נפתחה המערכת - לינק להגשת תביעות עסקים בגין "חרבות ברזל" - פיצויים לכלל העסקים בארץ

רשות המסים פתחה את המערכת להגשת תביעות - נפתחה המערכת להגשת תביעות נזק עקיף בגין "חרבות ברזל" בכל מסלולי הפיצוי

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

רשות המסים בישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/11/2023

רשות המסים פתחה את המערכת להגשת תביעות מקוונות לפיצויים לעסקים עבור נזק עקיף כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל". מדובר במערכת משוכללת אחת שדרכה יוכלו כלל העסקים בישראל להגיש תביעה לפיצויים בגין נזק עקיף, בכל מסלולי הפיצוי השונים שמציעה המדינה, ובהתאמה למיקום העסק ומידת הפגיעה של הלחימה במחזור העסקאות. 

המערכת נותנת מענה ל-3 קבוצות אוכלוסייה, לפי מיקום העסק: לעסקים בכל הארץ ניתנת אפשרות להגיש בקשה במסלול "הוצאה מזכה", בהתאם למתווה שאושר על ידי מליאת הכנסת ב-9.11.2023; לעסקים הממוקמים ביישובים שהוגדרו בתקנות שאושרו על ידי ועדת הכספים ב-15.11.2023 ניתנת האפשרות לבחור בין 3 מסלולים ירוקים המציעים פיצוי מוגדל לבין מסלול "הוצאה מזכה". לעסקים הממוקמים ביישובי ספר, לפי הגדרתם בחוק מס רכוש וקרן הפיצויים, ניתנת האפשרות לבחור בין מסלול אדום המאפשר קבלת פיצוי מלא לשאר המסלולים.

על מנת שהמערכת תוכל לחשב את גובה הפיצויים בהתאמה למידת הפגיעה בעסק, יש להגיש דו"ח תקופתי למע"מ בגין החודשים שעבורם נדרשים הפיצויים, ודו"ח ניכויים ככל שמבקשים פיצויים בגין הוצאות שכר, לפני הגשת תביעה במערכת.  

להלן עיקרי המסלולים:

מסלול "הוצאה מזכה": מסלול זה תקף לחודשים אוקטובר-נובמבר 2023 ובו יפוצו עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם הוא 12 אלף ש״ח עד 400 מיליון ש״ח וקיימת ירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023.

מסלול ירוק - שכר: במסלול זה יפוצו עסקים ביישובים הכלולים ברשימה שבתקנות בסכום קצוב של 520 ₪ ליום, בגין כל עובד שנעדר ממקום העבודה בתקופה שבין ה-7 ל-31 באוקטובר 2023, מסיבות שצוינו בתקנות, לרבות משום שפונה מביתו בהחלטת ממשלה.

מסלול ירוק - מחזורים: במסלול זה יפוצו עסקים ביישובים הכלולים ברשימה שבתקנות, בהתאם לירידת המחזורים באוקטובר 2023 לעומת התקופה המקבילה ב-2022, עד תקרת פיצוי של 2,500,000 ₪ למפוצה. 

מסלול חקלאות: עבור חקלאים בטווח של עד 20 ק"מ מגבול רצועת עזה נקבע מסלול הדומה במהותו למסלול יישובי ספר. עבור חקלאים בטווח של 20 – 40 ק"מ מגבול רצועת עזה נקבע מסלול המבוסס על אובדן תפוקה לעובד בחודש אוקטובר 2023. במסלול זה יש תקרה של 3 מיליון ₪ למפוצה.

מסלול אדום: מסלול זה מאפשר לעסקים ביישובי ספר לקבל פיצוי מלא בגין אובדן הכנסה או הפסד שנגרם להם כתוצאה מנזקי מלחמה או פעולות איבה, בכפוף לעמידה בכל התנאים והדרישות המפורטות בחוק, בתקנות ובפסיקה. תביעות במסלול "הוצאה מזכה" ובמסלולים הירוקים, אשר אינן מצריכות בדיקה מדוקדקת, ייענו תוך מספר ימי עסקים. 

_________________________
מי זכאי להגיש תביעה ובאיזה מסלול 

מתווה הפיצויים כולל מענה ל-3 קבוצות אוכלוסייה לפי מיקום העסק.

פיצויים לכלל העסקים בארץ - פיצוי הוצאות מזכות 

 • בהתאם לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה- חרבות ברזל) התשפ"ד -2023.
 • מתן פיצוי לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות ובחלק מהוצאות השכר בהתאם להיקף הפגיעה.
 • זמן טיפול: עד 7 ימי עסקים (חוץ ממקרים חריגים בהם נדרשת בדיקה והשלמת מסמכים).
  להגשת תביעה במסלול זה

פיצויים לעסקים באזורים בהם הטילה מערכת הביטחון הגבלות מחמירות

 • לפי תקנות מס רכוש וקרן הפיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף)(חרבות ברזל)(הוראת שעה), התשפ"ד 2023.
 • מתן פיצוי מוגדל לעסקים בשל ירידה במחזור העסקאות (מסלול מחזורים) או בשל אובדן שכר לעובדים שנעדרו (מסלול שכר):
 • בעלי העסק בוחרים את המסלול המועדף עליהם.
 • יש גם מסלול חקלאים. 
 • זמן טיפול: עד 7 ימי עסקים (חוץ ממקרים חריגים בהם נדרשת בדיקה והשלמת מסמכים).
 • בחקיקה מצוין אילו יישובים נמצאים במסלול זה.
 • הזכאים למסלול זה יכולים לבחור בין הגשת תביעה כאן או במסלול הוצאות מזכות. 
  להגשת תביעה במסלול זה

פיצויים לעסקים ביישובי ספר

 • בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן הפיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) התשל"ג 1973 -מתן פיצוי לעסקים ביישובי ספר עבור כל הפסד או מניעת רווח בהתאם לתנאים, בכלל זה הפסקת פעילות וללא תקרת פיצויים.
 • זמן טיפול: תלוי במורכבות תיק התביעה.
 • עסקים ביישובי ספר יכולים להגיש תביעה במסלול האדום או לחילופין במסלולי הפיצויים האחרים.
  להגשת תביעה במסלול זה

הערות:

*  עוסק שקיבל מקדמה לפני הגשת תביעה, עקב היותו מצוי ביישוב שפונה, ומבקש להגיש תביעה באחד המסלולים הירוקים (מסלול מחזורים, שכר וחקלאות), לא יוכל לחזור ולבקש חישוב לפי מסלול אדום (המיועד ליישובי ספר).
*  עסק עם סניפים חייב להצהיר על כך עם הגשת הבקשה במקום המיועד לכך בתביעה המקוונת. 
*  כאשר אחד הסניפים נמצא ביישוב ספר, כל התביעה תוגש במסלול אדום תוך פירוט נתונים על כלל הסניפים. הזכאות תיבחן ותחושב בתביעה זו לגבי כל סניף בהתאם לזכאותו עפ"י החוק והתקנות.
*  אם לעוסק קיים סניף במרכז הארץ וסניף נוסף ביישוב הנמנה על היישובים המצויים בתוספת השנייה אך היישוב עצמו אינו יישוב ספר- לגבי הסניף במרכז הארץ יוכל להגיש תביעה במסלול הוצאות מזכות ועבור הסניף בדרום תוגש בקשה לבדיקת זכאות עבור מסלול שכר או מחזורים לפי העניין.
*  עסק הנמצא במרכז הארץ אשר הגיש תביעה במסלול הוצאות מזכות והוא מעסיק עובד הגר ביישוב שפונה מכח החלטות הממשלה, יוכל להגיש תביעה נוספת במסלול שכר עבודה מכח תקנות הוראת השעה עבור עובד זה. בתביעה זו הוא יוכל לתבוע את מלוא השכר ששילם לעובד בגין ימי ההיעדרות שלו בשל המצב הביטחוני. השכר ישולם למעסיק בקיזוז החלק ששולם בחישוב השכר המזכה עבור אותו עובד.(לפי חוק זה, השכר עבור כלל העובדים משולם במכפלת 75% ובמכפלת שיעור ירידת המחזורים, לפיכך, יושלם לאותו עובד חלק השכר שלא שולם במסגרת תביעה לפי חוק זה).

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין


דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 19.11.2023

רשות המסים בישראל

קרן הפיצויים

*4954
שעות מענה טלפוני:

x