קבוצת שלמה מפרסמת את הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2023

שלמה החזקות מציגה צמיחה בהכנסות ברבעון השלישי של 2023 בכל מגזרי הפעילות שגדלו בכ-6% והסתכמו בכ-1.4 מיליארד ש"ח; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-135 מיליון ש"ח

 

 

 
אסי שמלצר, צילום: עזרא לויאסי שמלצר, צילום: עזרא לוי
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/11/2023

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הכנסות הקבוצה צמחו בכ-9% והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ-324 מיליון ש"ח.

חטיבת הרכב והאשראי רשמה גידול של כ-4% בהכנסות הרבעון השלישי שהסתכמו בכ-1.1 מיליארד ש"ח.

שיפור בתוצאות חברת הביטוח ברבעון השלישי - ההכנסות מפרמיות צמחו בכ-13% והחברה עברה להציג רווח של כ-22 מיליון ש"ח.

במהלך הרבעון החברה התקשרה בהסכם השקעה של קרן ההשקעות האמריקאית, אפיניטי פרטנרס, שהוקמה ומנוהלת על ידי ג'ארד קושנר, תמורת 150 מיליון דולר, בכ-15% מפעילות חטיבת הרכב והאשראי של הקבוצה.

חברת שלמה החזקות, מקבוצת שלמה מפרסמת את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2023 ומציגה גידול בהכנסות בכל מגזרי הפעילות. סך הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי צמחו בכ-6% והסתכמו בכ-1.4 מיליארד ש"ח לעומת כ-1.3 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד: 

ההכנסות במאוחד ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכמו בסך של כ-1.4 מיליארד ש״ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בה ההכנסות הסתכמו בכ-1.3 מיליארד ש"ח. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכמו בכ-4 מיליארדי ש"ח ורשמו גידול של 9% אל מול ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד, שהסתכמו בסך של כ- 3.6 מיליארדי ש״ח.

הרווח הנקי במאוחד (החלק המיוחס לבעלים) ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם בסך 135 מיליון ש״ח, לעומת 160 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הרווח הנקי במאוחד (החלק המיוחס לבעלים) הסתכם ב-324 מיליון ש"ח לעומת 373 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי במאוחד ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכם בסך של 192 מיליון ש״ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בה הרווח התפעולי הסתכם ב-255 מיליון ש"ח. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכם ב-475 מיליון ש"ח אל מול הרווח התפעולי בתקופה המקבילה אשתקד, שהסתכם בסך של כ-590 מיליון ש"ח.

הרווח התפעולי בתחום הרכב והאשראי ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכם בסך 194 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח תפעולי בתקופה המקבילה אשתקד, שהסתכם בסך 266 מיליון ש"ח. בנוסף, הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, הסתכם ב-628 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח התפעולי בתקופה המקבילה אשתקד, שהסתכם ב-680 מיליון ש"ח. 

בתחום הביטוח חברת שלמה ביטוח עברה להציג רווח שהסתכם לסך 22 מיליון ש"ח ברבעון השלישי לשנת 2023, לעומת הפסד של 7 מיליוני ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 נרשם הפסד בסך 58 מיליון ש"ח לעומת הפסד בסך 64 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. חברת הביטוח רשמה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 רווחים מהשקעות בסך של כ-101 מיליון ש"ח לעומת כ-36 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. חל שיפור בתחום רכב חובה, בקיזוז הרעה בענף ביטוח רכב רכוש בחציון הראשון של שנת 2023.

x