סלקום מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2023 בהשפעת "חרבות ברזל"

סלקום מציגה את הרווח הרבעוני הגבוה ביותר ב-7 השנים האחרונות 53 מיליון ש"ח

 

 

 
דניאל ספיר, מנכל סלקום, צילום: סיון פרג׳דניאל ספיר, מנכל סלקום, צילום: סיון פרג׳
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/11/2023

נתונים מרכזיים לרבעון השלישי של 2023 לעומת הרבעון המקביל אשתקד, המציגים המשך צמיחה בכלל הפרמטרים המרכזיים:

הרווח הנקי הסתכם ב-53 מיליון שקל לעומת רווח של 41 מיליון שקל – עלייה של 29%.

תזרים המזומנים הפנוי של החברה הסתכם בכ-77 מיליון ש"ח לעומת 38 מיליון ש"ח- זינוק של 103%. תזרים המזומנים הפנוי מתחילת השנה הסתכם ב- 198 מיליוני ש"ח לעומת 154 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 28.6%.

הרווח התפעולי הסתכם ב-111 מיליון שקל לעומת 95 מיליון שקל – גידול של כ-17%.

גידול שיא של 21 אלף מנויי סיבים מהרבעון הקודם.240  אלף מלקוחות החברה נמצאים על רשת הסיבים. 

הכנסות החברה הסתכמו ב-1.125 מיליארד שקל לעומת 1.115 מיליארד שקל –עלייה של כ-1%. 

דניאל ספיר, מנכ"ל סלקום
: "בתקופה הנוכחית, עת מלחמה, סלקום מגויסת בכל ענפי הפעילות, הן במגזר הפרטי והן במגזר העסקי ופועלת כדי להבטיח רציפות תקשורתית לכלל לקוחותיה בכל רחבי ישראל. החברה פתחה מגוון הטבות ללקוחותיה ובנוסף פעלה לטובת חיזוק אתרי תקשורת באזורי הלחימה על מנת לאפשר תקשורת תקינה של האזרחים וכוחות הבטחון. כולנו בסלקום מייחלים לשובם של כלל החטופים, הנעדרים והחיילים הנמצאים בשטח בשלום לביתם

סלקום ממשיכה להציג ברבעון השלישי תוצאות מרשימות בכל הפרמטרים המובילים, המעידות על המשך מגמת הצמיחה של הקבוצה עם הרווח הגבוה ביותר ב-7 השנים האחרונות, גידול בהכנסות מפעילות הסלולר, הנייח, ציוד הקצה ואף החשמל, זינוק בתזרים המזומנים של החברה והמשך ירידה במינוף. סלקום תמשיך באסטרטגיה שהחלה בשנה האחרונה לביסוס מעמדה כשחקנית מובילה של עולם פתרונות מקיף ושלם לכלל לקוחותיה הפרטיים והעסקיים כאחד. " 

התוצאות

הכנסות: החברה סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2022 עם מחזור הכנסות כולל בסך של 1.125 מיליארד שקל, לעומת סך של 1.115 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ- 1%.

רווח נקי: הרווח הנקי של החברה הסתכם לסך של 53 מיליון שקל לעומת רווח של 41 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 29%. 

רווח תפעולי: הרווח התפעולי של החברה ברבעון הנוכחי הסתכם לסך של כ-111 מיליון שקל לעומת רווח בסך של כ-95 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-17%. עיקר הצמיחה נובעת מגידול בהכנסות השוטפות של חבילות סלולר ושרותי האינטרנט והטלוויזיה.

Adjusted EBITDA: ה- Adjusted EBITDA של החברה לתקופת הדוח הסתכם לסך של 337 מיליון שקל, לעומת 311 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-8.4%. 

תזרים מזומנים: החברה סיימה את הרבעון עם תזרים מזומנים פנוי אשר הסתכם בכ-77 מיליון שקל, לעומת 38 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, זינוק של כ-103%. בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר, 2023 סך התזרים הפנוי הסתכם ב- 198 מיליוני ש"ח מול 154 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה, גידול של כ-29%.

הכנסות מציוד קצה: ההכנסות מציוד קצה ברבעון זה עמדו על 301 מיליון שקל לעומת 311 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-3.2%, שנבעה בין היתר מעיתוי ההשקה של דגם האייפון החדש שחל אשתקד בחודש ספטמבר והשנה בחודש אוקטובר. מדובר בהכנסות שיא מזה ארבעה רבעונים בסביבה מאתגרת.

הכנסות מסלולר: ההכנסות משירותי הסלולר ברבעון הנוכחי הסתכמו לכ-508 מיליון שקל. הכנסות משרותי סלולר בנטרול הכנסות קשרי גומלין  הסתכמו בסך לכ-418 מיליון ש"ח אל מול 390 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, עלייה של כ-7.2%. ה-ARPU בנטרול קשרי גומלין ברבעון הנוכחי גדל ב-1.1 ש"ח בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה נובעת מגידול בהכנסות מחבילות סלולר ובנוסף גידול בהכנסות מחבילות שירותי נדידה בחו"ל.

הכנסות מגזר נייח: ההכנסות משירותים במגזר הנייח הסתכמו לסך של כ-355 מיליון שקל, לעומת 333 ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-6.6%. עיקר העלייה נובעת מגידול בהכנסות משירותי אינטרנט וטלוויזיה, קשרי מפעילים וכן עלייה בהכנסות חשמל. הצמיחה קוזזה חלקית על ידי שחיקה בהכנסות ISP ומב"ל.

להלן תמצית תוצאות הפעילות של החברה ברבעון השלישי לשנת 2023 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד:

סעיף

7-9/2023

7-9/2022

הסברי הדירקטוריון למול הרבעון המקביל

מיליוני ש"ח

הכנסות משירותים

824

804

גידול בהכנסות מחבילות סלולר והכנסות מחבילות חו"ל, כמו כן גידול בהכנסות המגזר הנייח מאינטרנט טלויזיה וחשמל. הגידול קוזז חלקית בגין ירידה בהכנסות מקשרי גומלין.

הכנסות מציוד

301

311

הירידה נבעה בין השאר מעיתוי ההשקה של דגם האייפון החדש שחל אשתקד בחודש ספטמבר והשנה בחודש אוקטובר שקוזז חלקית מגידול כתוצאה ממכירות ציוד קצה נייח גבוהות ברבעון הנוכחי.

סך ההכנסות

1,125

1,115

 

עלות ההכנסות

(763)

(790)

גידול בעלות המכר בגין ציוד קצה במגזר הנייח שקוזז על ידי קיטון בעלויות קשרי גומלין.

רווח גולמי

362

325

 

שיעור הרווח הגולמי 

32.2%

29.1%

 

הוצאות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות והפסדי אשראי

(260)

(239)

גידול בהוצאות פחת והוצאות שכר.

הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

9

9

 

רווח תפעולי

111

95

 

הוצאות מימון, נטו

(33)

(39)

הקיטון בהוצאות המימון ברבעון נובע בעיקר מקיטון בהוצאות הריבית והוצאות ההצמדה של אגרות החוב.

חלק בהפסדי חברות מוחזקות

(3)

(1)

 

רווח לפני מסים על ההכנסה

75

55

 

 הוצאות מסים

(22)

(14)

 

רווח לתקופה

53

41

 

לגרף סלקום לחצו כאן

166 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 104.14 מיליון בסלקום
קרנות נאמנות שמחזיקות את סלקום. לרשימה המלאה
x