בעקבות דיונים עם רשות ניירות ערך: IBI מבטלת הכנסות בסך 10 מיליון שקל

ההכנסות יבוטלו מדמי הצלחה בפעילות השקעות הנדל"ן בארה"ב

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2023

בהמשך לדיונים שקיימה הרשות עם החברה בקשר לאופן הטיפול החשבונאי וההכרה בהכנסה מדמי הצלחה, החברה החליטה לעדכן את שיעור ההפחתה בגין דמי ההצלחה כך שנכון לרבעון 3 יעמוד על 50%. כתוצאה מעדכון אומדן זה, ביצעה החברה הפחתה חד פעמית של 10 מ' מהכנסותיה הצפויות בגין דמי ההצלחה. 

דמי ההצלחה מהווים עמלה לה זכאית החברה בעת השגת תשואה עודפת למשקיעים בקרנות הנדל"ן בארה"ב הנובעים בין היתר ממכירת הנכס לאחר השבחתו. כללי החשבונאות קובעים שניתן להכיר בדמי ההצלחה מקום בו התאגיד סבור שלא יתרחש היפוך משמעותי בסכום המצטבר של ההכנסה שהוכרה כאשר אי הוודאות תתברר בתקופות העוקבות. 

עד לרבעון הראשון של שנת 2023 הכירה החברה בהכנסה מדמי הצלחה הצפויים בגין מימוש חלק מנכסי שותפויות הנדל"ן שלה כששיעור ההפחתה עמד בממוצע על 17% מאותה הכנסה. במהלך השנה קיימה החברה שיח עם סגל הרשות בנוגע לאומדנים החשבונאים הקשורים בשותפויות הנדל"ן וביחוד לגובה שיעור ההפחתה הסביר שיש לאמצו.

בעקבות הדיונים ולאחר שהחברה בחנה את התחזיות בענף הנדל"ן ולאור שינויים אפשריים בריבית ההיוון של נכסי הנדל"ן אשר עלולים להשפיע על שווי הנכסים שמהווים בסיס לחישוב דני ההצלחה עודכן שיעור ההפחתה ברבעון השני של השנה ל-25% וברבעון השלישי הנוכחי עלה ל-50%. 

השפעת עדכון האומדן הוא קיטון של 4 מיליון שקל ברווח הנקי לתקופה של תשעת החודשים הראשונים של 2023 וקיטון של 3.1 מיליון שקל ברווח הנקי לרבעון השלישי של השנה. 

x