מישורים מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2023

עלייה בשיעורי תפוסה ובביקושים בארה"ב לצד מימוש נכסים בישראל ושיפור בפרמטרים התפעוליים

 

 

 
אלון וקסמן, צילום: אבירם ולדמןאלון וקסמן, צילום: אבירם ולדמן
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2023

החברה רושמת צמיחה בהכנסות (סולו מורחב ללא סקייליין) שעמדו על מעל 34 מיליון ש"ח, לצד גידול ב-NOI בנכסים זהים והמשך שמירה על איתנות פיננסית הכוללת יתרת מזומנים של כ-98 מיליון שקלים.

אלון וקסמן, מנכ"ל החברה: "מרבית הכנסות החברה נובעות כיום מפעילות בחו"ל, כאשר בפעילותנו בארה"ב אנו חווים מגמה חיובית המתבטאת בעלייה בשיעורי התפוסה ובביקושים לשטחי השכרה במרכזים המסחריים שבבעלותנו."

אמיר תמרי, יו"ר הדירקטוריון: "אנו נמצאים כיום עם נכסים בתפוסה טובה בארה"ב ובישראל ובוחנים כל העת אפשרויות למימוש נכסים מחד ורכישת נכסים מאידך".

מישורים, הנסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב, נמצאת בשליטתו של אלכס שניידר ומנוהלת ע"י אלון וקסמן הודיעה הבוקר על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2023. פורטפוליו הנכסים של החברה המשיך להפגין יציבות לצד שיפור בפרמטרים התפעוליים. הכנסות החברה (סולו מורחב ללא סקיילין) צמחו בתשעת החודשים הראשונים של 2023 בכ-13.7% לכ-105.2 מיליון שקל, לעומת כ-92.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה ברבעון השלישי גדלו בכ-13% לכ-34.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-30.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה-NOI מנכסים זהים טיפס בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ-13.7% לכ-73.9 מיליון שקל, לעומת כ-65 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי ה-NOI מנכסים זהים גדל בכ-14.7% והסתכם בכ-24.1 מיליון ש"ח לעומת כ-21 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

ה-FFO (סולו מורחב ללא סקיילין) טיפס בתשעת החודשים הראשונים ב-13.8% לכ-28.9 מיליון שקל, לעומת כ-25.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי חל קיטון קל ב-FFO והוא הסתכם בכ-5.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-6.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מעלייה בהוצאות הריבית בישראל, בקיזוז עם שיפור בפרמטרים התפעוליים, בשיעורי התפוסה ועלייה ריאלית בדמי השכירות.

החברה ממשיכה לשמור על איתנות פיננסית הכוללת יתרת מזומנים וני"ע סחירים (סולו מורחב ללא סקיילין) בסך כ-98 מיליון ש"ח וכן יחס חוב פיננסי, נטו ל-Cap, נטו של כ-54.6% לסוף הרבעון השלישי 2023. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות גדל לכ-745 מיליון ש"ח ומשקף מחיר של כ-21.4 שקלים למניה, ביחס ל-20.4 ש"ח בסוף דצמבר 2022. היקף הנדל"ן להשקעה והמוחזק למכירה (מאוחד) הסתכם בכ-1.46 מיליארד ש"ח, בדומה לסוף שנת 2022.

לאחר סיום הרבעון ביצעה החברה מימוש מוצלח כחתמה על הסכם למכירת נכס מסחרי בביל"ו סנטר, תמורת 46 מיליון שקלים, כ-5% מעל שוויו בספרים. במקביל, סקייליין מתקדמת עם מימושי נכסים שמייצרים בקופתה יתרת מזומנים משמעותית. 

אלון וקסמן, מנכ"ל מישורים מסר: "אנחנו מסכמים את הרבעון השלישי של 2023 עם המשך שיפור בפרמטרים התפעוליים בישראל ובארה"ב וזאת בין היתר בהמשך לפעילות האינטנסיבית של החברה להשבחת נכסיה, שמירת הגמישות הפיננסית וטיוב מבנה החוב. לצד זאת, אנו ממשיכים לפעול בהתאם לאסטרטגיית החברה למימוש נכסים שמיצו את פוטנציאל ההשבחה, ובהקשר זה דיווחנו לאחרונה על מכירת נכס מסחרי במתחם בילו תמורת כ-46 מיליון שקל, מחיר הגבוה משווי הנכס בספרי החברה, דבר המשקף לראייתנו את עוצמת הפורטפליו שלנו. למישורים איתנות וגמישות פיננסית, ואנו פועלים להמשך השבחת הפורטפוליו. יצוין, כי מרבית הכנסות החברה נובעות כיום מפעילות בחו"ל, כאשר בפעילותנו בארה"ב אנו חווים מגמה חיובית המתבטאת בעלייה בשיעורי התפוסה ובביקושים לשטחי השכרה במרכזים המסחריים שבבעלותנו".  

עו"ד אמיר תמרי, יו"ר הדירקטוריון מסר: "התקופה הנוכחית בישראל היא מורכבת וקשה, והנהלת מישורים כולה מרכינה ראש לזכר חללי ונופלי המלחמה ומייחלים לחזרת כל החטופים. במישור העסקי, אנו נמצאים כיום עם נכסים בתפוסה טובה בארה"ב ובישראל ובוחנים כל העת אפשרויות למימוש נכסים מחד ורכישת נכסים מאידך – כחלק מההשבחה המתמדת של הפורטפוליו. במקביל, החברה הבת סקייליין דיווחה לאחרונה על מספר עסקאות מימוש במחירים נאותים והדבר ממחיש את חוזק הפורטפוליו של פעילות זו. הפיזור הגיאוגרפי של החברה מקטין סיכונים ומהוה מקור חוסן לחברה ולהכנסותיה".

הרחבה על התוצאות הכספיות:

דגשים פיננסים עיקריים (סולו מורחב, ללא סקייליין) לרבעון השלישי לשנת 2023:

הכנסות החברה ברבעון גדלו בכ-13% לכ-34.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-30.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

ה-NOI  ברבעון השלישי גדל בכ-10% לכ-25.6 מיליון ש"ח לעומת כ-23.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  

ה-NOI בישראל גדל ברבעון בכ-9% לכ-8.5 מיליון ש"ח לעומת כ-7.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ב- NOI בישראל נובע בעיקר משיפור תוצאות הנכס בחיפה לרבות החניון, וכן והתחזקות המדד.

ה-NOI בארה"ב גדל בכ-10.3% לכ-17.1 מיליון ש"ח לעומת כ-15.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעלייה בשיעור התפוסה במספר נכסים ועלייה ריאלית בדמי השכירות ומהתחזקות הדולר אל מול השקל.

ה-NOI מנכסים זהים גדל ברבעון השלישי בכ-14.7% והסתכם בכ-24.1 מיליון ש"ח לעומת כ-21 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה-FFO ברבעון הסתכם ברבעון בכ-5.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-6.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מעלייה בהוצאות הריבית בישראל, בקיזוז עם שיפור בפרמטרים התפעוליים, בשיעורי התפוסה ועלייה ריאלית בדמי השכירות.

הוצאות המימון, נטו ברבעון הסתכמו בכ-18.7 מיליון ש"ח אל מול כ-15.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהוצאות המימון נובע מעליית ריבית הפריים.

יתרת המזומנים, שווי מזומנים וני"ע שבידי החברה ובחברות בנות בישראל ובארה"ב ללא סקייליין הסתכמה ליום 30 בספטמבר 2023 בכ-98 מיליון ש"ח. כמו כן, לחברה נכס בישראל ללא שיעבוד, בשווי של כ-108 מיליון ש"ח. בנוסף, לחברה מניות של חברת הבת סקייליין אשר חלק מישורים בהון העצמי של סקייליין מסתכם לסך של כ- 379 מיליון ש"ח (המהוות כ-52.75% מהונה העצמי של סקייליין). 

שווי הנדל"ן בארה"ב ובישראל (סולו מורחב) הסתכם בסוף הרבעון השלישי לשנת 2023 בכ-1.46 מיליארד שקל.

דגשים פיננסים עיקריים (מאוחד) לרבעון השלישי לשנת 2023:

סך הכנסות החברה (מאוחד) ברבעון הסתכמו בכ117.7 מיליון ש"ח, לעומת כ122.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הפסד המיוחס לבעלי המניות (מאוחד) ברבעון על סך כ-14 מיליון שקל, לעומת הפסד בסך כ-23.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר ההפסד ברבעון ב-2023 מיוחס לגידול בהוצאות המימון, נטו לכ-53 מיליון שקל, לעומת כ-30 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד אשר מיוחס רובו ככולו לגידול בהוצאות המימון של סקייליין.  

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד על כ-745 מיליון ש"ח (21.4 ש"ח למניה) בסוף ספטמבר 2023, לעומת כ-712 מיליון ש"ח (20.4 ש"ח למניה) בסוף דצמבר 2022.

ה- EPRA NAV  למניה הסתכם ליום 30 בספטמבר 2023 בכ-25.6 ש"ח למניה לעומת כ-24.8 ש"ח למניה ליום 31 בדצמבר 2022.

דגשים פיננסים עיקריים (סולו מורחב, ללא סקייליין) לתשעת החודשים הראשונים של 2023

הכנסות החברה  צמחו בתשעת החודשים הראשונים של 2023 בכ-13.7% לכ-105.2 מיליון שקל, לעומת כ-92.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

ה-NOI טיפס בתשעת החודשים הראשונים בכ-12.6% לכ-80 מיליון שקל, לעומת כ-71 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

ה-NOI מנכסים זהים טיפס בכ-13.7% לכ-73.9 מיליון שקל, לעומת כ-65 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

ה-FFO טיפס ב-13.8% לכ-28.9 מיליון שקל, לעומת כ-25.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

דגשים פיננסים עיקריים (מאוחד) לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023:

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים צמחו לכ-366.3 מיליון שקל, לעומת כ-348 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2023 עם הפסד המיוחס לבעלי המניות בסך כ-32.5 מיליון שקל, לעומת רווח מיוחס לבעלי המניות בסך כ-15.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נובע בעיקר מגידול בהוצאות המימון, נטו, שערוכים שליליים של נדל"ן וכן משינוי שלילי בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים.

לגרף מישורים לחצו כאן

73 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 22.43 מיליון במישורים
קרנות נאמנות שמחזיקות את מישורים. לרשימה מלאה
x