מלרן פרויקטים מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של 2023

הרווח לפני מס של מלרן בישראל הסתכם ב-17.4 מיליון שקל ברבעון השלישי; זאת, לעומת 16.9 מיליון שקל ברבעון הקודם * הכנסות המימון בישראל הסתכמו בכ-38.1 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד

 

 

 
ציון בקר, צילום: מורג ביטןציון בקר, צילום: מורג ביטן
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/11/2023

ציון בקר, מנכ"ל מלרן פרויקטים: "תוצאות החברה בישראל מצביעות על המשך שמירה על רווחיות איתנה ועקבית. זאת, תוך טיוב והשבחה מתמידים של תיק האשראי והקפדה יתרה על מדדי הסיכון, בשים לב לתנאי המאקרו. החברה נוקטת צעדים לניהול סיכונים הקשורים למלחמת חרבות ברזל ובמסגרת זו בוחנת את תיק האשראי באופן רציף והגדילה משמעותית את יתרות המזומנים. עד כה, למלחמה אין השפעה מהותית על החברה והיא קיבלה רק בקשות בודדות לדחיית תשלומי ריבית, שהסתכמו בכ-1 מיליון שקל, סכום שאינו מהותי לחברה. לחברה יתרות מזומנים בפיקדונות נזילים של כ-66 מיליון שקל, אשראי מתאגידים בנקאיים של כ- 165 מיליון שקל, תיק אשראי ממוצע ברוטו ללקוחות של כ- 805 מיליון שקל ויתרה לא מנוצלת של מסגרות אשראי מתאגידים של כ- 118 מיליון שקל. לאחר תאריך המאזן חתמנו על הסכם ליציאה מפעילות האשראי הצרכני בארה"ב"

חברת מלרן פרויקטים ומסחר בע"מ (מלרן), שבשליטת מואנד ריאן, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לתשעת החודשים הראשונים של השנה ולרבעון השלישי של שנת 2023.  

עיקרי התוצאות של הפעילות בישראל לתשעת החודשים הראשונים של השנה:

הכנסות המימון בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדלו בכ-10% והסתכמו ב-112.6 מיליון שקל, לעומת 102.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה. העלייה בהכנסות המימון מיוחסת בעיקר לשיפור מרווחי הריבית. 

הכנסות המימון, נטו הסתכמו בכ-81.9 מיליון שקל, עלייה של כ-4% לעומת 78.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות המימון, נטו נובע בעיקר מעלייה בריבית הממוצעת על יתרת תיק הלקוחות נטו (IRR), לכ-17.9%, לעומת כ-16.1% בתקופה המקבילה אשתקד, שקוזזה בחלקה על-ידי עלייה בהוצאות המימון עקב עליית הריבית במשק.

ההוצאה להפסדי אשראי חזויים הסתכמה בכ-18 מיליון שקל, לעומת כ-7 מיליון שקל בתקופה המקבילה. העלייה בהוצאה להפסדי אשראי חזויים מיוחסת, בין היתר, להגדלת ההפרשה הקבוצתית בשל התאמות בגין השפעות מאקרו-כלכליות כגון עלייה בהסתברות להאטה כלכלית וסביבת ריבית גבוהה מתמשכת וכן לעלייה בסיכון של חובות בכשל. עם זאת, נרשמה ברבעון הנוכחי ירידה של כ-25% (2 מיליון שקל) בהוצאה להפסדי אשראי בהשוואה לרבעון הקודם.

הרווח לפני מס מהפעילות בישראל הסתכם בכ-49.7 מיליון שקל, בדומה לרווח לפני מס בתקופה המקבילה, שהסתכם בכ-50.3 מיליון שקל.

עיקרי תוצאות הפעילות בישראל לרבעון השלישי של השנה:

הכנסות המימון הסתכמו בכ-38.1 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד ולעומת 39.1 מיליון שקל ברבעון הקודם. 

הכנסות המימון, נטו הסתכמו בכ-28.3 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל ולרבעון הקודם. 

ההוצאה בגין הפסדי אשראי חזויים הסתכמה בכ-5.9 מיליון שקל, לעומת כ-4 מיליון שקל ברבעון המקביל וכ-7.9 מיליון שקל ברבעון הקודם.

הרווח לפני מס ברבעון השלישי הסתכם ב-17.4 מיליון שקל, לעומת 17.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ולעומת 16.9 מיליון שקל ברבעון הקודם.

היקף תיק האשראי הממוצע של החברה בישראל עמד ברבעון השלישי על כ-817 מיליון שקל, לעומת כ-968 מיליון שקל בתקופה המקבילה. מח"מ תיק האשראי הכולל של החברה בישראל עומד על 0.4, בעוד מח"מ ההתחייבויות עומד על כ- 1.2 .

ההון המיוחס לבעלי מניות החברה לסוף הרבעון השלישי של שנת 2023 עלה והסתכם בכ-268 מיליון שקל, בהשוואה לכ-239 מיליון שקל בסוף 2022. יחס ההון העצמי למאזן עמד בסוף הרבעון על כ- 30%.

יציאה מפעילות האשראי הצרכני בארה"ב: באוקטובר חתמה החברה על הסכם למכירת כל פעילותה בארה"ב, לשותף שלה בחברות, משה צוק, בתמורה כוללת של כ-15.4 מיליון שקל. השלמת העסקה על פי ההסכם כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות ולאישור הבנק המממן בארה"ב. החברה מעריכה כי בעקבות העסקה היא צפויה לרשום הפסד חד-פעמי של כ-20 מיליון שקל, מהם כ-5 מיליון שקל נרשמו ברבעון השלישי.  עד למועד פרסום הדו"חות, התקבלה הסכמה עקרונית של הבנק המממן של לוגאנו לאישור העסקה למכירת החזקות החברה ולשחרור החברה מהערבות שניתנה על-ידה. 

להלן עיקר תוצאות הפעילות לתקופה, הכוללות את תוצאות הפעילות הנמכרת:

הכנסות המימון בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדלו בכ-5% והסתכמו ב-139.5 מיליון שקל, לעומת 132.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-32 מיליון שקל, לעומת כ-33.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה. 

הכנסות המימון ברבעון השלישי של השנה הסתכמו בכ-46.3 מיליון שקל, לעומת 48.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ו-48.5 מיליון שקל ברבעון הקודם. 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-8.7 מיליון שקל, לעומת כ-9.2 מיליון שקל ברבעון המקביל ובכ-10.2 מיליון שקל ברבעון הקודם. 

מלחמת חרבות ברזל: 

נכון למועד אישור הדו"חות הכספיים, למצב הבטחוני לא היתה השפעה מהותית על החברה. מפרוץ המלחמה ועד למועד אישור הדו"חות, קיבלה החברה בקשות מלקוחות בודדים לדחייה קצרה (1 עד 3 חודשים) של מועדי תשלום הריבית מכוח הוראות חוק חרבות ברזל, בהיקף כולל של כ-1 מיליון שקל בלבד, שאינו מהותי לחברה. הבקשות נענו בחיוב. החברה נוקטת צעדים שונים לניהול הסיכונים הקשורים למלחמה, ובמסגרת זו בוחנת באופן רציף את תיק האשראי, את השפעות המלחמה על מקבלי האשראי ופועלת לצמצום החשיפה למקבלי אשראי שעלולים להיקלע לקשיים כתוצאה מהמלחמה. בין היתר, החברה הגדילה את יתרות המזומנים לאור סיכוני אי-הוודאות במלחמה והן מסתכמות, נכון למועד אישור הדו"חות, בפיקדונות נזילים של כ-66 מיליון שקל. לחברה גם מסגרות לא מנוצלות של אשראי מתאגידים בנקאיים של כ-118 מיליון שקל. למועד פרסום הדו"חות, למלרן יתרת האשראי מתאגידים בנקאיים של כ- 165 מיליון שקל ותיק אשראי ממוצע (ברוטו) ללקוחות בסך של כ- 805 מיליון שקל. 

רכישה עצמית של אג"ח החברה: 

בתשעת החודשים הראשונים של השנה רכשה מלרן אגרות חוב בהיקף כולל כ-69.2 מיליון שקל. זאת, במסגרת שתי תוכניות רכישה עצמית של אגרות חוב. באוגוסט האחרון הודיעה החברה על תוכנית רכישה עצמית של אגרות חוב בהיקף של עד 50 מיליון שקל בשנה הקרובה. זאת, בהמשך לתוכנית רכישה עצמית בהיקף זהה שעליה הודיעה באוקטובר 2022. החברה רשמה בתשעת החודשים הראשונים של השנה רווח חד-פעמי של כ-10 מיליון שקל בגין הרכישות העצמיות של אג"ח החברה, מהם כ-3 מיליון שקל נרשמו ברבעון השלישי. לאור מצב המלחמה, ובמסגרת הצעדים לניהול הסיכונים בהם נוקטת החברה בקשר לכך, בוחנת החברה באופן רציף גם את פעילות רכישת האג"ח של החברה.

לגרף מלרן לחצו כאן

25 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 1.42 מיליון במלרן
קרנות נאמנות שמחזיקות את מלרן. לרשימה המלאה
x