קליל - תגובה חיובית לדוחות החברה

ההכנסות ברבעון השלישי של 2023 הסתכמו ב-99.5 מיליון שקל | החברה מעריכה השפעה משמעותית למלחמת 'חרבות הברזל' על הכנסות החברה ברבעון הרביעי

 

 

 
פרדי אבוקרט, מנכל קליל, צילום: ראובן קופיצ׳ינסקיפרדי אבוקרט, מנכל קליל, צילום: ראובן קופיצ׳ינסקי
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/11/2023

התזרים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של 2023, גדל לכ-46.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-13 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – בעיקר כתוצאה מקיטון ביתרת המלאי 

צורי דבוש, יו"ר קליל: "החל מיום 7 באוקטובר 2023 מתחוללת במדינת ישראל מלחמת 'חרבות ברזל', לצערנו התנופה שהחלה ברבעון השלישי נקטעה, אך אנו מנצלים את התקופה, וממשיכים ולהשקיע בעתיד, החל משקידה על פיתוח מערכת חלונות פורצות דרך, השקעה בפרסום ותמיכה בעובדים שנפגעו כלכלית באופן מהותי מהמצב. פתחנו קו חם למתקינים המורשים ומסייעים להם ככל שניתן, הנהלת החברה רוצה להביע את הערכתה הרבה על מסירותם של עובדי החברה, לקוחותינו, ספקנו ומשפחותיהם אשר רתומים למאמץ גם בימים קשים ומורכבים אלה. מאחל לכל אזרחי ישראל בשורות טובות". 

פרדי אבוקרט, מנכ"ל קליל: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי של 2023 עם ירידה במכירות, זאת, על רקע ההאטה במשק, התנודתיות בשער החליפין והמשך הירידה בשוקי הנדל"ן, לרבות בביקושים שנרשמו בסגמנט השיפוצים. לצד זאת, רשמנו ברבעון האחרון עלייה של כ- 60% ברווח הנקי, הנובעת בעיקר מהירידה בעלות חומר הגלם לעומת מחירי מלאי חומר הגלם בו נעשה שימוש בתקופה המקבילה אשתקד. בהתאם לנסיבות הקיימות, אנו נוקטים בשורה של פעולות שונות, שמטרתן לצמצם, ככל האפשר, את הפגיעה העתידית בתוצאות החברה, ובכלל זה צמצמנו את היקף שעות העבודה בתפעול ובמטה החברה, כאשר אתר החברה ממשיך לפעול באופן סדיר תוך התאמה להיקפי הביקוש המשתנים. 

לצד זאת, אנו ממשיכים ביישום התוכנית האסטרטגית שלנו, באמצעות מספר מהלכים משמעותיים שהוצאנו לפועל לאחרונה, ביניהם: הסכם לשיתוף פעולה לייצור ושיווק בלעדי של מערכות אלומיניום בישראל בהתמקדות בסגמנט הפרוייקטאלי עם חברת 'ריינארס' הגלובלית; פתיחת אולם תצוגה שלישי בראשון לציון בקונספט חדשני, כחלק משדרוג "חווית הלקוח" בתהליך רכישת מערכות אלומיניום; המשך פיתוח סדרת ה-"באוהאוס", שמכירות מוצריה גדלו ברבעון בכ-47% אל מול התקופה אשתקד. מדובר במותג פרימיום ומוצר דגל של החברה, שאנו מזהים שהוא נותן מענה חדשני ללקוחותינו, ואנו ממשיכים להרחיב את פורטפוליו המוצרים מתוך מטרה להעמיד לרשות כל לקוח את הפתרון הייחודי המתאים לצרכיו".

עיקרי תוצאות רבעון שלישי של שנת 2023:

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו ב- 99.5 מיליון שקל, בהשוואה ל-107.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות נבע הן מירידה במחירי המכירה והן מירידה בכמות הנמכרת. 

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2023 טיפס בכ-18.7%  ל-21.7 מיליון שקל, בהשוואה ל-18.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עלה לכ-21.9% מההכנסות לעומת 17% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. השיפור בשיעור הרווח הגולמי, למרות הירידה בהכנסות, נבע בעיקר מהירידה בעלות חומר הגלם לעומת מחירי מלאי חומר הגלם בו נעשה שימוש בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2023 כמעט והוכפל  לכ-10.1 מיליון שקל, בהשוואה ל-5.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח התפעולי ברבעון טיפס לכ-10.1% מההכנסות לעומת 5.2% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. השיפור בשיעור הרווח התפעולי מיוחס לגידול ברווח הגולמי וקיטון בהוצאות מכירה ושיווק, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2023 טיפס בכ-60% ל-7.5 מיליון שקל, לעומת 4.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

עיקרי תוצאות תשעת החודשים הראשונים של שנת 2023:

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכמו ב- 301 מיליון שקל, בהשוואה ל-357.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי בהכנסות נבע הן מירידה במחירי המכירה והן מירידה בכמות הנמכרת. 

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכם ב- 58 מיליון שקל, בהשוואה ל- 82.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי בתקופה עמד על 19.3% מההכנסות לעומת 23.2% מההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר מההשפעה של הירידה במחירי המכירה, הירידה בכמויות שנמכרו ביחס לעלויות הקבועות בעלות המכר, וכן מהשפעת העלייה בעלות חומר הגלם על תצרוכת החומרים, הנובעת משימוש ברבעון הראשון של השנה במלאי חומרי גלם, שנרכש במהלך שנת 2022, במחירים גבוהים לעומת מחירי מלאי חומר הגלם בו נעשה שימוש בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכם ב-20.8 מיליון שקל, בהשוואה ל-42.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח התפעולי בתקופה עמד על 6.9% מההכנסות לעומת 11.9% מההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי בשיעור הרווח התפעולי נבע בעיקר מהקיטון ברווח הגולמי, כאמור, אשר מותן עם הירידה בהוצאות מכירה ושיווק, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

בתשעת החודשים הראשונים של 2023 רשמה החברה הכנסות מימון, נטו בסך כ-153 אלף שקל, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך של 3.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הפערים בין התקופות נובעים בעיקר משינויים בשווי תיקי ניירות הערך הסחירים ומהפרשי שער. כמו כן נכללו הוצאות בגין שערוך אופציות רכש ומכר בקשר עם רכישת פתח.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכם ב-15.8 מיליון שקל, לעומת 29.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

נתוני מאזן ליום ה-30.09.2023:

לחברה יתרת מזומנים והשקעות בניירות ערך סחירים בהיקף כולל של 102.8 מיליון שקל. לחברה אין התחייבויות פיננסיות.

הונה העצמי של קליל הסתכם ב-375.6 מיליון שקל ומהווה 78% מסך המאזן. 

אירועים עיקריים:

השפעת מלחמת חרבות ברזל: ב-9 בנובמבר עדכנה החברה כי אתר החברה ממשיך לפעול באופן סדיר תוך התאמה להיקפי הביקוש המשתנים, וכי החברה נערכת להמשך המלחמה לאורך זמן, ונוקטת פעולות שונות מתוך מטרה לצמצם, ככל האפשר, פגיעה עתידית בתוצאותיה ובכלל זה צימצום היקפי שעות העבודה בתפעול ובמטה החברה. בתקופה שלאחר תאריך המאזן לנוכח תקופת החגים וההשפעות המלחמה על המשק הישראלי, בדגש על ענף הבנייה והשיפוצים (אשר פעילותה הואטה), בין היתר, לנוכח הוראות והנחיות פיקודה עורף והעיריות והמחסור בכוח אדם, החברה צופה כי עשויה להיות ירידה משמעותית בהיקפי ההכנסות של החברה ברבעון הרביעי של שנת 2023, ובכך להוביל להשפעה על תוצאותיה של החברה ברבעון זה.

בחודש ספטמבר 2023, ניפתח אולם תצוגה חדש במתחם גיגיס בראשון לציון, כחלק משדרוג "חווית הלקוח" בתהליך רכישת מערכות אלומיניום. 

בחודש אוגוסט 2023, אישר דירקטוריון החברה, תוכנית לרכישה עצמית של מניות החברה בהיקף כספי מירבי של 3.6 מיליון שקל. בנובמבר 2023 השלימה החברה רכישה של 19,368 מניות רגילות של החברה בעלות כוללת של כ-3.6 מיליון שקל, המהוות 100% מהיקף התכנית שאושרה.

בחודש מאי 2023, אישר דירקטוריון החברה התקשרות בהסכם שיתוף פעולה עם חברה בלגית מובילה "ריינארס אלומיניום" הפועלת ב-40 מדינות, והמתמחה בפיתוח ושיווק של פתרונות ורכיבי אלומיניום חדשניים לחלונות, דלתות וחזיתות. במסגרת ההסכם, חברת ריינארס תעניק לקליל זכות בלעדית לייצר, לשווק ולמכור את מוצריה, זאת בעבור תשלום על רישיון, תמלוגים על מכירות והתחייבות להיקפי רכישה מינימאליים של מוצרי  חברת ריינראס. ההסכם הינו לתקופה של עד 5 שנים, בכפוף לתנאים מוסכמים בין הצדדים. הסכם זה צפוי לאפשר לחברה להרחיב את סל מוצריה ושירותיה, בהתאם לתכנית האסטרטגית, ויאפשר לקליל להציע פתרונות מתקדמים בתחום קירות מסך המתאימים לבניינים רבי קומות – שוק שהיקפו גדל בעקביות בשנים האחרונות ומוערך כיום במאות מיליוני שקלים בשנה.

בחודש אוגוסט 2023, אישר דירקטוריון החברה תכנית לרכישה עצמית של מניות החברה בהיקף כספי של עד 3.6 מיליון שקל. במסגרת תוכנית הרכישה, נרכשו נכון לתאריך המאזן 10,280 מניות רגילות תמורת סכום כולל של כ- 1.9 מיליון שקל, ולאחר תאריך המאזן נרכשו עוד 5,065 מניות רגילות תמורת 923 אלפי שקל.

בחודש מאי 2023, הושק מתקן צביעה חדשני בעל יכולות טכנולוגיות מתקדמות, בהשקעה של כ-30 מיליון שקל. 

לגרף קליל לחצו כאן

47 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 22.66 מיליון בקליל
קרנות נאמנות שמחזיקות את קליל. לרשימה המלאה


x