אלקו מסכמת את הרבעון השלישי של 2023: ההכנסות הסתכמו בכ-4.89 מיליארד שקל

ההכנסות ברבעון השלישי עלו לכ-4.89 מיליארד שקל; בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 עלו ההכנסות לכ-14.24 מיליארד שקל

 

 

 
מימין לשמאל: מייקי ודני זלקינד, בעלי חברת אלקו, צילום: ישראל הדרימימין לשמאל: מייקי ודני זלקינד, בעלי חברת אלקו, צילום: ישראל הדרי
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

התוצאות בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הושפעו, בין היתר, מהשקעת אלקטרה צריכה ברשת  Carrefour בישראל, מהפחתה בדסק"ש, וכן מהפסדי אלקטרה פאוור ואלקטרה נדל"ן.

ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון - כ-70.5 מיליון שקל ובתקופה כ-193 מיליון שקל.

אבי ישראלי, משנה למנכ"ל אלקו: "בראש ובראשונה, על רקע מלחמת 'חרבות ברזל' שפרצה לאחר תום הרבעון השלישי, החברה משתתפת באבלן הכבד של משפחות הנרצחים, מייחלת להחלמת הפצועים ולהמשך חזרתם של החטופים לבתיהם, ומחזקת את ידיהם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. 

באשר לתוצאות הפעילות העסקית בתשעת החודשים הראשונים של השנה, אנו מציגים צמיחה בהכנסות, ומנגד הפסד בשורה התחתונה, שהושפע בין היתר מהוצאות חד פעמיות בגין המהלך התקדימי של השקת רשת Carrefour בישראל, מהפחתת ערך ההשקעה בחברת דיסקונט השקעות, וכן מהפסדי אלקטרה נדל"ן ואלקטרה פאוור.

אלקטרה בע"מ ממשיכה במגמת הצמיחה שלה ומסכמת את תשעת החודשים הראשונים והרבעון השלישי לשנת 2023 עם עלייה בהכנסות בכל מגזרי הפעילות, וגידול ברווחיות במרבית המגזרים, לרבות מגזר פרויקטים בחו"ל שממשיך בצמיחה בהיקף הפעילות וברווחיות. 

אלקטרה מוצרי צריכה מציגה גידול בהכנסות בתמיכת מגזרי המזון, קמעונאות חשמל הפנאי וספורט. במהלך התקופה השיקה החברה בהצלחה את רשת Carrefour שמונה עד מועד הדוח 72 סניפים, ומציגה גידול מהותי במכירות בסניפים שהוסבו וממשיכה בעבודה מאומצת לפיתוח וייעול הרשת, כאשר ברבעון השלישי כבר עברה הרשת ל-EBITDA חיובי. תקופת המלחמה מבטאת את עוצמת המודל העסקי המגוון של החברה הנשען על מספר רגליים חזקות בתחום מוצרי הצריכה בישראל ואנו ממשיכים לפעול כל העת לביסוס וחיזוק תחומי הפעילות של החברה. 

אלקטרה נדל"ן ממשיכה ביישום האסטרטגייה לניהול קרנות השקעה פרטיות המשקיעות בנכסי בסיס איכותיים בארה"ב. קרן 4 של החברה להשקעות במקבצי דיור חצתה השנה את יעד הגיוס של מיליארד דולר כאשר כמחצית מהיקף ההשקעה מגיע ממשקיעים זרים, ואנו רואים בכך הבעת אמון נוספת ביכולות החברה. תוצאות הפעילות הושפעו בעיקר מעליית שיעורי ההיוון של נכסי הקרנות, עם עליית הריבית והאינפלציה, כאשר לצד זאת תנאי השוק החזקים בתחום הדיור להשכרה באזורים בהם פועלים החברה והמודל העסקי מבוסס השבחה, יאפשרו המשך יצירת ערך לאורך זמן.   

אלקטרה פאוור מתקדמת ביישום התכנית האסטרטגית להפיכתה לחברה מובילה, חדשנית וממוקדת לקוח לאספקת אנרגיה וחשמל. במסגרת זו, החברה מיקדה את מטרותיה לצמיחה וחיזוק פעילות הגפ"מ, ביסוס צמיחה בתחום הגז הטבעי והקוגנרציה, וכן כניסה משמעותית לפעילות אספקת חשמל ללקוחות פרטיים ומסחריים במטרה להיות שחקן מוביל ומשמעותי בתחום זה. כחלק מיישום האסטרטגייה מכרה החברה את אחזקותיה בפעילות הייזום הסולארי בישראל, בעקבותיו רשמה ירידה ערך של כ-43 מיליון שקל והפסד ברבעון."

קבוצת אלקו פרסמה היום את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2023. 

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023

סך ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכמו לכ-14.24 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-14.37 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה רשמה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הפסד המיוחס לבעלי המניות של כ-193 מיליון שקל, לעומת רווח נקי מיוחס לבעלי המניות בסך של כ-626 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד. הירידה נובעת מהפחתת השקעתה של החברה בדסק"ש בסך כ-132 מיליון שקל, מגידול בהוצאות המימון, נטו וכן מהפסדים בתקופה של החברות אלקטרה נדל"ן, אלקטרה פאוור ואלקטרה צריכה. יצוין, כי הרווח בתקופה המקבילה אשתקד כלל רישום הכנסות אחרות בסך כ-143 מיליון שקל בגין מימוש אלקטרה בזכיין פרויקט אגירה שאובה בגלבוע ומכירת החזקותיה בקבלן ההיסעים בפרויקט הנתיבים המהירים בגוש דן. 

ממאזנה המאוחד של אלקו עולה, כי לקבוצה מצבת מזומנים והשקעות לזמן קצר, נכון ליום 30.9.2023, של כ-1.25 מיליארד שקל.

הונה העצמי של אלקו, נכון ל-30.9.2023, הסתכם בכ-5.26 מיליארד שקל (מתוכם כ-2.44 מיליארד שקל מיוחס לבעלי מניות החברה).

דיבידנדים – במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2023 הכריזו אלקטרה בע"מ אלקטרה צריכה ואלקטרה נדל"ן על דיבידנדים שחלקה של אלקו בהם עמד על כ-94 מיליון שקל, מתוכם התקבלו בחברה 72 מיליון שקל עד למועד הדוח, וכ-22 מיליון שקל התקבלו לאחר מועד הדו"חות. במהלך התקופה חילקה אלקו דיבידנדים בסך כ-70 מיליון שקל לבעלי מניותיה.

להלן תרומת החברות הבנות הציבוריות לרווחי בעלי מניות החברה בתשעת החודשים לשנת 2023:

אלקטרה בע"מ רשמה בתקופה הכנסות של כ-8.77 מיליארד שקל, לעומת כ-8 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ותרמה רווח של כ-85 מיליון שקל, לעומת רווח בסך של כ-120 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נבע מגידול בכלל מגזרי הפעילות של הקבוצה כתוצאה מגידול בפרויקטים אותם מבצעת הקבוצה, וכן מאיחוד חברות שלא נכללו באופן מלא אשתקד. בניטרול הכנסות אחרות אשתקד, שמרביתן מיוחסות למכירת החזקות  החברה בזכיין בפרויקט אגירה שאובה בגלבוע ובקבלן ההיסעים בפרויקט הנתיבים המהירים של גוש דן, רשמה אלקטרה גידול ברווח. 

אלקטרה מוצרי צריכה רשמה בתקופה הכנסות של כ-4.93 מיליארד שקל לעומת כ-4.7 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, והפסד של כ-11 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-42 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי ברווח נבע בעיקר מהפסד בתחום קמעונאות המזון לאור אובדן הכנסות בתקופת השיפוץ וההסבה של סניפים לסניפי  Carrefour, וכן בגין עלויות שהושקעו להשקת Carrefour, בין היתר גידול במשאבים וכ"א, הקמת מערך יבוא מוצרי Carrefour, העמקת מבצעים וגידול בפרסום. 

אלקטרה נדל"ן, חלק החברה בהפסד בתקופה הסתכם לכ-79 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-341 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מירידה בהכנסות מדמי הצלחה (Promote) בקרנות ההשקעה הנובע מירידת ערך בשווי נכסי הקרנות ושותפויות ההשקעה בדיור להשכרה עקב עליית שיעור ההיוון. 

אלקטרה פאוור חלק החברה בהפסד בתקופה הסתכם לכ-39 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר כתוצאה מהפחתת ערך בהמשך למכירת פעילות החברה בתחום הייזום של מערכות ומתקנים סולאריים בישראל.  

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי לשנת 2023

סך ההכנסות ברבעון עלו לכ-4.89 מיליארד שקל, בהשוואה להכנסות של כ-4.8 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה רשמה ברבעון השלישי לשנת 2023 הפסד נקי מיוחס לבעלי המניות של כ-70.5 מיליון שקל, לעומת רווח נקי מיוחס לבעלי המניות בסך של כ-146.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד נובע בעיקר ממעבר להפסד בסעיף חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו, וכן מגידול בהוצאות המימון, וכן מהפסדים בתקופה של החברות אלקטרה נדל"ן ואלקטרה פאוור.

לגרף אלקו לחצו כאן

133 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 106.84 מיליון באלקו
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלקו. לרשימה המלאה
x