הודעות על שינויים בקרנות - בדיגיטל במקום בדואר

עדכון על פרסום שו"ת בעניין שליחת הודעות על ידי מפיצים לבעלי יחידות באמצעים אלקטרוניים בעת מצב חירום מיוחד

 

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/11/2023

שאלה: האם במהלך התקופה בה שורר בישראל מצב חירום מיוחד, וקיימים קשיים בדיוור למען באמצעות הדואר, רשאי מפיץ, לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 (להלן: "מפיץ" ו"חוק הקרנות" בהתאמה), לשלוח לבעלי יחידות של קרנות נאמנות הודעות לפי חוק הקרנות והתקנות על פיו, באמצעים אלקטרוניים כגון: דוא"ל ומסרונים במכשירים סלולריים (להלן: "אמצעים אלקטרוניים")?​

תשובה: כל עוד מוכרז מצב חירום בישראל וככל שקיים קושי בשליחת הודעות כנדרש בחוק הקרנות למענם של בעלי היחידות באמצעות דואר ישראל, רשאי מפיץ לשלוח את ההודעות כאמור, באמצעים אלקטרוניים, בכפוף לכך שהמפיץ ווידא מראש, באמצעים סבירים, את זהות מקבל הדיווח באמצעי האלקטרוני, וכי הוא אכן בעל היחידות. יודגש כי האמור במענה זה הינו בהיבט חוק הקרנות בלבד ואין בו כדי להשליך על היבטים החלים מכוח דין אחר, לרבות דיני הגנת הפרטיות.​
x