הרשות הודיעה על כוונה להטיל על איילון ביטוח קנס בסך 2 מיליון ₪ בגין הכשלים בפרשת האובדנים בתביעות רכב

איילון מבקשת להפחית את גובה העיצום הכספי ולהגיש טענות כנגדו

 

 

 
Image by succo from PixabayImage by succo from Pixabay
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/12/2023

רשות שוק ההון הודיעה לאיילון ביטוח כי בכוונתה להטיל עיצום כספי על החברה בסך כולל של 2 מיליון ₪, בעקבות ממצאי הביקורות שנערכו בחברה בנושא אובדנים (טוטאל לוס) בתביעות רכב.

על פי הדיווח של איילון, החברה רשאית להביא בפני נציגי הממונה טענותיה בעניין, לרבות בדבר התקיימותן של אמות מידה ושיקולים להפחתת העיצום הכספי.

פרשת האובדנים בתביעות רכב עלתה לכותרות לאחר שבאיילון התגלו אי סדרים ב-2019 בכל הקשור בהליכים לסילוק תביעות הקשורות ברכבים במצב של אובדן, בעיקר בשלב הערכות השמאות ובמכירת החלקים הנותרים למגרשי גרוטאות. איילון הקימה וועדת ביקורת פנימית שמצאה ליקויים והמליצה כיצד לתקנם. 

בעקבות הגילויים גם הממונה על שוק ההון הורה על בדיקה חקירתית מצד הרשות שבוצעה בידי רו"ח ראובן סווירי, שמצאה, בין היתר חשדות לכאורה לכשלים בהתנהלות בעלי תפקידים (כולל בכירים) בקשר עם טיפול באירועים ביטוחיים בתחום האובדנים בתביעות רכב, אשר חלקם הכילו לכאורה פעולות אשר הפרו הוראות חוק ומצביעים על האפשרות כי נגרם נזק כלכלי לאיילון ביטוח.

בטיוטת הביקורת שפורסמה באוגוסט 2022, נכתב כי נמצאו ליקויים בנהלים ובבקרות שאימצה מחלקת בקרת שמאות, לכשלים בהתנהלות החברה שהובילה להשפעה על השמאי שבחר המבוטח בהעברת רכב מפירוק לשיקום, להיעדר ביקורת פנימית ייעודית מספיקה לאיתור פרקטיקות שליליות, להפרות של הוראות הרגולציה ביחס לכלל פעילות החטיבה בתחום ניהול תביעות רכב רכוש, וכן חשש לפיו החברה פעלה בניגוד לעיקרון תום הלב ביישוב תביעות. להפרות שונות של הוראות הקודקס.

דירקטוריון איילון הקים גם ועדה חיצונית בלתי תלויה בראשות השופט בדימוס יורם דנציגר, שמצאה כי אין מקום לצעדים משפטיים נגד בעלי התפקידים שנמצאו חשודים לכאורה בבדיקה של איילון ובחקירת הרשות. 

בעקבות הודעת הממונה מאתמול על העיצום הכספי, איילון ביטוח מציינת בדיווח שלה, כי בכוונת החברה להגיש טענותיה בעניין ההודעה והעיצומים שהוטלו במסגרתה, ובכלל זה לבקש הפחתת העיצום הכספי המצוין בהודעה.

x