) שהתקבל ברבעון הראשון ומיוחס לרבעון השלישי, הסתכמו לסך של כ-157 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-129 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ-21%. ההכנסות ללא ייחוס זה הסתכמו לכ-123 מיליון ש"ח

 

 

Image by PIRO from PixabayImage by PIRO from Pixabay

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/11/2023

הרווח הנקי הכלכלי המיוחס לבעלים ברבעון כולל ההכנסות מסכום הפיצוי בפולין המיוחסות לרבעון זה גדל בכ-16% והסתכם לכ-56 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-48 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. ללא הייחוס, הרווח הנקי המיוחס לבעלים ברבעון הסתכם לכ-29 מיליון ש"ח.

החברה ממשיכה בתנופת הקמות והרחבת צבר הפרויקטים בייזום בארה"ב, פולין וישראל – בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדל היקף השקעות בפרויקטים בהקמה וייזום בכ-1.5 מיליארד ש"ח, מתוכו סך של 850 מיליון ברבעון השלישי לבדו.

עפ"י תכנית העבודה ארוכת הטווח של החברה ויעדיה, להערכת החברה בסוף שנת 2026, יהיה לחברה צבר פרויקטים מחובר של GW4.3 עם צפי הכנסות שנתיות של מעל 2 מיליארד ש"ח, והכל ללא צורך בגיוס הון עצמי נוסף למימון ההשקעה הנדרשת להקמת הפרויקטים הנ"ל.

החברה מעריכה כי תוצאות פעילותה לשנת 2023 יסתכמו לסך של כ-700 מיליון ש"ח ו-FFO של כ-460 מיליון ש"ח, בהתאם לרף התחתון של התחזית המוקדמת.

החברה התאימה את טווח תחזיותיה לשנת 2024 על רקע דחיית לוחות הזמנים להשלמת ההקמה של פרויקטים, שהייתה מתוכננת ל-2024 ונדחתה בכמה חודשים. התחזית המעודכנת ל-2024 כוללת הכנסות בטווח של 1-1.1 מיליארד ש"ח ו-FFO בטווח שבין 630-700 מיליון ש"ח.

החברה מדווחת על חלוקת דיבידנד לרבעון הרביעי בסך של כ-38 מיליון ש"ח אשר ישולם בדצמבר.

אסא (אסי) לוינגר, מנכ"ל אנרג'יקס מסר: "אנו מסכמים רבעון נוסף של תנופת הקמות פרויקטים בארה"ב ובישראל וממשיכים בקידום ההתרחבות בפעילות החברה בהתאם לתכנית ארוכת הטווח של החברה, בכל 3 הטריטוריות בהן פועלת החברה. במהלך תשעת החודשים של שנת 2023 השקענו למעלה מ- 1.5 מיליארד ש"ח בהקמות, ואנו פועלים להשלים עד סוף 2023 את הקמתם של פרויקטים בהספק של למעלה מ-MW400. 

בארה"ב נמשכת המגמה של גידול בביקוש הגבוה לחשמל ירוק, וזו צפויה להערכתנו לייצר לחברה הזדמנויות לשיתופי פעולה עסקיים בסדרי גודל משמעותיים עם גורמים מובילים. הזדמנויות אלה מתחזקות לאחר שבמהלך הרבעון, החברה הבטיחה אספקה שוטפת של פאנלים עד לשנת 2030, תוצרת ארה"ב, במסגרת הרחבת שיתוף הפעולה האסטרטגי עם ספקית הפאנלים First Solar. אנו מעריכים כי המצב הפיננסי ורמת הריביות הגבוהה בארה"ב עשויה לייצר לחברה הזדמנויות לרכישת פרויקטים ואנו נמצאים במשאים ומתנים מתקדמים לרכישת פרויקטים בשלבי ייזום שונים בארה"ב, אשר צפויים להתחבר לרשת ה- PJM. בצד אלה, במהלך חודש אוגוסט חתמה החברה על הסכם עם בנק סנטנדר למימון הפרויקטים המצויים בהפעלה מסחרית בהספק של 224MWp בהיקף של עד 70 מיליון דולר, מרביתו שימש להחזר הון עצמי, וזאת בנוסף לעסקאות המימון ושותף המס שנחתמו קודם לכן בסך של 510 מיליון דולר. 

בפולין נערכו בחירות כלליות, אשר צפויות להוביל לחילופי שלטון ולהשפיע לטובה לקידום משמעותי של שוק האנרגיה המתחדשת במדינה ולייצר לחברה הזדמנויות להשקעה והרחבת הפעילות בפרט. 

בישראל, החלה ב-7 באוקטובר מלחמת "חרבות ברזל", אשר עדיין נמשכת בימים אלו. לפי שעה, גרמה המלחמה לנזקים זניחים למתקני החברה המצויים בהפעלה מסחרית, ולהערכתנו, השפעת המלחמה על תוצאות פעילות החברה ברבעון הרביעי 2023 תהיה זניחה. יחד עם זאת, למלחמה צפויה להיות השפעה להארכת לוחות הזמנים של הקמת הפרויקטים בישראל ובכלל זה פרויקט אר"ן, ולדחיית מועד הפעלתם המסחרית.

לסיכום, החברה ממשיכה לפעול באינטנסיביות לקידום ותמיכה בקצב צמיחתה המואץ, במקביל לזיהוי ויצירת ערך מוסף לפעילותה השוטפת באמצעות מימוש של הזדמנויות עסקיות ויצירת קשרים אסטרטגיים עם גורמים מובילים בשוק."

תוצאות עיקריות לרבעון השלישי לשנת 2023:

ההכנסות ברבעון הסתכמו לכ-123 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-129 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, קיטון של כ-5%. הקיטון נובע בעיקר מירידה במחירי המכירה ובתפוקות בפולין. ההכנסות ברבעון הכוללות את חלקו היחסי של סכום הפיצוי בפולין הסתכמו לכ-157 מיליון ש"ח, גידול של כ-21% ביחס לרבעון המקביל.

ה-EBITDA ברבעון הסתכם לכ-72 מיליון ש"ח, לעומת כ-96 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. ה-EBITDA הכלכלי הסתכם לכ-105 מיליון ש"ח ומשקף גידול של כ-10% ביחס לרבעון המקביל.

הוצאות מימון, נטו ברבעון הסתכמו לכ-16 מיליון ש"ח לעומת כ-24 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הקיטון נובע מהכנסות מימון מפיקדונות ברבעון השלישי וכן מהשפעת עליית המדד בישראל בשיעור של 0.8% לעומת עליה במדד בשיעור של 1.2% ברבעון המקביל.

הרווח נקי המיוחס לבעלים הסתכם לכ-29 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-48 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, קיטון של כ-39%. הרווח הנקי הכלכלי הסתכם לכ-56 מיליון ש"ח ומשקף גידול של כ-16% ביחס לרבעון המקביל.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לתאריך 30.09.2023 הסתכם לכ-2,426 מיליון ש"ח לעומת הון עצמי בהיקף של 2,329 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2022. עיקר הגידול בהון העצמי מיוחס לרווח הנקי בתקופת הדוח, גידול בקרן הון מהפרשי תרגום (לרבות גידור השקעה בפעילות חוץ) ומגידול בקרן הון מגידור תזרים מזומנים. הגידול קוזז בחלקו מתשלום דיבידנד והכרה בהתחייבות מותנית בגין דמי הצלחה במסגרת רכישת מלוא זכויות שותף המס ארה"ב.

בהתאם למדיניות מדווחת החברה על חלוקת דיבידנד לרבעון הרביעי בסך של כ-38 מיליון ש"ח (7 אג' למניה) אשר ישולם בחודש דצמבר.

לגרף אנרג׳יקס לחצו כאן

232 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 214.58 מיליון באנרג׳יקס
קרנות נאמנות שמחזיקות את אנרג׳יקס. לרשימה המלאה
x