הצעת תקנות פטור וצו לתיקון חלק ב׳ לתוספת השביעית לחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום

 

 
לוגו רשות ניירות ערךלוגו רשות ניירות ערך
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

א. רקע כללי

בהמשך לחקיקתו של חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג– 2023 (להלן – חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום או החוק), אשר מסמיך את רשות ניירות ערך להעניק רישיונות ולפקח על חברות אשר עוסקות בשירותי תשלום חוץ בנקאיים, להלן תפורט הצעה לקביעת תקנות פטור וצו לתיקון חלק ב' לתוספת השביעית לחוק האמור.

ההצעה כוללת שני דברי חקיקה העוסקים בגבולות הרישיון של חברת תשלומים מזוויות שונות. תכלית התיקונים היא כדלקמן:

1. תקנות מכוח סעיף 3 (א)(6) לחוק יפטרו נותני שירותי תשלום מרישיון בגין פעילות התשלום שלהם, וזאת בשל אופי השירות או בשל היקפו המצומצם, סכום מוגבל, מספר לקוחות קטן, או מספר עסקאות קטן, והכול כפי שייקבע בתקנות; תקנות לפי פסקה זו יותקנו על ידי שר האוצר, לפי הצעת הרשות או בהתייעצות עימה, ובאישור ועדת הכלכלה.

2. צו מכוח סעיף 60(ו) לחוק המתקן את חלק ב' לתוספת השביעית לחוק, שמטרתו לקבוע שירותים שמספקת חברת תשלומים אשר אינם דורשים קבלת רישיון למתן שירות בנכס פיננסי מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו- 2016 (להלן – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים), בהתאם לסעיף 22 (ג) לחוק. צו זה יקבע על ידי שר האוצר, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עימה, ובהתייעצות עם שר המשפטים והמפקח על נותני שירותים פיננסיים ובאישור ועדת הכלכלה.

x