מימון ישיר מסכמת את הרבעון השלישי לשנת 2023

שיפור ברווח הנקי וקיטון בהפסדי האשראי לעומת הרבעון הקודם, גידול בתיק ההלוואות ובפעילות המשכנתאות

 

 

 
ערן וולף, מנכ״ל מימון ישיר, קרדיט: גבע טלמורערן וולף, מנכ״ל מימון ישיר, קרדיט: גבע טלמור
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2023

ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו לכ-356.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-377.4 מיליון ש"ח ברבעון השני.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-44.9 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-35.7 מיליון ש"ח ברבעון השני.

ההון המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם לכ-1.26 מיליארד ש"ח ומהווה כ-18.2% מהיקף המאזן סולו.

יתרת תיק ההלוואות על מאזן החברה עלתה לכ-7.3 מיליארד ש"ח, לעומת כ-6.3 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022.

יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה החברה הסתכמה בכ-14 מיליארד ש"ח בסוף הרבעון, בהשוואה לכ-12 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022.

חברת הבת נדל"ן ומשכנתאות העמידה במהלך הרבעון הלוואות חדשות בהיקף של כ-336 מיליון ש"ח. יתרת התיק המשכנתאות גדלה ל-961 מיליון ש"ח, שהביא לראשונה את החברה לרשום רווח רבעוני, וזאת מוקדם מהצפי בתכנית העסקית.

החברה מדווחת על חלוקת דיבידנד של כ-22.5 מיליון ש"ח.

ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר, מסר: "אנחנו מסכמים את הרבעון השלישי עם שיפור ברווח הנקי ביחס לרבעון שקדם לו, עם גידול בתיק ההלוואות ועם קיטון בשיעור הפסדי האשראי. החברה המשיכה ליישם את מדיניות ההקשחה בתנאי הזכאות להלוואות, דבר שמביא אמנם לצמצום מסוים בהיקף העמדת הלוואות הרכב, אך להקטנת נזקי האשראי כפי שחזתה החברה.

המשכנו להציג צמיחה משמעותית בפעילות המשכנתאות עם העמדת הלוואות חדשות בהיקף של כ-336 מיליון ש"ח והיקף תיק של כ-961 מיליון ש"ח. פעילות זאת מתקדמת בקצב מהיר משתכננו ואף הגיעה לרווחיות ברבעון זה.

החברה הגיעה למלחמת חרבות ברזל עם עוצמה פיננסית גבוהה. את הרבעון הרביעי התחלנו עם מסגרות אשראי של כ-2.9 מיליארד ש"ח, מתוכן כ-1.8 מיליארד ש"ח אשראי לא מנוצל. בנוסף אנו עדים להמשך הביקושים להמחאות, כאשר במהלך הרבעון השלישי ביצענו המחאות בהיקף של כ-1.2 מיליארד ש"ח ובסוף חודש אוקטובר 2023 המחאה נוספת של כ-278 מיליון ש"ח."

להלן עיקרי תוצאות הפעילות לרבעון השלישי לשנת 2023: 

ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו לכ-356.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-377.4 מיליון ש"ח ברבעון השני וכ-340.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מגידול בתיק ההלוואות המוחזק ע"י החברה הגדול בכ-1.9 מיליארד ש"ח לעומת התקופה המקבילה. עלייה זו קוזזה ע"י עלייה מתונה יותר בשיעור עליית המדד ביחס לרבעון המקביל. 

הוצאות המימון, נטו ברבעון השלישי הסתכמו לכ-88.6 מיליון ש"ח, לעומת כ-99.4 ברבעון השני וכ-55.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות המימון נבע מעלייה בהיקף ניצול האשראי לאור הגידול המשמעותי בהיקף תיק ההלוואות המאזני של החברה ועלייה בעלויות המימון.

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם לכ-44.9 מיליון ש"ח, לעומת כ-35.7  מיליון ש"ח ברבעון השני וכ-55.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח לעומת הרבעון הקודם נובע בעיקר מהירידה בהפסדי האשראי של החברה. הקיטון ברווח ברבעון השלישי לעומת הרבעון המקביל, נובע בעיקר מעלייה בהפרשות בגין הפסדי אשראי ומעליה בהוצאות המימון עקב גידול התיק ועליית הריבית. 

הוצאות הפסדי אשראי ברבעון השלישי הסתכמו לכ-53.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-74.7 מיליון ש"ח ברבעון השני וכ-36.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. נזק האשראי המשוקלל ברבעון השלישי הסתכם בכ-3.12%, לעומת כ-4.55% ברבעון השני וכ-2.98% ברבעון המקביל אשתקד. הירידה החדה בשיעור נזקי האשראי של החברה בהשוואה לרבעון השני נובעת בעיקר מהקשחת מדיניות החיתום של החברה והחמרת כללי הזכאות להלוואה בחודשים האחרונים כאשר הירידה העיקרית נרשמה במגזר הלוואות הסולו. עיקר הגידול ברבעון השלישי בהשוואה לרבעון המקביל, נובע מגידול בתיק ההלוואות הממוצע הנמצא בסיכון החברה, ומעלייה בשיעור הפסדי האשראי של מגזר הלוואות הסולו לצד גידול מתון יותר בשיעור הפסדי האשראי של הלוואות הרכב, כולל גידול בשיעור ההפרשה ה"כללית" (בגין הלוואות שאינן בפיגור). 

נכון ליום 30 בספטמבר, 2023 יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה החברה הסתכם בכ-14 מיליארד ש"ח (כולל תיק הלוואות שהומחה ו/או שווק עבור צדדים שלישיים) לעומת כ-12 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר, 2022. מתחילת שנת 2023 בוצעו עסקאות המחאה בהיקף של כ-3,274 מיליון ש"ח. 

תיק ההלוואות של מימון ישיר שלא הומחה לצדדים שלישיים נכון ליום 30 בספטמבר 2023 הסתכם בכ-7.3 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-6.3 מיליארד ש"ח לתאריך 31 דצמבר 2022.

ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה נכון ליום 30 בספטמבר 2023 הסתכם לכ-1,257 מיליון ש"ח לעומת כ-1,182 מיליון ש"ח נכון ליום 31 בדצמבר 2022. הגידול נובע מהרווח בתקופה בסך של כ-128 מיליון ש"ח, אשר קוזז בחלקו מחלוקות דיבידנדים בהיקף כולל של כ-63 מיליון ש"ח. שיעור ההון ביחס למאזן סולו מסתכם לכ-18.2%.

בהתאם למדיניות, מדווחת החברה על חלוקת דיבידנד של כ-22.5 מיליון ש"ח אשר ישולם בחודש דצמבר 2023.

האיתנות הפיננסית הגבוהה של החברה מאפשרת לחברה גמישות פיננסית משמעותית והרחבת תיק ההלוואות המאזני שלה על בסיס ההון הקיים.

לגרף מימון ישיר לחצו כאן

135 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 53.95 מיליון במימון ישיר
קרנות נאמנות שמחזיקות את מימון ישיר. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל

11.83%

1414392.3

איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי

8.89%

369696.3

אי.בי.אי. מחקה Solactive ת"א 125 Low Volatility High Dividends

3.76%

1257237.6

תכלית TTF ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים

3.15%

799282.5

תכלית TTF אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי

3.05%

3976599.3

פרופאונד מנייתית

2.73%

3574031.1

אי.בי.אי. מחקה אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי

2.67%

1181587.2

פרופאונד גמישה 

2.26%

682654.8

אינווסטור 360 מניות ערך ישראל

2.19%

40076.7

פסגות יתר

2.01%

825399.9


x