בנק ישראל - הוראות מעבר לשנת 2023

(הוראות הדיווח לציבור)

 

 
Image by Gerd Altmann from Pixabay Image by Gerd Altmann from Pixabay
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
07/12/2023

מבוא

1. במסגרת חוזר זה נקבעו הוראות מעבר לשנת 2023.

2. לאחר התייעצות עם וועדת הקשר של לשכת רואי חשבון בישראל עם המפקח על הבנקים, ועם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, אני מתקן בזה את הוראות הדיווח לציבור, כמפורט להלן.

התיקונים להוראות הדיווח לציבור

3. במסגרת חוזר זה נוספו עמודים 690-23.1-23.12 , כמפורט בהוראה.

4. תאגיד בנקאי או סולק המתקשה ביישום הוראות המעבר יפנה למר עידו גליל, מנהל יחידת דיווח כספי, לקבלת הנחיות ספציפיות.

דברי הסבר

5. נוספו הוראות מעבר לשנת 2023 , כמפורט בהוראה.

6. במסגרת הוראות המעבר לשנת 2023 הושמטו הוראות מעבר שאינן רלבנטיות יותר, וכן שולבו הוראות

להמשך לחצו כאן

x