הבנק הבינלאומי - תוצאות רבעון 2023

 

 

 
סמדר ברבר צדיק, מנכ״ל הבנק הבינלאומי, צילום: תמר מצפיסמדר ברבר צדיק, מנכ״ל הבנק הבינלאומי, צילום: תמר מצפי
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2023

ב-7 באוקטובר נפתחה מתקפת טרור רצחנית ואכזרית על מדינת ישראל. לב כולנו עם המשפחות שאיבדו את יקיריהן ואנו מבקשים להביע את השתתפותנו בצערן העמוק של משפחות הנרצחים וההרוגים. אנו שולחים איחולי החלמה מהירה לפצועים ומתפללים לשלומם ולהשבתם של כלל החטופים במהרה. ברצוננו לחזק את ידי חיילי צה״ל וכוחות הביטחון שנלחמים בעוז ובגבורה ומייחלים לשובם בשלום. כוח הרצון ויכולת העמידה הם שמות נרדפים לעם ישראל. ביחד ננצח.

הבנק הבינלאומי מעניק שירותים בנקאיים מתחילת הלחימה ולאורך תקופת המלחמה במרבית הסניפים בערים ובבסיסי הצבא, וכן שולח סניפים ניידים לאזורי המפונים ולבסיסים. הבנק  נרתם לסיוע והקלה למגוון אוכלוסיות שנפגעו במהלך מלחמת "חרבות ברזל" ונקט בשורת צעדים לטובת הקהילה:

הגדלת תקציב התרומות באופן משמעותי בהיקף של מיליוני ש"ח, לתמיכה בתושבי העוטף ובלוחמים. במסגרת זו העמיד הבנק תקציב משמעותי לתמיכה ולווי בקיבוץ ניר עוז בתהליך השיקום וזאת לצד תרומות לכוחות הביטחון, לישובים נוספים בעוטף,  לבתי חולים ועוד. 

עובדי הבנק לוקחים חלק במגוון התנדבויות ותומכים במאמץ המלחמתי. 

ללקוחות הבנק, מעמיד הבנק שורה של הקלות והטבות: 

לתושבי העוטף ושדרות- חצי שנה של שקט מתשלום המשכנתא- המורכבת מוויתור על שלושה חודשי תשלום ועוד שלושה חודשים של דחייה ללא תשלום ריבית.

 ללקוחות המתגוררים בעוטף  מציע הבנק גם הלוואה עד סכום של 20,000 ש"ח ללא ריבית והצמדה לתקופה של שנתיים.  

הבנק הקים מוקד טלפוני מיוחד לתושבי העוטף

ללקוחות שמתגוררים עד 30 ק"מ מגבול הרצועה, חיילי מילואים ותושבים שפונו מביתם בדרום ובצפון, מעניק הבנק דחייה של משכנתאות והלוואות ל-3 חודשים ללא תשלום ריבית על הדחייה, פטור מעמלות ועוד. 

כבנק המחזיק במותג הבנקאי ״אוצר החייל״- הבנק של כוחות הביטחון, מעניק הבינלאומי הטבות ייחודיות והקים  קרן להלוואות ללא ריבית בהיקף של 100 מיליון ש"ח ללקוחות משרתי הקבע. הקרן מעניקה הלוואות ללא ריבית בהיקף של עד 24,000 ש"ח למשרתי הקבע - המתגוררים בדרום (עד 30 ק״מ מהגבול) ומפוני הצפון, ובהיקף של עד 12,000 ש"ח למשרתי הקבע המתגוררים בשאר יישובי הארץ . 

משרתי הקבע זכאים בבינלאומי גם לדחייה של 3 חודשים של תשלומי המשכנתא ללא ריבית על הדחייה. 

אומדן העלויות הכרוכות לבנק הקשורות בהטבות ללקוחות על מנת להתמודד עם השלכות המלחמה, מוערכות בסך של עד 120 מיליון ש"ח בניצול מלא (מהווה כ-7% מהרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה). 

איתנות פיננסית גבוהה:

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון 10.84%,  1.6% מעל היחס הרגולטורי הנדרש.

יחס כיסוי הנזילות גבוה ועלה לשיעור של 142%.

רווח נקי של 455 מיליון ש"ח לבינלאומי ברבעון השלישי של שנת 2023.

התשואה להון -16%.

רווח נקי של 1,673 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של 2023.

התשואה להון - 20.5%.

ברבעון השלישי המשיך הבנק להגדיל את ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי בשל עליית אי הוודאות ורמת הסיכון הנובעת מההשלכות הכלכליות האפשריות  של המלחמה. בהתאם, ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון השלישי ב -165 מיליון ש"ח (שיעור של 0.55% מתיק האשראי), גידול  של 122 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד, הנובע כולו מההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי.

יחס ה- NPL הנמוך של הבנק, יחס שמצביע על איכות תיק האשראי שומר על רמות נמוכות והגיע ל-0.49%.

הבינלאומי מפרסם דוחות לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 המשקפים המשך צמיחה בתחומי פעילות הליבה של הבנק תוך המשך שמירה על האיתנות הפיננסית: 

הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב- 1,673 מיליון ש"ח, גידול של 48% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון - 20.5%. 

ברבעון השלישי של השנה הסתכם הרווח הנקי ב-455 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-467 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  קיטון בשיעור של 2.6% וירידה של 22.5% ביחס לרבעון השני של 2023. התשואה  להון - 16%.  

סך ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ב-5,036 מיליון ש"ח, גידול של 32.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי הסתכמו סך ההכנסות ב-1,601 מיליון ש"ח, גידול של כ-12%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד וירידה של 7.7% בהשוואה לרבעון השני של 2023. 

הרווח המימוני מפעילות שוטפת גדל בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-43.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, גידול שמוסבר בעיקר מהשפעת עליית הריבית השיקלית והדולרית ומהשפעת העלייה בהיקפי הפעילות.

סך ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון השלישי ב-165 מיליון ש"ח, שיעור של 0.55% מתיק האשראי, גידול בסך של 122 מיליון ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, הנובע כולו מההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי עקב אי הוודאות בשל ההשלכות הכלכליות של המלחמה.  ההוצאות להפסדי אשראי הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים ב-336 מיליון ש"ח, שיעור של 0.38% מתיק האשראי, ועלייה של 262 מיליון ש"ח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.  הגידול נובע מעלייה בהפרשה הקבוצתית בעיקר בשל התאמות של ההפרשה הקבוצתית, בגין החשש מהשפעות מקרו כלכליות חזויות, לנוכח אי הוודאות בתנאים הכלכליים, בין היתר, עקב ההשלכות הנובעות מהמלחמה , השפעת עליית הריבית וההסתברות להאטה כלכלית. ההפרשה להפסדי אשראי כוללת הכנסה פרטנית בסך של 31  מיליון ש"ח.

יחס ה- NPL הנמוך של הבנק, יחס שמצביע על איכות תיק האשראי (יתרת החובות שאינם צוברים או בפיגור של 90 יום ויותר מהאשראי לציבור) שומר על רמות נמוכות והגיע ל-0.49% (ככל שהשיעור נמוך יותר הדבר מעיד על איכות גבוהה יותר של האשראי). 

במהלך השנה האחרונה הגדיל הבנק את יחס הכיסוי הכולל (שעור יחס ההפרשה הכוללת להפסדי האשראי מסך האשראי לציבור) ב-25% משיעור של 1.1% ל-1.37%. 

ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון השלישי ב-733 מיליון ש"ח, ירידה קלה ביחס לרבעון השני של השנה, אז הסתכמו ההוצאות התפעוליות והאחרות ב-740 מיליון ש"ח; ועליה של 7.5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ההוצאות התפעוליות והאחרות ב-2,197 מיליון ש"ח, גידול של 8.3% הנובע בעיקרו מעלייה  בהוצאות שכר בגין הפרשה למענקים, ועלייה בשכר השוטף הנובעת, בין היתר, מחתימה על הסכמי עבודה ל- 2023-2026.

יחס היעילות  עומד בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023  על 43.6%  לעומת 53.3% בתקופה המקבילה אשתקד ו- 50.9% בשנת 2022. הבנק ממשיך להשקיע בתהליכי התייעלות שכוללים, בין היתר, יעול תהליכי עבודה, שילוב אוטומאציה בתהליכים וחדשנות טכנולוגית.

האשראי לציבור גדל בשיעור של 3.8% בשנה האחרונה והסתכם ב-120,073 מיליון ש"ח. היתרה הממוצעת של האשראי לציבור צמחה בשיעור של 8.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה באשראי נעשית תוך שמירה על סיכון מידתי. 

פקדונות הציבור צמחו בשנה האחרונה בשיעור של 9.9%  והסתכמו  ב-181,274 מיליון ש"ח.   

תיק נכסי הלקוחות גדל  ב-15% בשנה האחרונה והסתכם בכ-634.3 מיליארד ש"ח . 

ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק עלה ל-11,583 מיליון ש"ח , גידול בשיעור של 13.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. 

יחס הון עצמי רובד 1 עלה ל- 10.84% לעומת 10.42%  ב-31 בדצמבר 2022. היחס גבוה ב-1.6%  מהיחס הרגולטורי המינימלי הנדרש (סך של  כ-1.7 מיליארד ש"ח  מעל  ההון הרגולטורי הנדרש)

יחס כיסוי הנזילות עלה לשיעור של 142% לעומת 127% בשנת 2022. 

מדיניות חלוקת הדיבידנד היא שנתית (לא רבעונית) של חלוקה בשיעור של עד 50% מהרווח הנקי השנתי. על רקע רמת אי הוודאות הגבוהה בשווקים בארץ בעקבות המלחמה, כמו גם רמת אי הוודאות הנמשכת בשווקים בעולם, החליט דירקטוריון הבנק לאשר חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך של 90 מיליון ש"ח (ברוטו). מובהר כי לא חל שינוי במדיניות חלוקת הדיבידנד של הבנק והיא נותרה בעינה: מדיניות חלוקה שנתית (לא רבעונית) של עד 50% מהרווח הנקי השנתי. דירקטוריון הבנק ימשיך לדון בהמשך יישומה של מדיניות חלוקת דיבידנד של הבנק לאור ההתפתחויות והשפעתן על המשק. 

סמדר ברבר-צדיק, מנכ"ל הבינלאומי: "הבינלאומי נכנס לתקופת אי הוודאות שנוצרה בעקבות המלחמה, כבנק איתן, חזק ויציב עם איתנות פיננסית (נזילות והון) גבוהה ותיק אשראי איכותי ומפוזר. 

הבנק מציג ריווחיות גבוהה לאורך זמן, המשך צמיחה אחראית במגוון הפעילות תוך שמירה על פיזור ואיכות הנכסים. הצמיחה בהכנסות מאפשרת לבנק ליצור כריות בטחון גבוהות יותר בעת הזו, הן כריות להפסדי אשראי, והן כריות הון, בעיקר על רקע רמת אי הוודאות במשק והחשש מהשפעות מאקרו כלכליות חזויות, וההתפתחויות בתנאים הגיאו- פוליטיים. 

אנו מבקשים להביע השתתפותנו בצערן העמוק של משפחות ההרוגים ולשלוח איחולי החלמה מהירה לפצועים. אנו מייחלים לשלומם ולהשבתם של כלל החטופים במהרה ומחזקים את ידי חיילי צה״ל וכוחות הביטחון שנלחמים בעוז ובגבורה, ומתפללים לשובם בשלום. 

ברצוני להודות לדירקטוריון, להנהלה ולעובדי הבינלאומי על האמון והזכות שנפלה בחלקי לעמוד בראש הבנק הטוב במערכת,  ולאחל הצלחה רבה למנכ"ל הנכנס- אלי כהן". 

מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים

 

 

 

 

 

 

 

יחסים פיננסיים עיקריים

 

לתשעת החודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר

 

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

 

 

2023

 

2022

 

2022

 

 

באחוזים

 

 

 

 

מדדי ביצוע עיקריים

 

 

 

 

 

 

תשואת הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנק להון(1)

20.5

15.1

16.6

תשואה לנכסים ממוצעים(1)

1.10

0.82

0.89

יחס הון עצמי רובד 1

10.84

10.17

10.42

יחס המינוף

5.30

5.10

5.19

יחס כיסוי הנזילות

142

127

127

יחס מימון יציב נטו

138

134

133

יחס סך ההכנסות לנכסים ממוצעים(1)

3.3

2.7

2.9

יחס הכנסות רבית, נטו לנכסים ממוצעים(1)

2.5

1.9

2.0

יחס עמלות לנכסים ממוצעים(1)

0.7

0.8

0.8

יחס יעילות

43.6

53.3

50.9

מדדי איכות אשראי עיקריים

 

 

 

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבור

1.25

1.01

1.02

שיעור יתרת ההפרשה הכוללת להפסדי אשראי(2) מיתרת האשראי לציבור

1.37

1.10

1.12

שיעור חובות לא צוברים או בפיגור של 90 ימים או יותר מיתרת האשראי לציבור

0.49

0.47

0.48

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת אשראי לציבור לא צובר

263.8

223.9

219.7

שיעור מחיקות חשבונאיות, נטו מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור(1)

-

0.03

0.03

שיעור הוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור(1)

0.38

0.09

0.11

 

 

 

 

 

נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד

 

לתשעת החודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר

 

 

2023

 

2022

 

 

במיליוני ש"ח

 

 

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

 

1,673

 

1,131

הכנסות רבית, נטו

3,820

2,613

הוצאות בגין הפסדי אשראי

336

74

הכנסות שאינן מרבית

1,216

1,194

  מזה:     עמלות

1,131

1,125

הוצאות תפעוליות ואחרות

2,197

2,028

  מזה:     משכורות והוצאות נלוות

1,353

1,231

רווח נקי בסיסי למניה בת 0.05 ש"ח (בש"ח)

16.67

11.27

 

 

 

 

 

 

 

נתונים עיקריים מהמאזן

 

30 בספטמבר 2023

 

30 בספטמבר 2022

 

31 בדצמבר 2022

 

 

במיליוני ש"ח

 

 

 

 

סך כל הנכסים

 

210,673

 

194,987

 

195,955

  מזה:   מזומנים ופקדונות בבנקים

61,659

56,012

57,130

            ניירות ערך

22,043

15,331

16,010

            אשראי לציבור, נטו

118,577

114,539

115,961

סך כל ההתחייבויות

198,542

184,290

184,920

  מזה:   פקדונות הציבור 

181,274

164,902

168,269

            פקדונות מבנקים

3,824

4,998

4,821

            אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

4,751

5,030

4,749

הון המיוחס לבעלי מניות הבנק

11,583

10,237

10,559

 

 

 

 

 

 

 

נתונים נוספים

 

30 בספטמבר 2023

 

30 בספטמבר 2022

 

31 בדצמבר 2022

מחיר מניה (באגורות)

 

16,360

 

14,500

 

13,900

דיבידנד למניה (באגורות)

706

708

942


(1)מחושב על בסיס שנתי.
(2)לרבות הפרשה בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים.

לגרף בינלאומי לחצו כאן

229 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 508.19 מיליון בבינלאומי
קרנות נאמנות שמחזיקות את בינלאומי. לרשימה המלאה
x