אלקטרה בע"מ מסכמת את הרבעון השלישי של שנת 2023 עם צמיחה בכל מגזרי הפעילות

ההכנסות ברבעון עלו בכ-12.4% לכ-3 מיליארד שקל; ה-EBITDA ברבעון הסתכם לכ-234 מיליון שקל והרווח הנקי הסתכם לכ- 74.3 מיליון שקל

 

 

 
איתמר דויטשר, מנכ״ל אלקטרה, קרדיט: טל גבעוניאיתמר דויטשר, מנכ״ל אלקטרה, קרדיט: טל גבעוני
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/11/2023

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 ההכנסות צמחו בכ-11.4% לכ-8.8 מיליארד שקל; הרווח הנקי הסתכם לכ-196.5 מיליון שקל.

צבר העבודות המשיך במגמת הגידול והגיע ברבעון לכ-30.8 מיליארד שקל.

איתמר דויטשר, מנכ"ל קבוצת אלקטרה: "החברה ממשיכה במסלול של צמיחה ומסכמת את תשעת החודשים הראשונים והרבעון השלישי לשנת 2023 עם גידול בהכנסות בכל מגזרי הפעילות, וגידול ברווחיות במרבית המגזרים, לרבות מגזר פרויקטים בחו"ל שעלה על פסי צמיחה בהיקף הפעילות וברווחיות. 

בחודשים האחרונים זכינו בשני פרויקטים נוספים משמעותיים בתחום הגרינטק, שלהערכתנו יהפוך למנוע צמיחה ורגל משמעותית נוספת לקבוצת אלקטרה. במסגרת זו, זכינו במכרז של איגודן לתכנון, בנייה ותפעול של מתקן לייבוש בוצה בהיקף כולל בסך של כ-1.75 מיליארד שקל. כמו כן, נבחרנו כחברה הזוכה במכרז לתכנון, הקמה ותפעול של מערכת פניאומטית נוספת במתחם יבנה מזרח בהיקף של כ-212 מיליון שקל. 

במקביל, אנו ממשיכים לממש החזקות בפרויקטי זכיינות לטובת הצפת ערך לקבוצה. בדומה למכירת ההחזקה בפרויקט האגירה השאובה ומכירת ההחזקות בקבלן ההיסעים בפרויקט הנתיבים המהירים בגוש דן אשתקד, השנה, לאחר תום הרבעון, חתמנו על הסכם למכירת הזכיין במעונות הסטודנטים בבר-אילן. לאחר שתושלם העיסקה, היא תניב לאלקטרה רווח לפני מס המוערך בכ-20 מיליון שקל, ותביא להקטנת החוב הפיננסי שלנו בכ-430 מיליון שקל. 

בתחילת אוקטובר פרצה בישראל מלחמת חרבות ברזל. אנחנו משתתפים באבלם הכבד של משפחות הנרצחים והחללים, ומייחלים להשבת החטופים במהרה לביתם. המלחמה הובילה להאטה ולשיבוש בכלכלה הישראלית, ואנו פועלים להתאמת פעילות הקבוצה במגזרי הפעילות השונים על מנת לצמצם השפעות אלה. אנחנו מאמינים בחוזקו של המשק הישראלי, וסבורים שישראל תחזור לתנופת פעילות במהרה, כאשר אלקטרה תהיה שחקנית מרכזית בשיקום האזורים שנפגעו ובהקמת פרויקטים שיבססו את המשך צמיחת המשק במגזרי הבנייה והתשתיות, ובמגזרים העסקיים הנוספים שלנו". 

קבוצת אלקטרה, בניהולו של איתמר דויטשר, מסכמת את הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2023.

להלן עיקרי התוצאות לרבעון השלישי לשנת 2023:

סך ההכנסות ברבעון צמחו בכ-12.4% לכ-3 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-2.6 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מצמיחה בכל מגזרי הפעילות בהם פועלת הקבוצה, כתוצאה מגידול בכמות הפרויקטים אותם מבצעת הקבוצה. 

הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-21% לכ-243.1 מיליון שקל, לעומת כ-200.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022.

הכנסות אחרות, נטו ברבעון הסתכמו לכ-1.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-54.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, אשר כללו בעיקר רווח בסך של כ-56 מיליון שקל כתוצאה ממכירת החזקות הקבוצה בקבלן ההיסעים בפרויקט הנתיבים המהירים של גוש דן.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2023 הסתכם לכ-74.3 מיליון שקל, לעומת כ-94.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בניטרול הרווח ממכירת ההחזקות בקבלן ההיסעים בפרויקט הנתיבים המהירים, הסתכם הרווח הנקי בתקופה המקבילה אשתקד בכ-51.2 מיליון שקל, ובהתאם הרווח הנקי ברבעון השנה משקף עלייה בשיעור של כ-45% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון הסתכם לכ-233.9 מיליון שקל, לעומת כ-253.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, שכלל את הרווח האמור ממכירת פרויקט הנתיבים המהירים, כאמור. בניטרול רווח זה, ה-EBITDA ברבעון משקפת עלייה בשיעור של כ-18.5%.

ממאזן החברה, נכון ל-30 בספטמבר 2023 עולה כי סך אמצעיה הנזילים של הקבוצה (מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לזמן קצר) הסתכמו בכ-569 מיליון שקל.

ההון העצמי של החברה, נכון ל-30 בספטמבר 2023 הסתכם בכ-1.9 מיליארד שקל. 

צבר העבודות של אלקטרה נכון ליום 30 בספטמבר, 2023 עלה לכ-30.8 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-28.3 מיליארד שקל בסוף שנת 2022.

תוצאות המגזרים ברבעון השלישי לשנת 2023:

ההכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל עלו ברבעון בכ-9.4% לכ-1.4 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.3 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעליה בהיקפי הביצוע בתחום התשתיות במגזר זה. הרווח התפעולי במגזר הסתכם לכ-26.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-31.6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022. השינוי ברווח נובע מירידה ברווחיות בתחום התקנת מערכות אלקטרו-מכניות ותחום קבלנות ראשית לבניה, בקיזוז עלייה ברווחיות בתחום התשתיות.

במגזר הפעלה, שירות ואחזקה עלו ההכנסות בתקופה בכ-17.7% לכ-754.9 מיליון שקל, בהשוואה ל-641.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מאיחוד תוצאות אלקטרה טרגט אשר לא נכללו בתקופה המקבילה אשתקד וכן מגידול אורגני בהיקפי הפעילות במגזר זה. הרווח התפעולי במגזר זה הסתכם לכ-61.8 מיליון שקל, עלייה של כ-26.4% בהשוואה לכ-48.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022, בין היתר הודות לתרומתה החיובית של אלקטרה טרגט לתוצאות המגזר. 

במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל עלו ההכנסות ברבעון בכ-8.7% לכ-448.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-412.2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022. הגידול נובע בעיקר מעלייה בהיקפי הפעילות בארה"ב. הרווח התפעולי במגזר עלה לכ-12.2 מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי בסך של כ-2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה בעיקר מעלייה ברווחי Electra USA.

במגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום צמחו ההכנסות ברבעון בכ-34.4% לכ-175.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-130.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במגזר זה עלה בכ-36% לכ-16.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-12.1 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת. 

במגזר הזכיינות עלו ההכנסות בתקופה בכ-20.5% לכ-333.5 מיליון שקל, לעומת כ-276.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות מגזר זה נבע מעלייה בהכנסות בפרויקט קריית הממשלה המחוזית בנתניה ומעלייה בהכנסות אלקטרה אפיקים. הרווח התפעולי במגזר זה הסתכם לכ-10.2 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי בסך של כ-64.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד שכלל רווח הון בסך של כ-56 מיליון שקל ממכירת החזקות הקבוצה בקבלן ההיסעים בפרויקט הנתיבים המהירים בגוש דן. בנטרול רווח זה, הסתכם הרווח במגזר זה אשתקד בכ-8.9 מיליון שקל.

להלן עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023

סך ההכנסות בתקופה צמחו בכ-11.4% לכ-8.8 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-7.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מצמיחה בכל מגזרי הפעילות בהם פועלת הקבוצה, בעיקר כתוצאה מגידול בכמות הפרויקטים אותם מבצעת הקבוצה. 

הרווח הגולמי בתקופה של 2023 עלה בכ-17.9% לכ-720 מיליון שקל, לעומת כ-610.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות אחרות, נטו בתקופה הסתכמו לכ-1 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות אחרות, נטו בסך כ-154 מיליון שקל שנרשמו בתקופה המקבילה אשתקד, אשר כללו רווח בסך של כ-87 מיליון שקל בגין ממכירת החזקות הקבוצה בזכיין בפרויקט אגירה שאובה בגלבוע, וכן רווח בסך כ-56 מיליון שקל ממכירת החזקות הקבוצה בקבלן ההיסעים בפרויקט הנתיבים המהירים בגוש דן.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכם לכ-196.5 מיליון שקל, לעומת כ-284.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בניטרול רווחי ההון שנבעו לחברה אשתקד, כאמור לעיל, הסתכם הרווח לסך של כ-169.6 מיליון שקל, ומשקף עלייה בשיעור של כ-15.9%.

ה-EBITDA בתקופה הסתכם לכ-679.2 מיליון שקל, לעומת כ-765.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2022.  בניטרול ריווחי ההון שנבעו לחברה, כאמור לעיל, הסתכם ה-EBITDA אשתקד בכ-622.5 מיליון שקל, ובהתאם משקף עלייה של כ-9.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

אירועים נוספים בתקופת הדוח ולאחריה: 

באוקטובר 2023 חתמה אלקטרה עם חברת גיזה זינגר אבן אקוויטי על הסכם למכירת מלוא החזקות החברה בחברת קמפוס אלקטרה, שהינה הזכיין בפרויקט מעונות הסטודנטים בבר אילן. ע"פ עקרונות ההסכם ובהתבסס על הערכות ראשוניות של הנהלת החברה, בין היתר גם בהתייחס למועד השלמת העסקה צפוי לנבוע לחברה רווח הון חשבונאי לפני מס בסך של כ-20 מיליון שקל, תזרים מזומנים חיובי של כ-12.5 מיליון שקל ובנוסף, צפויה החברה לקבל תמורות ותזרימי מזומנים נוספים המותנים בתנאים ובמועדים שונים בהתאם להסכם. כתוצאה מהעסקה החוב הפיננסי של החברה צפוי לרדת בכ-430 מיליון שקל.

בספטמבר 2023 זכתה אלקטרה תשתיות במכרז לתכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכת פניאומטית לאיסוף פסולת בשטח מתחם יבנה מזרח-שורק הכולל כ-12,500 יח"ד וכן כ-440 אלף מ"ר של שטחי מסחר ותעסוקה תמורת כ-212 מיליון שקל. עבודות ההקמה צפויות להימשך כ-40 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה ותקופת התפעול והתחזוקה צפויה לעמוד על 6 שנים עם אופציה להארכה על ידי העירייה.

בספטמבר 2023 זכתה הקבוצה  במכרז שפירסמו חברת איגודן ואגודת המים השיתופית מי אזור דן, למימון, עבודות תכנון, בניה, תפעול, תחזוקה והעברה של מתקן לייבוש בוצה בשפד"ן. ההיקף הכולל של הפרויקט עומד על  כ-1.75 מיליארד שקל, מתוכו כ-450 מיליון שקל בגין הקמתו, וכ-1.3 מיליארד שקל נוספים תמורת הפעלתו, במשך תקופה כוללת (הקמה ותפעול) של 24 שנה. הקמת הפרויקט מתוכננת לתקופה של עד 4 שנים. הפרויקט יופעל במתכונת של BOT (מימון, הקמה ותפעול), בזכיינות לתקופה של 20 שנה מתום תקופת ההקמה.

ביולי 2023 זכתה אלקטרה בניה (בבעלות מלאה של החברה) בפרויקט פינוי בינוי קולומביה בירושלים של חברת קרסו. התמורה בגין ביצוע העבודות בפרויקט, שיתפרס על פני כ-5 שנים, צפויה לעמוד על כ-458 מיליון שקל בתוספת מע"מ.  

במרץ 2023 זכתה אלקטרה תשתיות במכרז לביצוע עבודות הקמה של המקטע התת-קרקעי בפרויקט 'הקו הכחול' של הרכבת הקלה בירושלים. העבודות צפויות להימשך כ-58 חודשים מיום קבלת צו תחילת העבודה. סך התמורה בפרויקט תעמוד על כ-620 מיליון שקל לפני מע"מ. 

בפברואר 2023 קיבלה אלקטרה בניה, הודעה על זכייתה במכרז של אחוזת מנחם מילשטיין מקבוצת עזריאלי, לפיה תשמש כ"קבלן ראשי" להקמת מתחם "קמפוס סולראדג'" ברמת השרון. תקופת הפרויקט, בו תבצע החברה את התקנת המעליות, נקבעה לכ-24 חודשים. התמורה הצפויה בגין ביצוע העבודות האמורות לאורך תקופת הפרויקט, כולל מעליות, עומדת על כ-245 מיליון שקל בתוספת מע"מ.

בפברואר 2023 קיבלה חברת Electra M&E Polska Sp.zo.o (מוחזקת ב-80%) הזמנת עבודה בהמשך להצעה שהגישה במכרז של קבוצת פולקסווגן לביצוע עבודות אלקטרו-מכאניות, הכוללות עבודות מיזוג אוויר, חימום, אוורור ואוויר דחוס, במסגרת הקמת מפעל חדש בצפון גרמניה לייצור סוללות חשמליות לרכב, אשר יהיה המפעל הראשון מסוגו של קבוצת פולקסווגן באירופה. תקופת הפרויקט נקבעה ל-20 חודשים וסך התמורה הצפויה בגין ביצוע העבודות עומדת על כ-90 מיליוני אירו (כ-355 מיליוני שקל).

לגרף אלקטרה לחצו כאן

195 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 97.74 מיליון באלקטרה
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלקטרה. לרשימה המלאה
x