דיפלומט מסכמת את הרבעון השלישי של שנת 2023

ההכנסות ברבעון צמחו לכ-864 מיליון שקל, בהשוואה לכ-758 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד תודות לצמיחה אורגנית ואיחוד לראשונה של החברות שנרכשו בישראל

 

 

 
נעם וימן, צילום: קרן בן ציוןנעם וימן, צילום: קרן בן ציון
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-36 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד; הרווח הנקי ברבעון – כ-21.5 מיליון שקל.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשמה החברה עלייה בהכנסות לכ-2.47 מיליארד שקל וירידה ברווח הנקי לכ-56 מיליון שקל.

קבוצת דיפלומט אחזקות דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, המלמדות על צמיחה בהכנסות בכלל המדינות בה פועלת הקבוצה. הצמיחה בישראל נובעת מצמיחה אורגנית בפעילות וכן מאיחוד תוצאות החברות שנרכשו, נווה פארמה וביגדם, שאוחדו החל מהרבעון הראשון של השנה, וחברת דורות שאוחדה לראשונה החל מהרבעון השני של השנה. מנגד, בשורה התחתונה, הציגה הקבוצה ירידה ברווח הנקי, בעיקר כתוצאה משחיקה בשיעור הרווח הגולמי של חלק מהמוצרים בישראל, וכן מגידול בהוצאות התפעול והוצאות המימון.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי של שנת 2023:

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2023 צמחו לכ-864 מיליון שקל, בהשוואה לכ-758 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה רשמה צמיחה בהכנסותיה הן בישראל והן בפעילותה בחו"ל. להלן חלוקת ההכנסות בפילוח גיאוגרפי:

ההכנסות בישראל ברבעון הסתכמו בכ-494 מיליון שקל בהשוואה לכ-452 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מאיחוד לראשונה של החברות שנרכשו – נווה פארמה, ביגדם ודורות שתרמו כ-35 מיליון שקל להכנסות, ומצמיחה אורגנית בסך של כ-7 מיליון שקל. 

ההכנסות מפעילות בחו"ל - דרום אפריקה, גיאורגיה, ניו זילנד וקפריסין - במחצית הסתכמו בכ-369 מיליון שקל, בהשוואה לכ-305 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בכלל החברות הבנות בחו"ל מציגה הקבוצה צמיחה מגידול אורגני של הפעילות ומכירת מוצרים חדשים. 

הרווח הגולמי של דיפלומט ברבעון השלישי של שנת 2023 עלה והסתכם בכ-187 מיליון שקל, בהשוואה לכ-165 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי הינו בהתאם לגידול במכירות (שיעור הרווח הגולמי נותר ללא שינוי ברמה של 21.7%).

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2023 עמד על כ-36 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2023 עמד על כ-4.2% מההכנסות, בהשוואה לכ-4.8% ברבעון המקביל אשתקד. השינוי ברווחיות נבע בשל עלייה בסך הוצאות התפעול כתוצאה מאיחוד לראשונה של החברות הנרכשות, ומהתייקרויות שונות, בעיקר בהוצאות שכר עובדים, הוצאות פרסום ובהוצאות האחסנה בשל גידול במלאי.

הרווח הנקי של קבוצת דיפלומט ברבעון השלישי של שנת 2023 ירד והסתכם בכ-21.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-26.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הנקי, למרות הגידול בהיקפי הפעילות, נבע בעיקר מגידול בהוצאות תפעול כאמור לעיל וכן מגידול בהוצאות המימון, נטו, כתוצאה מגידול בחוב הפיננסי של החברה לצד העלייה בשיעורי הריבית, וכן בשל הפרשי שער.

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים של שנת 2023:

ההכנסות בתשעת החודשים של שנת 2023 צמחו לכ-2.47 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-2.15 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. החברה רשמה צמיחה בהכנסותיה הן בישראל והן בשאר מדינות פעילותה. להלן חלוקת ההכנסות בפילוח גיאוגרפי:

ההכנסות בישראל בתשעת החודשים של שנת 2023 הסתכמו בכ-1.46 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.31 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה מגידול אורגני בפעילות בסך של כ-70 מיליון שקל, והן מאיחוד לראשונה של החברות בישראל  בסך של כ-83 מיליון שקל. 

ההכנסות מפעילות בחו"ל - דרום אפריקה, גיאורגיה, ניו זילנד וקפריסין – הסתכמו בתשעת החודשים של שנת 2023 מחצית בכ-1 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-844 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות מיוחסת לגידול אורגני בכל הטריטוריות, וכן מתרומה בגין הפרשי תרגום חיוביים בסך כ-41 מיליון שקל. 
 
הרווח הגולמי של דיפלומט בתשעת החודשים של שנת 2023 הסתכם בכ-528 מיליון שקל, בהשוואה לכ-457 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הגולמי נובעת בעיקרה מהגידול במכירות ושינוי בתמהיל המכירות.

הרווח התפעולי בתשעת החודשים של שנת 2023 הסתכם בכ-94 מיליון שקל בהשוואה לכ-97 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי נובע בעיקר מהגידול בהוצאות התפעול ובשיעורן כתוצאה מאיחוד לראשונה של החברות בישראל, מעלייה בהוצאות שכר עובדים, וכן בהוצאות פרסום ובהוצאות אחסנה בשל גידול במלאי. שיעור הרווח התפעולי בתשעת החודשים של 2023 ירד לכ-3.8% מההכנסות, בהשוואה לכ-4.5% בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי של קבוצת דיפלומט בתשעת החודשים של שנת 2023 ירד והסתכם בכ-56 מיליון שקל, בהשוואה לכ-72 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת מהשינוי ברווח התפעולי, כאמור, וכן מגידול בהוצאות המימון, נטו כתוצאה מגידול בחוב הפיננסי של החברה לצד העלייה בשיעורי הריבית וכן מהפרשי שער. 

נתוני מאזן ליום ה-30.09.2023 ודגשים עיקריים:

לחברה יתרת מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-81 מיליון שקל, לצד פיקדון לזמן ארוך בסך של כ-104 מיליון שקל המיוחס לנטילת חוב בנקאי בסוף שנת 2021 לצורך מימון הקמת המרלו"ג בקיסריה. 

החוב הפיננסי הסתכם בכ-512 מיליון שקל. בהתאם לכך, החוב הפיננסי, נטו של החברה מסתכם בכ-327 מיליון שקל. העלייה בהיקף החוב הפיננסי, נטו של החברה במהלך השנה האחרונה מיוחס בעיקר לתשלום עבור רכישת החברות- דורות, נווה פארם וביגדם – בתמורה לסכום כולל של כ-172 מיליון שקל.

ההון העצמי של דיפלומט עלה לכ-818 מיליון שקל, בהשוואה לכ-769 מיליון שקל בסוף שנת 2022. ההון העצמי מסך המאזן עומד על כ-42.5%.

השפעת מלחמת חרבות ברזל:  בחודש אוקטובר 2023 פרצה מלחמת חרבות ברזל.  נכון למועד פרסום הדוח, השפעת המלחמה על תוצאות פעילות החברה אינה מהותית. החברה מציינת, כי האמור עשוי להשתנות, בין היתר, נוכח חוסר הוודאות בקשר עם היקף המלחמה והמשכה. 

בחודש מרץ 2023, השלימה דיפלומט את העסקה לרכישת 51% יחידות השתתפות באגודה חקלאית שיתופית מוצרי שום ותיבול דורות, וזאת בתמורה לסך של כ-76 מיליון שקל. דורות פועלת בתחום הפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מוצרי ירק ותיבול קפואים  תחת המותג "דורות" בישראל ונחשבת לאחד מהשחקנים המובילים בתחומה בשוק המקומי. בנוסף, פועלת "דורות" גם בארה"ב ובמספר מדינות באירופה המהוות כמחצית מסך המכירות של הקבוצה. 2023. 

בחודש ינואר 2023, השלימה דיפלומט את רכישת נווה פארמה וביגדם. שתי החברות פועלות בתחומי הפארמה ותוספי התזונה. במסגרת ההסכמים רכשה דיפלומט 65%  ממניות חברת נווה פארם תמורת כ-81 מיליון שקל וכן כ-90.2% ממניות חברת ביגדם תמורת כ-15 מיליון שקל. חברת נווה פארמה עוסקת בפיתוח ושיווק תוספי תזונה, אביזרים רפואיים, וכן פיתוח וייצור מותגים פרטיים בעבור חברות פארמה במספר מדינות בעולם. חברת ביגדם עוסקת במכירות מוצרי נווה פארמה בערוץ האונליין מחוץ לישראל, בעיקר באמצעות פלטפורמת המכירות של אמזון. 

לגרף דיפלומט לחצו כאן

109 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 39.67 מיליון בדיפלומט אחזקות
קרנות נאמנות שמחזיקות את דיפלומט אחזקות. לרשימה המלאה
x