אחרי שירדה 98% מתחילת השנה, וכמעט 60% בנובמבר רשות ניירות הורתה לחברה הזו לתקן דוחות ולכלול הערת ׳עסק חי׳

הרשות קובעת כי כבר במועד פרסום הדוח לרבעון הראשון לשנת 2023 התקיימו ספקות משמעותיים באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות (הערת "עסק חי") בעתיד הנראה לעין | כמו כן, החברה לא עמדה בדרישות כללי החשבונאות המקובלים לעניין התקופה הנדרשת לבחינת הנחת העסק החי

 

 

 
לוגו רשות ניירות ערךלוגו רשות ניירות ערך
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/11/2023

רשות ניירות ערך הורתה לחברת בול מסחר כי עליה לתקן את הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון לשנת 2023 ולכלול בדוחות אלו "הערת עסק חי" וזאת נוכח קיומם של  ספקות משמעותיים באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות למועד פרסום הדוחות. 

עמדת הרשות הקובעת כי באותם דוחות נפלה טעות מהותית, נסמכת על בחינה שנעשתה באשר למצב תיק האשראי של החברה נכון למועד פרסום הדוח לרבעון הראשון ומגמה שזוהתה בין החודשים ינואר – מאי 2023 (מספר חודשים רב לפני פרסום הדוחות) אשר הצביעה על גידול משמעותי וחריג בהיקף החובות שלגביהם לקוחות ביקשו דחיית פירעונות בהיקפים של עשרות רבות של מיליוני שח. 

לצד מגמה זו נמצאו אינדיקציות ממשיות שהתקיימו טרם פרסום הדוחות הכספים: העלייה בריכוזיות ובסיכון תיק האשראי החל מהמחצית השנייה של שנת 2022; הורדת דירוג שבוצעה בחודש אפריל 2023 אשר שיקפה לטענת חברת הדירוג את הערכתה לפגיעה בנגישות החברה למקורות מימון אשר מגבילה את הגמישות הפיננסית ואת יכולת מחזור אגרות החוב של החברה ואלו עשויים להוביל לשחיקה משמעותית בתיק האשראי ולפגיעה במיצובה העסקי; עלייה ניכרת בתשואות אגרות החוב שהקשתה באופן משמעותי על יכולת מחזור החובות של החברה.

לעמדת הרשות בנסיבות העניין היה על הנהלת החברה לבדוק את המשמעות של מגמת הגידול בהיקף החובות הבעייתיים ושיעורי הכשל האפשריים מכך ובחינה זו עובר לפרסום הדוח לרבעון הראשון הייתה מדליקה נורת אזהרה לאור כך שהיקף הגידול ושיעורו מסך התיק המנוהל נמצאו בסטייה מהותית מאלו המקובלים בענף האשראי החוץ בנקאי. הדבר כך טוענת הרשות מצביע על כך שאין מדובר במגמה שמאפיינת את כל שוק האשראי החוץ בנקאי אלא ייחודית יותר לנסיבותיה של החברה נכון לאותו מועד. 

בהתאם, מצב זה חייב את החברה לצפות את המשך המגמה של גידול בחובות הבעייתיים ולהבין שמגמת השחיקה המשמעותית באיכות הנכסים וגידול בהיקף החובות הבעייתיים עלולה להעמיד בספק משמעותי על יכולתה לעמוד בפרעון התחייבויותיה.

הרשות קובעת בנוסף כי החברה לא עמדה בדרישות הכללים החשבונאיים לעניין התקופה הנדרשת לבחינת הנחת העסק החי והסתפקה בבחינת הנחת העסק החי לתקופה קצרה מ-12 חודשים ולמעשה קצרה משמעותית מזו המתחייבת בנסיבות עניינה. 

לעמדת הרשות, נסיבות עניינה של החברה נפלו באופן ברור לאותם מקרים שהתקן מחייב להרחיב את תקופת בחינת הנחת העסק החי לתקופה העולה על 12 חודשים. זאת בשל כל אותן אינדיקציות שליליות באשר ליכולתה לעמוד בפירעון התחייבויותיה הקיימות והצפויות ובפרט כלפי מחזיקי אגרות החוב. בהתאם, היה על החברה לבצע ניתוח תזרים מזומנים לתקופה ארוכה יותר מ-12 חודשים, ובוודאי לא להסתפק בבדיקה עד למועד פירעון אגרות החוב ביום 31 בדצמבר 2023, שהוא 9 חודשים בלבד מסוף תקופת הדיווח (31.3.2023). 

לבסוף, הצביעה הרשות על טעות נוספת שנפלה בדוחות הכספיים - בטבלת גיול הלקוחות אותו כללה החברה בביאורים לדוחות הכספיים לא נכללה יתרת חובות בפיגור בסך 7 מיליון ₪ וכן יתרת חידושי עסקאות בסך 15 מיליון ₪ תחת "חובות בהסדר".

x